Regulamin usługi Gdzie Jest Dziecko

Wybierz sieć, w której masz telefon:

Regulamin usługi "Gdzie Jest Dziecko"

dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usługi "Gdzie Jest Dziecko", dostępnej za pośrednictwem serwisu internetowego (zwanego dalej „Serwisem”) oraz aplikacji mobilnych dostępnych przy pomocy telefonu komórkowego oraz tabletu.
 2. Usługę świadczy spółka pod firmą Orange Polska S.A., z siedzibą i adresem w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 526-02-50-995. Adres e-mail: bok@orange.com, numer kontaktowy: *100 (z telefonów w Mobilnej Sieci Orange) lub numer 510100100 (w Polsce- z telefonu komórkowego w sieci innego operatora niż Orange Polska lub z telefonu stacjonarnego oraz z zagranicy), zwana dalej „Orange Polska”. Opłata za połączenia z ww. numerami jest zgodna z obowiązującym danego abonenta cennikiem usług telekomunikacyjnych świadczonych, odpowiednio, przez Orange w Mobilnej Sieci Orange, lub innego operatora, z których to usług Abonent korzystał będzie w momencie wykonywania ww. połączenia.
 3. Definicje:
  1. Usługa – usługa "Gdzie Jest Dziecko" w świadczona przez Orange Polska usługa telekomunikacyjna o podwyższonej opłacie dostępna dla Klientów, którzy podejmą działania opisane w Regulaminie, w ramach, której dodatkowym świadczeniem jest usługa Lokalizacji LBS (Location Based Service) oparta o komunikację SMS, Serwis, i aplikacje mobilne, dostarczana przez Locon sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Szczecinie, przy ul. Tama Pomorzańska 1, 70-030 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132823, o kapitale zakładowym 1.000.000,00 PLN (NIP 852-10-13-334), dalej "Dostawca" oraz usługa wysyłania wiadomości SMS do Klientów dostarczana przez Orange Polska.
  2. Lokalizacja LBS – Location Based Service – system lokalizacji karty SIM w oparciu o infrastrukturę GSM.
  3. SMS – (Short Message Service) – system krótkich wiadomości tekstowych.
  4. Komunikator SMS – system umożliwiający wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS w ramach Mobilnej Sieci Orange, za pomocą Serwisu oraz Aplikacji monitorującej.
  5. Zapytanie o lokalizację / lokalizacja – zgodna z Regulaminem weryfikacja położenia geograficznego Osoby lokalizowanej w danym momencie.
  6. Mobilna Sieć Orange – ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, obsługiwana przez Orange Polska. Pojęcie „Mobilna sieć Orange” nie obejmuje połączeń na numery przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi w oparciu o sieć, której operatorem jest Orange Polska S.A. (operatorzy wirtualni).
  7. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.orange.gdziejestdziecko.pl.
  8. Klient / Klienci – abonent w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę pod firmą Orange Polska S.A. lub abonent oferty Orange na kartę w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych dla abonentów ofert na kartę.
  9. Rodzic / Użytkownik usługi – posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz (i) pełnię władzy rodzicielskiej Klient będący rodzicem lub opiekunem prawnym Dziecka lub (ii) Klient będący w relacjach z Bliskim.
  10. Dziecko – osoba, która nie ukończyła 18-tego roku życia, której rodzicem lub opiekunem prawnym jest Rodzic, który wyraził zgodę na lokalizowanie karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku w sposób opisany w § 4 Regulaminu,
  11. Bliski – Klient, który ukończył 18 rok życia (osoba pełnoletnia), który wyraził zgodę na lokalizowanie użytkowanej przez siebie karty SIM w Sieci Mobilnej Orange i na udostępnienie jego Danych o lokalizacji zgodnie z § 4 Regulaminu.
  12. Osoba lokalizowana – Dziecko lub Bliski.
  13. Konto Użytkownika Usługi - konto punktowe Użytkownika Usługi służące do korzystania z Usługi..
  14. Wartość Konta Użytkownika Usługi – ilość zgromadzonych przez Użytkownika Usługi punktów na Koncie Użytkownika Usługi poprzez jego zasilanie w wyniku wysyłania wiadomości SMS Premium, o których mowa w tabeli z § 8 ust. 2. Wartość Konta Użytkownika Usługi ulega zwiększeniu - w przypadku aktywacji Pakietu Jednorazowego, Pakietu Cyklicznego lub zmniejszeniu - w przypadku wykonania Zapytania o lokalizację lub skorzystania z Komunikatora SMS na zasadach opisanych w Regulaminie.
  15. Pakiet Jednorazowy – związany z jednorazową opłatą pakiet punktów zasilających Konta Użytkownika Usługi na zasadach określonych w tabeli z § 8 ust. 2
  16. Pakiet Cykliczny Standard – pakiet punktów zasilający cyklicznie Konto Użytkownika Usługi oraz powodujący cykliczne naliczanie opłat na zasadach określonych w tabeli w § 8 ust. 2
  17. Pakiet Cykliczny Premium – pakiet punktów zasilający cyklicznie Konto Użytkownika Usługi oraz powodujący cykliczne naliczanie opłat na zasadach określonych w tabeli w § 8 ust. 2, pozwalający na korzystanie z dodatkowych funkcji Usługi określonych w § 10 w ramach Aktywnego Pakietu Cyklicznego Premium.
  18. Aktywny Pakiet Cykliczny Premium – status polegający na włączeniu Pakietu Cyklicznego Premium, zgodnie z tabelą w § 8 ust. 2 i zapewnieniu przez Abonenta oferty Orange na kartę środków na koncie w ilości pozwalającej na cykliczne odnowienie Pakietu Cyklicznego Premium.
  19. Aplikacja mobilna Gdzie Jest Dziecko dla Rodzica / Aplikacja monitorująca – stworzony i utrzymywany przez Dostawcę program działający na telefonie Klienta, umożliwiający lokalizowanie Dzieci i Bliskich, wysyłanie do nich wiadomości SMS. Zainstalowanie Aplikacji monitorującej jest możliwe ze strony www.gdziejestdzicko.pl/app.
  20. Aplikacja mobilna Gdzie Jest Dziecko dla Osoby lokalizowanej / Aplikacja SOS – stworzony i utrzymywany przez Dostawcę program działający na telefonie Dziecka lub Bliskiego, umożliwiający wysyłanie zgłoszeń o zagrożeniach (SOS) oraz zgłoszeń potwierdzających bezpieczeństwo (OK.). Informacje przekazywane są do Usługi, a następnie rozsyłane, jako powiadomienia za pomocą wiadomości SMS i email do Rodzica i Osób dodanych do powiadomień. Zainstalowanie Aplikacji SOS jest możliwe ze strony www.gdziejestdziecko.pl/br.
  21. Zgłoszenie SOS – Zgłoszenie wysyłane przez Dziecko lub Bliskiego z Aplikacji SOS w sytuacji zagrożenia zapisywane i archiwizowane przez okres 90 dni w systemie Dostawcy oraz przekazywane w postaci wiadomości tekstowej SMS i email do Rodzica i/lub do osób dodatkowo wskazanych przez Rodzica (Osoby do powiadomień). W skład zgłoszenia obligatoryjnie wchodzą następujące dane: data zgłoszenia, wynik lokalizacji telefonu Dziecka lub Bliskiego oraz rodzaj zgłoszenia. W skład zgłoszenia opcjonalnie wchodzą następujące dane: nagranie video, nagranie audio, zdjęcie, połączenie telefoniczne ze wskazanym numerem lub numerami. W przypadku konieczności nawiązania połączenia z więcej niż jednym numerem, połączenia nawiązywane są jedno po drugim. Obecność opcjonalnych danych zależy od ustawień Aplikacji SOS dokonanych przez Rodzica w Serwisie oraz możliwości technicznych telefonu Dziecka lub Bliskiego.
  22. Zgłoszenie OK. – Zgłoszenie wysyłane przez Dziecko lub Bliskiego z Aplikacji SOS w sytuacji niezagrażającej bezpieczeństwu zapisywane i archiwizowane przez okres 90 dni w systemie Dostawcy oraz przekazywane w postaci wiadomości tekstowej SMS i email do Rodzica i/lub do osób dodatkowo wskazanych przez Rodzica (Osoby do powiadomień). W skład zgłoszenia obligatoryjnie wchodzą następujące dane: data zgłoszenia, wynik lokalizacji telefonu Dziecka lub Bliskiego oraz rodzaj potwierdzenia. W skład zgłoszenia opcjonalnie wchodzą następujące dane: nagranie video, nagranie audio, zdjęcie. Obecność opcjonalnych danych zależy od ustawień Aplikacji SOS dokonanych przez Rodzica w Serwisie oraz możliwości technicznych telefonu Dziecka lub Bliskiego.
  23. Osoby do powiadomień – Lista osób, które otrzymują powiadomienia zgodnie z ustawieniami Aplikacji SOS wykonanymi przez Rodzica. Lista zawiera numery telefonów działające w Mobilnej Sieci Orange i adresy email, na które Usługa wysyła powiadomienia po otrzymaniu zgłoszenia z Aplikacji SOS.
  24. APN – Access Point Name – nazwa serwera, który obsługuje transmisję danych.
  25. Moje miejsce (POI) – punkt charakterystyczny jest to miejsce, które odwiedza Dziecko lub Bliski w ciągu dnia. Rodzic dodaje punkt w Serwisie lub Aplikacji monitorującej. Usługa udostępnia następujące rodzaje miejsc: "Dom", "Szkoła", "Rodzina", "Zabawa", "Przyjaciele", "Sport", "Odpoczynek".
  26. Strefa – okolica wskazanego przez Rodzica punktu POI, dla którego wykrywane są zdarzenia wejścia lub opuszczenia strefy przez Dziecko lub Bliskiego. Funkcjonalność stref dostępna jest tylko w ramach Aktywnego Pakietu Cyklicznego Premium.

§ 2

Zasady Korzystania z Usługi

 1. Aby skorzystać z Usługi należy się zarejestrować zgodnie z postanowieniami § 3 poniżej.
 2. Podczas rejestracji w Usłudze Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, a w przypadku korzystania z Usługi na warunkach promocyjnych także z regulaminem promocji oraz akceptuje treść tych regulaminów.
 3. Podczas wyrażenia zgody na lokalizację zgodnie z postanowieniami § 4 Rodzic oraz Bliski potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptację.
 4. Lokalizacja karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku lub Bliskiego może odbywać się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz na obszarze pokrycia zasięgiem Mobilnej Sieci Orange.
 5. Jeden Rodzic może być zarejestrowany w Usłudze tylko jeden raz dla jednego numeru telefonu.
 6. Punkty zgromadzone na Koncie Użytkownika Usługi, Użytkownik Usługi może wykorzystać na lokalizację i/lub wysłanie wiadomości SMS z Komunikatora. Informacja o Wartości Konta Użytkownika Usługi jest widoczna po zalogowaniu się Użytkownika Usługi w Serwisie, po zalogowaniu się do Aplikacji monitorującej lub w wiadomości zwrotnej na SMS o treści: KONTO wysłanego na numer 8082 (koszt SMS 0 zł).
 7. Dostęp do Serwisu możliwy jest za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Minimalna wymagana przeglądarka internetowa to Firefox w wersji 25 lub wyższej lub kompatybilna z nią przeglądarka alternatywna, np. MS Internet Explorer od wersji 9, Chrome od wersji 30. Dokładne parametry techniczne przeglądarek internetowych znajdują się w Serwisie.
 8. W celu pobrania Aplikacji monitorującej należy:
  1. wysłać SMS z jedną z następujących treści: APLIKACJA, AP, APP na numer 8082 (koszt 0 zł). W odpowiedzi Klient otrzyma wiadomość SMS z linkiem.
  2. wejść z telefonu na adres: www.orange.gdziejestdziecko.pl/app Wybierając link z wiadomości SMS lub wpisując link w telefonie Klient będzie mógł za pomocą Mobilnej Sieci Orange pobrać Aplikację monitorującą.
 9. W celu pobrania Aplikacji SOS należy:
  1. zalogować się na konto Rodzica i w opcji "Aplikacja OK./SOS" wybrać "Wyślij aplikację" dla wskazanego numeru Dziecka lub Bliskiego. W odpowiedzi na wybrany numer telefonu wysłany zostanie SMS z linkiem.
  2. wejść z telefonu Dziecka lub Bliskiego na adres: www.orange.gdziejestdziecko.pl/br Wybierając link z wiadomości SMS lub wpisując link w telefonie Dziecko lub Bliski będzie mógł za pomocą Mobilnej Sieci Orange, dla Abonentów oraz Użytkowników Mobilnej sieci Orange, pobrać Aplikację SOS.
 10. W celu aktywacji Aplikacji SOS należy uruchomić poprzednio pobraną aplikację zgodnie z § 2 ust. 9 i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi na ekranie telefonu.
 11. Za pobieranie Aplikacji monitorującej, Aplikacji SOS oraz dalsze z nich korzystanie przez APN Internet oraz APN WAP naliczana jest opłata za transmisję danych GPRS zgodnie z obowiązującym Klienta cennikiem usług telekomunikacyjnych.
 12. Dostawca gwarantuje działanie usługi na telefonach, których lista dostępna jest w Serwisie.

§ 3

Rejestracja w Usłudze

 1. W przypadku posiadania już konta w Usłudze Oko Na Dom, której Regulamin dostępny jest na stronie www.orange.okonadom.pl oraz w przypadku posiadania już konta w Usłudze Gdzie Jest Auto, której regulamin dostępny jest na stronie www.orange.gdziejestauto.pl, rejestracja w Usłudze Gdzie Jest Dziecko odbywa się poprzez wysłanie Aktywacyjnej wiadomości SMS opisanych w § 3, ust. 2, lit b poniżej.
 2. Klient może się zarejestrować w Usłudze w jeden z następujących sposobów:
  1. przez założenie konta na stronie internetowej Serwisu, dalej "Konta Użytkownika Usługi" zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami,
  2. przez komunikację SMS, poprzez aktywowanie dowolnego pakietu zgodnie z działaniem opisanym w § 8; na telefon Rodzica zostanie wysłana wiadomość SMS z loginem i hasłem do "Konta Użytkownika Usługi",
  3. przez założenie konta z poziomu Aplikacji monitorującej dalej "Konta Użytkownika Usługi", zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami.
 3. Następnie Klient do założonego Konta Użytkownika Usługi może dodać Dziecko lub Bliskiego.
 4. Po dodaniu Dziecka lub Bliskiego do Usługi, na wskazany numer zostanie wysłany SMS z prośbą o zgodę na lokalizację karty SIM przez numer Rodzica, zgodnie z § 4. Na telefon Rodzica zostanie wysłana wiadomość SMS z prośbą o wyrażenie zgody na lokalizację.
 5. W przypadku dodania Dziecka zakończenie działań opisanych w § 4 ust. 1 oznacza, że Użytkownik Usługi wyraźnie potwierdza zgodę na lokalizację karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku na potrzeby Usługi.
 6. Osoba rejestrująca się w Usłudze, czyli która zakończyła działania opisane w § 3 ust. 2, otrzymuje status Rodzica.
 7. Numer telefonu przypisany do karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku lub numer telefonu przypisany do karty SIM w telefonie Bliskiego lokalizowany przez Rodzica w ramach Usługi otrzymuje status Dziecka/Bliskiego.

§ 4

Udzielenie zgody na lokalizację

 1. Udzielenie zgody na lokalizację karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku lub karty SIM w telefonie Bliskiego:
  1. działającej w Mobilnej Sieci Orange możliwe jest poprzez wysłanie dwóch wiadomości SMS z telefonu Dziecka lub Bliskiego:
   1. pierwszej - o treści "RODZIC xxxxxxxxx" na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł), gdzie xxxxxxxxx oznacza 9–cio cyfrowy numer telefonu Rodzica, który udziela zgody w przypadku telefonu Dziecka lub któremu udzielana jest zgoda w przypadku telefonu Bliskiego
   2. oraz
   3. drugiej - o treści "ZGODA GJD" na numer 8007 (koszt wiadomości 0 zł).
 2. Zakres zgody na lokalizację udzielonej przez Rodzica lub przez Bliskiego, obejmuje prawo Orange Polska do lokalizowania karty SIM działającej w Mobilnej Sieci Orange w telefonie Dziecka lub Bliskiego, wskazywania przez Rodzica w Aplikacji monitorującej Osób do powiadomień oraz udostępnienia Rodzicowi lub Osobom do powiadomień wskazanych przez Rodzica w Aplikacji monitorującej Danych o lokalizacji w sposób określony w Regulaminie.
 3. Wysłanie SMS o treści ZGODA, zgodnie z ust.1 lit. a, stanowi potwierdzenie wyrażenia dobrowolnej zgody na dokonywanie lokalizacji karty SIM, wyrażonej w pierwszym SMS i uprawnia Orange Polska do lokalizacji karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku lub karty SIM Bliskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania Usługi.
 4. Po uzyskaniu pełnoletniości przez osobę, która dotychczas miała status Dziecka Rodzic zobowiązany jest wycofać zgodę wyrażoną na lokalizację zgodnie z ust.1. W takim przypadku Rodzic nie może wysyłać Zapytań o lokalizację takiej osoby, chyba, że osoba ta uzyska status Bliskiego poprzez wyrażenie zgody na lokalizację przez zgodnie z ust. 1.
 5. Wyrażenie zgody na lokalizację karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku lub karty SIM w telefonie Bliskiego na potrzeby Usługi jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z lokalizacji w Usłudze.
 6. Orange Polska będzie przetwarzała, w tym przekaże Dostawcy wszelkie dane o lokalizacji działającej w Mobilnej Sieci Orange karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku lub karty SIM w telefonie Bliskiego wskazujące położenie geograficzne tej karty, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi oraz rozpatrywania reklamacji związanych z Usługą.
 7. Każda zmiana numeru telefonu Rodzica powoduje konieczność ponownego udzielenia zgody na lokalizację zgodnie z § 4.

§ 5

Wycofanie zgody na lokalizację

 1. Wycofanie zgody na lokalizację dla Usługi karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku lub karty SIM w telefonie Bliskiego działającej w Mobilnej Sieci Orange możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Dziecka lub Bliskiego o treści "KONIEC GJD" na numer 8007 (koszt wiadomości 0 zł).
 2. Wysłanie SMS-a, o którym mowa wyżej spowoduje uniemożliwienie lokalizowania karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku lub karty SIM w telefonie Bliskiego w ramach Usługi. Żaden zarejestrowany Rodzic nie będzie mógł już lokalizować tej karty SIM, z której wysłano SMS o treści powyżej określonej.
 3. Wycofanie zgody na lokalizację dla Rodzica karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku lub karty SIM w telefonie Bliskiego działającej w Mobilnej Sieci Orange możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Dziecka lub Bliskiego o treści "NIE xxxxxxxxx" na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł).
 4. Dla podanego w komendzie SMS, o którym mowa wyżej numeru telefonu Rodzica zostanie zablokowana możliwość lokalizacji w ramach Usługi karty SIM powierzoną wraz z telefonem Dziecku lub karty SIM w telefonie Bliskiego.
 5. Rodzic otrzyma informację w postaci komunikatu w Serwisie, Aplikacji monitorującej lub za pomocą SMS, dlaczego lokalizacja karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku nie jest możliwa.
 6. Aby ponownie uruchomić lokalizację w Usłudze Rodzic powinien postępować zgodnie z zapisami §4.

§ 6

Informowanie o wyrażonych zgodach

 1. W celu sprawdzenia jakie numery mogą lokalizować kartę SIM powierzoną wraz z telefonem Dziecku lub kartę SIM w telefonie Bliskiego, należy wysłać jedną wiadomość SMS z karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku lub z karty SIM w telefonie Bliskiego o treści: "KTO" na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł).

§ 7

Lokalizacja

 1. Lokalizowanie karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku lub karty SIM w telefonie Bliskiego w ramach Usługi możliwe jest poprzez:
  1. Serwis:
   1. na żądanie Rodzica, lokalizacja odbywa się przez kliknięcie na przycisku „Lokalizuj” w Serwisie znajdującego się obok imienia Dziecka lub Bliskiego,
   2. poprzez kalendarz planowania lokalizacji w Serwisie. Plan lokalizacji definiuje się w kalendarzu oddzielnie dla każdego Dziecka lub Bliskiego,
   3. poprzez opcję strefy w Serwisie. Strefy wyznacza się oddzielnie dla każdego Dziecka lub Bliskiego na koncie Rodzica z Aktywnym Pakietem Premium.
  2. Komunikację SMS. Rodzic wysyła wiadomość na numer 8082 (koszt 0 zł) o treści:
   1. "GDZIE xxxxxxxxx" lub „xxxxxxxxx”, gdzie xxxxxxxxx oznacza 9–cio cyfrowy numer telefonu Dziecka lub Bliskiego do zlokalizowania, lub
   2. "GDZIE imię lub pseudonim Dziecka/Bliskiego", gdzie imię lub pseudonim Dziecka lub Bliskiego oznacza imię lub pseudonim Dziecka lub Bliskiego zarejestrowany przez Rodzica na jego Koncie Użytkownika.
  3. Aplikację monitorującą. Rodzic zaznacza Dziecko / Bliskiego i wybiera opcję "Lokalizuj".
 2. Usługa aktywuje lokalizację wyłącznie, gdy spełnione są warunki niniejszego Regulaminu, w tym Rodzic posiada uprawnienia do lokalizacji karty SIM powierzonej wraz z telefonem wskazanemu Dziecku lub karty SIM w telefonie Bliskiego oraz posiada Wartość Konta Użytkownika Usługi umożliwiającą wykonanie Zapytania o lokalizację - spełnił warunki opisane w § 8. W przeciwnym wypadku Rodzic otrzyma informację w postaci komunikatu w Serwisie, Aplikacji monitorującej lub za pomocą SMS dlaczego lokalizacja karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku lub karty SIM w telefonie Bliskiego nie jest możliwa.
 3. Zlecenie lokalizacji karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku lub karty SIM w telefonie Bliskiego za pomocą wiadomości SMS na numerze 8082 (koszt SMS 0 zł) zgodnie z §7 ust.2, za pomocą Serwisu zgodnie z działaniem opisanym w §7 ust.1 lub za pomocą Aplikacji monitorującej zgodnie z działaniem opisanym w §7 ust.3 każdorazowo zmniejsza stan Wartości Konta Użytkownika Usługi o 1 punkt.
 4. Lokalizacja karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku lub karty SIM w telefonie Bliskiego zostanie zaprezentowana:
  1. w postaci opisu i położenia na mapie, dla lokalizacji zleconej z Serwisu lub Aplikacji monitorującej,
  2. w postaci opisu słownego, dla lokalizacji zleconej przez komunikację SMS. Lokalizacje wykonane przez SMS będą widoczne w Serwisie oraz w Aplikacji monitorującej.
 5. Dokładność lokalizacji karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną jest uzależniona od wielu czynników technicznych, które zmieniają się zależnie od obszaru przebywania Osoby lokalizowanej.
 6. Orientacyjnie można przyjąć, iż lokalizowane karty SIM znajdują się w obszarze o promieniu prezentowanym na mapie w Serwisie, Aplikacji monitorującej oraz podanym w nawiasie w opisie w wiadomości SMS.
 7. Warunkami koniecznymi lokalizacji karty SIM powierzanej wraz z telefonem Dziecku lub karty SIM w telefonie Bliskiego działającej w Mobilnej sieci Orange są:
  1. telefon Dziecka/Bliskiego, w którym znajduje się karta SIM w Mobilnej Sieci Orange musi być włączony.
  2. telefon Dziecka/Bliskiego, w którym znajduje się karta SIM musi znajdować się w zasięgu Mobilnej Sieci Orange, w której to sieci jest zalogowana karta SIM powierzona wraz z telefonem Dziecku lub karta SIM w telefonie Bliskiego.
 8. Jeśli jeden z ww. warunków nie zostanie spełniony, lokalizacja karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku lub karty SIM w telefonie Bliskiego nie będzie możliwa. Rodzic otrzyma informację w postaci komunikatu w Serwisie lub za pomocą SMS-a, dlaczego lokalizacja się nie powiodła.

§ 8

Opłaty w Usłudze. Zasilenie Konta Użytkownika Usługi

 1. Użytkownik Usługi może aktywować Pakiet jednorazowy lub Pakiet cykliczny w celu: a. Zwiększenia liczby punktów na Koncie Użytkownika Usługi, b. Dostępu do dodatkowych opcji Usługi, tj. Gdzie Jest Dziecko w wersji Premium,
 2. Sposoby aktywacji i opis pakietów wskazuje tabela poniżej:
  Nazwa pakietu Ilość punktów Ilość kart SIM do lokalizacji Usługi dodatkowe Komenda aktywacji, numer, cena brutto Okres aktualizacji*, cena brutto Komenda dezaktywacji, numer, cena brutto
  Pakiet Jednorazowy 2 punktów 2 Nie dotyczy Nie dotyczy KUPna 71718(1,23 zł z VAT) Nie dotyczy Nie dotyczy
  Pakiet Jednorazowy 20 punktów 20 Nie dotyczy Nie dotyczy KUPna 79178(11,07 zł z VAT) Nie dotyczy Nie dotyczy
  Pakiet Cykliczny STANDARD 30 3 Nie dotyczy GJDlubLlubNlub C na 60504 (0 zł) raz na 30 dni(minimum po upływie 720 godzin)za 6,15 zł z VAT STOP GJDlubSTOP LlubSTOP Nlub STOP C na 8082 (0 zł)
  Pakiet Cykliczny PREMIUM 150 5 Dodatkowe Opcje Gdzie Jest Dziecko w wersji Premiumopisane w §10 GJDPlubLPlubNPlub CP na 60504 (0 zł) raz na 7 dni(minimum po upływie 168 godzin)za 6,15 zł z VAT STOP GJDPlubSTOP LPlubSTOP NPlub STOP CP na 8082 (0 zł)
  *Okres, po którym nastąpi każde kolejne automatyczne doładowanie Konta Użytkownika Usługi i jednocześnie pobrana za każdym razem z góry opłata w wysokości określonej w kolumnie „Komenda aktywacji, numer, cena brutto” dla aktywowanego Pakietu cyklicznego; liczony jest od momentu aktywacji pakietu; doładowane punkty są widoczne na Koncie Użytkownika Usługi przez wskazany w tabeli „okres aktualizacji”.
 3. W przypadku wielokrotnego wysłania SMS Premium dla Pakietów Jednorazowych, o których mowa w tabeli z ust.2 powyżej, aktywowane poprzez wysłanie SMS Premium punkty kumulują się na Koncie Użytkownika Usługi. W przypadku Pakietów Cyklicznych ponowna próba aktywacji dla już aktywnego pakietu spowoduje odesłanie informacji, że pakiet jest już aktywny (punkty nie zostaną dodane).
 4. W okresach aktualizacji wybranego Pakietu cyklicznego podanego w tabeli z ust. 2 za każdym razem pobierana jest z góry opłata w wysokości określonej w kolumnie „Okres aktualizacji i cena”, a do Konta Użytkownika Usługi dodawane są punkty. Niewykorzystane punkty nie przechodzą na kolejny cykl (nie kumulują się). Opłata pobierana jest niezależnie od tego czy Klient określił numer telefonu związany z kartą SIM, która ma być lokalizowana w ramach Usługi.
 5. W przypadku migracji z obowiązującego Pakietu Cyklicznego w trakcie jego trwania, niewykorzystane punkty pozostają na Koncie Użytkownika Usługi. Nowy Pakiet Cykliczny zacznie obowiązywać od kolejnego okresu aktualizacji. Aktywacja punktów oraz pobieranie opłaty dla obowiązującego Pakietu Cyklicznego zostaje wstrzymana do czasu wyłączenia nowego pakietu. W przypadku rezygnacji przez klienta z nowego Pakietu cyklicznego przywrócony zostanie klientowi poprzedni pakiet.
 6. W przypadku jednoczesnego posiadania punktów lokalizacyjnych z Pakietu Jednorazowego, Pakietu Cyklicznego, w pierwszej kolejności wykorzystywane są punkty lokalizacyjne zawarte w Pakiecie Cyklicznym, a na końcu punkty z Pakietu Jednorazowego.
 7. W przypadku aktywacji Pakietu Cyklicznego (wysłania SMS przez Użytkownika Usługi opisanego w kolumnie „Komenda aktywacji, numer, cena”), na numer telefonu, z którego została wysłana Wiadomość SMS Aktywująca Pakiet cykliczny Użytkownik Usługi otrzyma wiadomość SMS potwierdzającą uruchomienie pakietu.
 8. Przy każdej aktywacji Pakietu cyklicznego Użytkownik Usługi zostanie obciążony z góry opłatą wskazaną w tabeli w ust.2 powyżej (kolumna „Okres aktualizacji i cena”).
 9. Aktywacja Pakietu Cyklicznego w roamingu międzynarodowym wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat za wysyłanie wiadomości SMS aktywujących Pakiet cykliczny w roamingu międzynarodowym zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w Mobilnej sieci Orange właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego dany Użytkownik Usługi korzysta.
 10. Korzystanie z Pakietu Cyklicznego w roamingu międzynarodowym poza krajami Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat za odbieranie wiadomości SMS potwierdzającej uruchomienie Pakietu cyklicznego zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange. Użytkownik Usługi, który nie chce być obciążany dodatkowymi kosztami za korzystanie z Usługi w roamingu międzynarodowym powinien dezaktywować Usługę w sposób opisany w kolumnie „Komenda dezaktywacji, numer, cena” w tabeli z ust.2 powyżej.
 11. W przypadku Abonenta oferty Orange na kartę, warunkiem korzystania z Usługi jest zapewnienie przez Użytkownika będącego abonentem oferty Orange na kartę środków na koncie w ilości pozwalającej na pobranie opłat zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 12. Użytkownikowi Usługi korzystającemu z Pakietu cyklicznego Usługa będzie świadczona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie do momentu dezaktywacji Pakietu cyklicznego (wysłania przez Użytkownika Usługi Wiadomości SMS Dezaktywującej Pakiet cykliczny). W przypadku wyboru Pakietu cyklicznego, Użytkownik Usługi będzie obciążany opłatami z góry, z góry w okresach wskazanych w tabeli z ust.2 powyżej w kolumnie „Okres aktualizacji i cena” opłatą wskazaną dla aktywowanego Pakietu cyklicznego w tej tabeli w kolumnie „Okres aktualizacji i cena”).
 13. W celu dezaktywacji Pakietów cyklicznych należy wysłać, z numeru telefonu, który został wykorzystany do aktywacji Pakietu cyklicznego, wiadomość SMS o treści podanej w tabeli z ust.2 powyżej w kolumnie „Komenda dezaktywacji, numer, cena” na numer podany w tabeli w kolumnie „Numer SMS” („Wiadomość SMS Dezaktywująca Pakiet cykliczny”). Wysłanie Wiadomości SMS Dezaktywującej Pakiet cykliczny powoduje dezaktywację Pakietu cyklicznego ze skutkiem natychmiastowym. Na numer telefonu, z którego została wysłana Wiadomość SMS Dezaktywująca Pakiet cykliczny Użytkownik Usługi otrzyma Wiadomość SMS Potwierdzającą Dezaktywację Pakietu. Z tytułu wysłania wiadomości SMS, o których mowa w niniejszym ustępie, nie jest naliczana opłata. Zgodnie z ust. 5 po rezygnacji z obowiązującego Pakietu cyklicznego przywrócony zostaje poprzedni Pakiet cykliczny o ile był aktywny, w przeciwnym wypadku żaden Pakiet cykliczny nie pozostaje aktywny.
 14. Nie jest możliwa dezaktywacja Pakietu cyklicznego z innego numeru telefonu niż numer telefonu, z którego Użytkownik uprzednio aktywował dany Pakiet cykliczny
 15. Pakiet cykliczny mogą aktywować tylko Klienci, którzy nie mają założonej blokady SMS MT (dalej "Blokada"). Klient, który ma założoną Blokadę w sytuacji próby aktywacji Subskrypcji otrzyma w odpowiedzi SMS informujący o niemożliwości aktywacji pakietu. Każdy Abonent lub Użytkownik może zlecić zdjęcie Blokady, takie zlecenie może być złożone wyłącznie za pomocą Orange on-line lub kontaktu z Orange Biurem Obsługi Klienta, po dokonaniu autoryzacji. Brak aktywacji Usługi nie powoduje anulowania opłaty za SMS aktywacyjny.
 16. System punktacji określony w Regulaminie działa wyłącznie w obrębie Usługi i nie może być łączony z innymi systemami punktacji działającymi w Mobilnej sieci Orange. Punkty zgromadzone na Koncie Użytkownika Usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie w ramach Usługi.
 17. Dezaktywacja Pakietu cyklicznego nie powoduje zwrotu opłat za niewykorzystany przez Użytkownika, ale opłacony okres korzystania z Pakietu cyklicznego. Dezaktywacja Pakietu cyklicznego nie skutkuje także wyłączeniem usługi. W tym celu należy postępować zgodnie z działaniem opisanym w § 13.
 18. Szczegółowy opis usług typu SMS MT, której dotyczą Pakiety Cykliczne reguluje "Regulamin SMS PR MT – Przychodzący SMS Specjalny", który dostępny jest na stronach Orange.pl
 19. Pozostałe warunki naliczania i wysokości opłat są zgodne z obowiązującym danego Klienta regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego dany Użytkownik Usługi korzysta.

§ 9

Wysyłanie wiadomości SMS z Serwisu i Aplikacji monitorującej (Komunikator SMS)

 1. Wysyłanie wiadomości SMS w Usłudze z poziomu Serwisu i Aplikacji monitorującej jest możliwe dla Użytkowników Usługi, którzy zakończyli proces rejestracji opisany w § 3.
 2. Wysyłanie wiadomości SMS z Serwisu i Aplikacji monitorującej jest uzależnione od dysponowania przez Użytkownika Usługi na Koncie Użytkownika Usługi (Wartość Konta Użytkownika Usługi) niezbędną ilością punktów (minimum 1 punktu do wysłania jednej wiadomości SMS), z zastrzeżeniem ust. 3-4 poniżej.
 3. Użytkownik Usługi zasila Konto Użytkownika Usługi punktami niezbędnymi do korzystania z Usługi poprzez wysyłanie wiadomości SMS Premium, o których mowa w § 8 ust. 2. Wysłanie przez Użytkownika Usługi 1 wiadomości SMS z Komunikatora powoduje każdorazowo zmniejszenie stanu Wartości Konta Użytkownika Usługi o 1/2 punktu (według przelicznika 1 punkt = 2 wiadomości SMS).
 4. Wysłanie przez Klienta wiadomości SMS dłuższej niż 156 znaków (łącznie z podpisem i prefiksem) spowoduje automatyczne podzielenie tej wiadomości na odpowiednią liczbę wiadomości SMS o długości wskazanej w ust. 5 poniżej, z których każda powoduje zmniejszenie stanu Wartości Konta Użytkownika Usługi, zgodnie z § 1 ust. 3 lit. d powyżej. Polskie znaki diakrytyczne (ę, ó, ł, ś, ą, ż, ź, ć, ń) użyte w wiadomości będą automatycznie zamieniane na odpowiedniki alfabetu łacińskiego.
 5. Wiadomość SMS dłuższa niż 156 znaków (łącznie z podpisem i prefiksem) dzielona jest na odpowiednią ilość wiadomości SMS, o maksymalnej ilości znaków równej: pierwsza wiadomość SMS - 156 znaków, druga wiadomość SMS - 146 znaków, trzecia wiadomość SMS i kolejne wiadomości SMS - 153 znaki, ostatnia wiadomość SMS – pozostała ilość znaków mniejsza lub równa 153 znakom.
 6. Warunkiem wysłania wiadomości SMS przez Komunikator przy wykorzystaniu Serwisu jest wpisanie w oznaczone pola strony Serwisu:
  1. Numeru telefonu odbiorcy wiadomości SMS,
  2. Dowolnego wyrazu w polu Od,
  3. Treści wiadomości SMS.
 7. Warunkiem wysłania wiadomości SMS przez Komunikator przy wykorzystaniu Aplikacji monitorującej jest wybranie odbiorcy spośród dodanych do Konta Użytkownika Usługi Osób do lokalizacji, a następnie wpisanie w oznaczone pola treści wiadomości SMS.
 8. Do każdej wiadomości SMS, przesłanej przy wykorzystaniu Komunikatora SMS zostanie dołączony tekst informujący o numerze telefonu Użytkownika Usługi.
 9. Usługa wysyłania wiadomości SMS przy pomocy Komunikatora SMS jest udostępniona wyłącznie do komunikacji prywatnej. Z Usługi nie można korzystać w celach komercyjnych. Użytkownik Usługi zobowiązuje się nie wysyłać wiadomości SMS o tożsamej lub podobnej treści, kierowanych do znacznej liczby odbiorców, których przeznaczenie związane jest z działalnością prowadzoną przez Abonenta i nie stanowi zaspokajania codziennych potrzeb w zakresie usług telekomunikacyjnych, w szczególności wiadomości związanych z promocją towarów lub usług Użytkownika Usługi albo osób trzecich, a także z informowaniem adresatów wiadomości o ich uprawnieniach lub obowiązkach. Zakaz ten ma zastosowanie bez względu na to, czy podmioty, do których kierowane są wiadomości, wyraziły zgodę na ich otrzymywanie. Powyższe dotyczy także wiadomości SMS, nawet, jeśli nie mają one charakteru komercyjnego, w tym promocyjnego lub handlowego, a celem przekazu - z uwagi na przeznaczenie informacji - jest dotarcie do znacznej liczby adresatów. W przypadku naruszenia przez Użytkownika Usługi powyższych zobowiązań Orange Polska może zawiesić świadczenie usługi wysyłania wiadomości SMS.
 10. Wiadomości SMS nie mogą zawierać tekstów naruszających przepisy prawa, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich.
 11. Orange Polska nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości wysłanych przy wykorzystaniu Serwisu. Całkowitą odpowiedzialność za treść wysyłanej wiadomości ponosi nadawca wiadomości.
 12. Usługa nie jest przeznaczona do wysyłania niezamówionych informacji handlowych, a Użytkownik Usługi zobowiązany jest do niewysyłania niezamówionych informacji handlowych z wykorzystaniem Serwisu i Aplikacji monitorującej. Orange Polska nie ponosi odpowiedzialności względem osób, do których Użytkownik Usługi wysyła z wykorzystaniem Serwisu i Aplikacji monitorującej wiadomości SMS, z tytułu roszczeń tych osób wynikających z działania Użytkownika Usługi sprzecznego z powyższym zobowiązaniem.

§ 10

Opcje Pakietu Cyklicznego Premium (Gdzie Jest Dziecko w wersji Premium)

 1. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji Pakietu Cyklicznego Premium Użytkownik Usługi powinien aktywować Pakiet Cykliczny Premium zgodnie z tabelą z § 8 ust. 2 i utrzymywać status Aktywnego Pakietu Cykliczny Premium.
 2. Pakiet Cykliczny Premium pozostaje aktywny przez okres ważności Punktów zasilających Konto Użytkownika Usługi zgodnie z tabelą z § 8 ust. 2.
 3. W ramach Aktywnego Pakietu Cyklicznego Premium Użytkownik otrzymuje dostęp do dodatkowych opcji Usługi jak: Strefy, Ostatnia lokalizacja oraz Aplikacji SOS dla Osoby lokalizowanej.
 4. Ograniczenia działania Aplikacji SOS:
  1. Łączna długość nagrań audio / video dołączonych do pojedynczego zgłoszenia SOS / OK nie przekroczy 5 minut (300 sekund);
  2. Całkowita ilość zdjęć dołączonych do pojedynczego zgłoszenia SOS / OK nie przekroczy 60;
  3. W ramach aktywnego Pakietu Cyklicznego Premium aktualizowanego zgodnie z okresami podanymi w § 8 ust. 2, Rodzic oraz Osoby do powiadomień uzyskują bezpłatny dostęp do wszystkich plików audio, video oraz zdjęć dołączonych do:
   1. pięciu zgłoszeń SOS
   2. dwudziestu zgłoszeń OK.
   W chwili aktualizacji okresu Pakietu Cyklicznego Premium ww. liczniki są ponownie ustawiane do podanych wartości. Dostęp do zgromadzonych plików realizowany jest za pomocą Aplikacji monitorującej – w przypadku Rodzica lub za pomocą Serwisu w przypadku Rodzica oraz Osób do powiadomień.
  4. Po wykorzystaniu limitu, o którym mowa w poprzednim paragrafie Rodzic oraz Osoby do powiadomień mogą odblokować wszystkie pliki dołączone do jednego zgłoszenia SOS / OK za pomocą SMSa o treści: MULTI NUMER ZGŁOSZENIA wysłanego na numer 71718 (koszt wiadomości wynosi 1,23 zł z VAT). Wysłanie SMSa przez Rodzica lub Osobę do powiadomień odblokowuje pliki dla wszystkich osób posiadających dostęp do zgłoszenia. NUMER ZGŁOSZENIA jest to unikalny identyfikator zgłoszenia, który jest prezentowany w wiadomości SMS, wiadomości e-mail oraz w Serwisie.
  5. W przypadku przyjścia zgłoszenia SOS / OK dla Konta Rodzica, na którym brak Aktywnego Pakietu Cyklicznego Premium, Rodzic oraz Osoby do powiadomień mogą uzyskać dostęp do szczegółów po wysłaniu SMSa o treści ODKRYJ NUMER ZGŁOSZENIA na numer 79718 (koszt wiadomości wynosi 11,07 zł z VAT). Wysłanie SMSa przez Rodzica lub Osobę do powiadomień odblokowuje zgłoszenie dla wszystkich osób posiadających dostęp do zgłoszenia. Odblokowanie zgłoszenia nie Aktywuje Pakietu Cyklicznego Premium, a jedynie umożliwia dostęp do szczegółowych danych zgłoszenia. NUMER ZGŁOSZENIA jest to unikalny identyfikator zgłoszenia, który jest prezentowany w wiadomości SMS, wiadomości e-mail oraz w Serwisie.

  § 11

  Usuwanie konta

 5. W celu usunięcia konta Rodzica, należy:
  1. Zalogować się do Serwisu i wybrać opcję: ‘Mój profil > Usuń konto’ i potwierdzić wybór klikając na ‘Usuń’, lub
  2. Wysłać SMSa o treści USUN KONTO na bezpłatny numer 8082 (0 zł). W SMS zwrotnym usługa potwierdzi usunięcie konta Rodzica.
 6. Usunięcie konta zgodnie z instrukcją z ust. 1 automatycznie wyłącza wszystkie aktywne Pakiety Cykliczne zgodnie § 8 ust. 14 oraz usuwa Usługę Oko Na Dom, Usługę Gdzie Jest Auto wraz z wszystkimi aktywnymi Pakietami (o ile Użytkownik posiadał aktywną Usługę Oko Na Dom, Gdzie Jest Auto).
 7. W przypadku usunięcia konta Użytkownika niewykorzystane punkty lokalizacyjne bezzwrotnie przepadają oraz wszelkie informacji zapisane na Koncie Użytkownika zostają usunięte.
 8. § 12

  Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Orange Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
  1. sposób korzystania z Usługi przez Użytkowników Usługi,
  2. treści wykorzystywane w Usłudze,
  3. kompletność i aktualność informacji udostępnianych przez Dostawcę.
   

§ 13

Postanowienia Końcowe

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi należy składać do Orange Biura Obsługi Klienta dzwoniąc pod numer *100, przez formularz zgłoszeniowy po zalogowaniu na Orange online lub pisemnie na adres: Orange Polska S.A., ul Jagielońska 34 96-100 Skierniewice, z dopiskiem "Gdzie Jest Dziecko"
 2. Orange Polska zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, zmiany funkcjonalności dostępnych w Serwisie, zakończenia lub czasowego zawieszenia świadczenia Usługi w dowolnym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie powodowało utraty praw nabytych Użytkowników Usługi. Informacje w tym zakresie zostaną podane na stronie www.orange.gdziejestdziecko.pl
 3. Usługa świadczona jest na zasadach określonych w Regulaminie od dnia 01.02.2014 roku do przez czas nieoznaczony.
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM 900/1800 i UMTS przez spółkę pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z dnia 19 września 2005 roku lub Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla abonentów ofert na kartę.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie www.orange.gdziejestdziecko.pl oraz w siedzibie Orange Polska.
Zobacz także regulaminy promocji:
 1. Regulamin promocji usługi "Gdzie Jest Dziecko" Pierwszy tydzień gratis w wersji "Standard"
 2. Regulamin promocji usługi "Gdzie Jest Dziecko" Pierwszy tydzień gratis w wersji "Premium"
 3. Informacja o odwołaniu regulaminu „ Gdzie Jest Dziecko Pakiet Cykliczny Standard pierwszy tydzień gratis”
 4. Informacja o odwołaniu regulaminu „ Gdzie Jest Dziecko – pierwszy tydzień gratis w wersji Premium”
 5. Regulamin Promocji "Wymień Punkty PAYBACK na usługi usługę Gdzie Jest Dziecko Standard i Gdzie Jest Dziecko Premium"
 6. Regulamin promocji usługi "Gdzie Jest Dziecko Pakiet Cykliczny Standard pierwszy tydzień gratis z 20 lokalizacjami na start"
 7. Regulamin Promocji "Weekendy z Orange Czerwiec"
Archiwum:
 1. Odwołany 18.01.2015 - Regulamin usługi „Gdzie Jest Dziecko”.
 2. Odwołany 12.09 - Regulamin promocji usługi „Gdzie Jest Dziecko” Pakiet Cykliczny Standard – pierwszy tydzień gratis
 3. Odwołany 12.09 - Regulamin promocji usługi „Gdzie Jest Dziecko” – pierwszy tydzień gratis w wersji Premium
Regulamin Usługi „Gdzie jest Dziecko”  

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin usługi „Gdzie Jest Dziecko”, określa zasady świadczenia usługi „Gdzie Jest Dziecko”, dostępnej za pośrednictwem strony internetowej www.gdziejestdziecko.pl/t-mobile, serwisu WAP wap.gdziejestdziecko.pl/t-mobile oraz komunikacji SMS, MMS i aplikacji mobilnych przy pomocy telefonu komórkowego, a także zasady wysyłania wiadomości SMS do Klientów oraz abonentów krajowych sieci mobilnych za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej www.gdziejestdziecko.pl/t-mobileoraz w aplikacji mobilnej.
 2. Usługę świadczy Locon Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 1, wpisaną do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego – XVII Wydział KRS w Szczecinie pod numerem KRS 0000132823, o kapitale zakładowym 1 000 000,00 zł, numer NIP 852-10-13-334, numer REGON 812527552.
 3. Regulamin określa warunki świadczenia usługi „Gdzie Jest Dziecko” Klientom T-Mobile Polska S.A, oraz zasady lokalizacji kart SIM, używanych w Sieci T-Mobile.
 4. Postanowienia wskazujące na sposób korzystania z usługi „Gdzie jest Dziecko” dotyczące karty SIM lub numeru telefonu używanych w Sieci Orange albo Plus maja charakter wyłącznie informacyjny. W takim przypadku warunki świadczenia usługi „Gdzie jest Dziecko”, w szczególności zasady lokalizacji karty SIM, określone zostały w odpowiednich regulaminach Sieci Orange albo Plus.
 5. Definicje:
  1. APN – Access Point Name – nazwa serwera, który obsługuje transmisję danych.
  2. Bliski – osoba, która ukończyła 18 rok życia (osoba pełnoletnia), która wyraziła zgodę na lokalizowanie użytkowanej przez siebie karty SIM zgodnie z § 4 Regulaminu.
  3. Dziecko - osoba, która nie ukończyła 18-tego roku życia (osoba niepełnoletnia), korzystająca z telefonu z kartą SIM powierzoną jej przez Rodzica, który dodatkowo wyraził zgodę na lokalizowanie tej karty SIM zgodnie z § 4 Regulaminu.
  4. Dostawca – Locon Sp. z o.o.
  5. Klient/Klienci – osoba fizyczna, będąca stroną zawartej z T-Mobile Polska S.A umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych związanej z oznaczeniem „T-Mobile”, „Mix”, „T-Mobile na kartę”, „Era”, „Era Mix”, „Tak Tak”, „Heyah”, „Heyah Mix”, „tuBiedronka”.
  6. Komunikator SMS - system umożliwiający wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS do krajowych sieci GSM za pomocą formularza w Serwisie www.gdzie­jest­dziecko.pl/t-mobile oraz opcji ‘Wyślij wiadomość’ w aplikacji mobilnej Rodzica. Wysłanie przez Użytkownika Usługi 1 wiadomości SMS z Komunikatora powoduje każdorazowo zmniejszenie stanu Wartości Konta Użytkownika Usługi o 1/2 punktu (według przelicznika 1 punkt = 2 wiadomości SMS).
  7. Konto Użytkownika Usługi – konto punktowe Użytkownika Usługi służące do korzystania z Usługi. Użytkownik Usługi zasila konto punktami niezbędnymi do korzystania z Usługi poprzez wysyłanie wiadomości SMS Premium lub pakietem cyklicznym, o których mowa w punkcie 9.3 (Tabela nr 1). Wysyłanie Zapytań o lokalizację lub wysyłanie wiadomości SMS z Serwisu opiera się na tym koncie i jest uzależnione od dysponowania przez Klienta na koncie wystarczającą liczbą punktów (Wartością Konta Użytkownika Usługi).
  8. Lokalizacja LBS – Location Based Service – system lokalizacji karty SIM w oparciu o infrastrukturę GSM.
  9. Moje miejsce (POI) – punkt charakterystyczny jest to miejsce które odwiedza Dziecko lub Bliski w ciągu dnia. Rodzic dodaje punkt w Serwisie lub aplikacji mobilnej. Usługa udostępnia następujące rodzaje miejsc: DOM, SZKOŁA, RODZINA, ZABAWA, PRZYJACIELE, SPORT, ODPOCZYNEK.
  10. Osoba lokalizowana – Dziecko lub Bliski.
  11. Osoby do powiadomień – Lista osób, które otrzymują powiadomienia zgodnie z ustawieniami Aplikacji Dziecka lub Bliskiego wykonanymi przez Rodzica lub Bliskiego. Lista może zawierć numery telefonów działające w sieci Orange, T-Mobile, Plus i/lub adresy email, na które Usługa wysyła powiadomienia po otrzymaniu zgłoszenia z Aplikacji mobilnej Dziecka lub Bliskiego.
  12. Pakiet Jednorazowy – związany z jednorazową opłatą pakiet punktów pojedynczego zasilenia Konta Użytkownika Usługi na zasadach określonych w punkcie 9.3 (Tabela nr 1).
  13. Pakiet Premium / Pakiet Cykliczny (automatyczny) Premium – pakiet punktów zasilający cyklicznie Konto Użytkownika Usługi oraz powodujący cykliczne naliczanie opłat na zasadach określonych w punkcie 9.3 (Tabela nr 1) pozwalający na korzystanie z dodatkowych funkcji Usługi zgodnie z punktem 12.
  14. Pakiet Standard / Pakiet Cykliczny (automatyczny) Standard – pakiet punktów zasilający cyklicznie Konto Użytkownika Usługi oraz powodujący cykliczne naliczanie opłat na zasadach określonych określonej w punkcie 9.3 (Tabela nr 1).
  15. T-Mobile Polska S.A – T-Mobile Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 29159, NIP: 526-10-40-567, REGON: 011417295 o kapitale zakładowym: 471.000.000 zł.
  16. Regulamin – niniejszy regulamin.
  17. Rodzic - posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię władzy rodzicielskiej Klient, użytkownik końcowy sieci Plus lub użytkownik końcowy sieci Orange będący rodzicem lub opiekunem prawnym Dziecka lub Klient, użytkownik końcowy sieci Plus lub użytkownik końcowy sieci Orange, w przypadku którego inna osoba która ukończyła 18 rok życia (osoba pełnoletnia), wyraziła zgodę na lokalizowanie użytkowanej przez tą osobę karty SIM zgodnie z punktem 4, oraz który zarejestruje się w Usłudze.
  18. Serwis - serwis internetowy udostępniony pod adresem www.gdziejestdziecko.pl/t-mobile w wersji pełnej oraz dla urządzeń mobilnych pod adresem gdziejestdziecko.pl/t-mobilewap.
  19. Sieć Orange – sieć telekomunikacyjna, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa Centertel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 10 a, 01-230 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale zakładowym 2.690.501.964,00 zł, nr NIP 527-020-68-72. Pojęcie „sieć Orange” nie obejmuje jednak usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną Operatora (operatorzy wirtualni), w szczególności połączeń z lub na numery abonenckie użytkowników usług takich operatorów wirtualnych lub na numery, na których tacy operatorzy wirtualni świadczą swoje usługi.
  20. Sieć Plus – sieć telekomunikacyjna, której operatorem jest Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 20908, NIP: 527-10-37-727 o kapitale zakładowym 2.050.000.000 zł. Pojęcie „sieć Plus” nie obejmuje jednak usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną Operatora (operatorzy wirtualni), w szczególności połączeń z lub na numery abonenckie użytkowników usług takich operatorów wirtualnych lub na numery, na których tacy operatorzy wirtualni świadczą swoje usługi.
  21. Sieć T-Mobile – sieć telekomunikacyjna, której operatorem jest T-Mobile Polska S.A. Pojęcie „sieć T-mobile” nie obejmuje jednak usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną Operatora (operatorzy wirtualni), w szczególności połączeń z lub na numery abonenckie użytkowników usług takich operatorów wirtualnych lub na numery, na których tacy operatorzy wirtualni świadczą swoje usługi.
  22. SMS – (Short Message Service), system krótkich wiadomości tekstowych.
  23. Usługa – usługa „Gdzie Jest Dziecko”; świadczona przez Dostawcę usługa o wartości wzbogaconej dostępna dla Klientów którzy podejmą działania opisane w Regulaminie, w ramach której wykorzystywana jest Lokalizacja LBS. Przy świadczeniu Usługi wykorzystuje się komunikację SMS jak również dostarczane przez Dostawcę dedykowaną stronę www i WAP oraz aplikacje mobilne.
  24. Użytkownik Usługi – Klient, który (i) wyposażył Dziecko w telefon komórkowy z numerem i kartą SIM w sieci T-Mobile, sieci Orange lub sieci Plus lub, której Bliski, korzysta z telefonu komórkowego z numerem i kartą SIM w sieci T-Mobile, sieci Orange lub sieci Plus, (ii) udzielił wyraźnej i dobrowolnej zgody na lokalizowanie Dziecka lub dla którego Bliski udzielił wyraźnej i dobrowolnej zgody na lokalizowanie karty SIM, z której Bliski korzysta, zgodnie z § 4 Regulaminu oraz (iii) zarejestrował się w Usłudze zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu.
  25. Wartość Konta Użytkownika Usługi – ilość zgromadzonych przez Użytkownika Usługi punktów na Koncie Użytkownika Usługi poprzez jego zasilanie w wyniku wysyłania wiadomości SMS Premium lub zasilenia pakietem cyklicznym, o których mowa w § 9 ust. 3 (Tabele nr 1) Wartość Konta Użytkownika Usługi ulega zwiększeniu – w przypadku aktywacji Pakietu Jednorazowego, Pakietu Standard, Pakietu Premium lub zmniejszeniu – w przypadku wykonania Zapytania o lokalizację lub skorzystania z Komunikatora SMS na zasadach opisanych w Regulaminie.
  26. Zapytanie o lokalizację / lokalizacja – weryfikacja położenia geograficznego Osoby lokalizowanej w danym momencie.
 

§ 2

Zasady korzystania z Usługi

 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady korzystania z Usługi, chyba że z Regulaminu wprost wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Usługi. Powyższe postanowienie nie narusza ogólnie obowiązujących przepisów prawa co, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie podmioty zarówno biorące udział w świadczeniu Usługi, jak i z niej korzystające.
 2. Usługa polega na lokalizacji karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną oraz wysyłaniu wiadomości SMS / MMS z Serwisu.
 3. Zawarcie z Dostawcą umowy o świadczenie Usługi następuje w drodze czynności faktycznej poprzez zarejestrowanie się Klienta w Usłudze.
 4. Poprzez zarejestrowanie się w Usłudze Klient akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 5. Lokalizacja Dziecka lub Bliskiego może odbywać się wyłącznie na obszarze pokrycia zasięgiem Sieci T-Mobile, Orange albo Plus w zależności od tego, w której sieci działa karta SIM Osoby lokalizowanej.
 6. Klient korzystający z określonego numeru telefonu może zarejestrować się w Usłudze jako Rodzic tylko jeden raz.
 7. W Pakiecie Jednorazowym lub Pakiecie Standard jeden Rodzic może lokalizować maksymalnie 3 karty SIM używane przez Osoby lokalizowane. Pakiet Premium umożliwia lokalizację do 5-ciu kart SIM.
 8. Punkty zgromadzone na Koncie Użytkownika Usługi Użytkownik Usługi może wykorzystać na lokalizację i/lub wysłanie wiadomości SMS z Serwisu oraz aplikacji mobilnej. Informacja o Wartości Konta Użytkownika Usługi jest widoczna po zalogowaniu się Użytkownika Usługi w Serwisie, po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej lub w wiadomości zwrotnej na SMS o treści: KONTO wysłanego na numer 8082 (koszt SMS 0 zł z VAT).
 9. Zlecenie lokalizacji karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną za pomocą wiadomości SMS na numerze 8082 (koszt SMS 0 zł z VAT) zgodnie z § 7 ust. 2, za pomocą serwisu lub aplikacji mobilnej każdorazowo zmniejsza stan Wartości Konta Użytkownika Usługi o 1 punkt.
 10. Dostęp do Serwisu możliwy jest za pośrednictwem przeglądarek internetowych: Internet Explorer minimum w wersji 7, Mozilla Firefox minimum w wersji 2, Opera minimum w wersji 9, Safari minimum w wersji 3.1 oraz Google Chrome.
 11. Korzystanie z serwisu WAP APN Internet oraz APN WAP może wiązać się z opłatą za transmisję danych według stawek operatora.
 12. W celu pobrania Aplikacji mobilnej Gdzie Jest Dziecko dla Rodzica należy:
  1. wysłać SMS z jedną z następujących treści: APLIKACJA, AP, APP na numer 8082 (koszt 0 zł z VAT). W odpowiedzi Klient otrzyma wiadomość SMS z linkiem.
  2. wejść z telefonu na adres: www.gdziejestdziecko.pl/app
 13. Wybierając link z wiadomości SMS lub wpisując link w telefonie Klient będzie mógł za pomocą sieci T-Mobile, dla Abonentów oraz Użytkowników sieci T-Mobile, pobrać Aplikację mobilną Gdzie Jest Dziecko dla Rodzica.
 14. W celu pobrania Aplikacji mobilnej Gdzie Jest Dziecko dla Osoby lokalizowanej należy:
  1. zalogować się na konto Rodzica i w opcji ‘Bezpieczna Rodzina’ wybrać ‘Wyślij aplikację’ dla wskazanego numeru. W odpowiedzi na telefon wybranego przez Rodzica Dziecka lub Bliskiego wysłany zostanie SMS z linkiem.
  2. wejść z telefonu Dziecka lub Bliskiego na adres: www.gdziejestdziecko.pl/br
 15. Wybierając link z wiadomości SMS lub wpisując link w telefonie Dziecka lub Bliskiego będzie, można pobrać Aplikację mobilną Gdzie Jest Dziecko dla Dziecka lub Bliskiego.
 16. W celu aktywacji Aplikacji mobilnej Gdzie Jest Dziecko dla Osoby lokalizowanej należy uruchomić poprzednio pobraną aplikację zgodnie z ust. 14 i postępować według instrukcji prezentowanych na ekranie telefonu. Aktywacja Aplikacji mobilnej następuje poprzez wysłanie automatycznego SMS-a z aplikacji na telefonie Dziecka lub Bliskiego.
 17. Za pobieranie aplikacji mobilnej Gdzie Jest Dziecko w wersji dla Rodzica jak również Osoby lokalizowanej oraz dalsze z niej korzystanie przez APN Internet oraz APN WAP może wiązać się z naliczeniem opłata za transmisję danych według stawek operatora.
 18. Dostawca gwarantuje działanie usługi na telefonach, których lista dostępna jest w Serwisie.
 19. Szczegółowy opis reguł i komend Usługi jest opublikowany w Serwisie w sekcji Pomoc.

§ 3

Rejestracja w Usłudze

 1. Klient może się zarejestrować w Usłudze w jeden z następujących sposobów:
  1. poprzez założenie Konta Użytkownika Usługi na stronie internetowej Serwisu, zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami.
  2. przez wysłanie wiadomości SMS, dodając do Usługi numer telefonu związany z kartą SIM, która ma być lokalizowana w ramach Usługi poprzez wysłanie na numer 8082 wiadomości SMS o treści „xxxxxxxxx”, gdzie xxxxxxxxx oznacza 9–cio cyfrowy numer telefonu (koszt wiadomości 0 zł z VAT).
  3. przez wysłanie wiadomości SMS, aktywując dowolny pakiet cykliczny w sposób określony w § 9 (Tabela nr 1) lub aktywowanie oferty promocyjnej zgodnie z punktem 11 (Tabela nr 2).
  4. poprzez założenie Konta Użytkownika Usługi z poziomu aplikacji mobilnej Rodzica, zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami.
 2. Po określeniu numeru telefonu związanego z kartą SIM która ma być lokalizowana w ramach Usługi, na wskazany numer telefonu zostanie wysłany SMS z prośbą o wyrażenie zgody na lokalizację oraz ze wskazaniem zakresu zgody. Udzielenie zgody następuje w sposób określony w punkcie 4.
 3. Na telefon Klienta dążącego do uzyskania statusu Rodzica zostaną wysłane dwie następujące wiadomości SMS:
  1. z informacją o statusie procesu wyrażania zgody,
  2. oraz w przypadku wykonania działań opisanych w § 4 ust. 1:
   1. z opisem położenia Osoby lokalizowanej,
   2. z loginem i hasłem do Konta Użytkownika Usługi w przypadku, kiedy Rodzic nie założył jeszcze Konta Użytkownika Usługi
 4. Klient otrzymuje Status Rodzica po wykonaniu jednego z działań opisanych w § 3 ust. 1 oraz jeśli zostanie udzielona zgoda w trybie określonym w § 4.

§ 4

Udzielenie zgody na lokalizację

 1. Udzielenie zgody na lokalizację karty SIM możliwe jest po otrzymaniu wiadomości, wskazanej w § 3 ust. 2. Udzielenie zgody na lokalizację karty SIM powierzonej Dziecku przez Rodzica lub karty SIM, z której korzysta Bliski:
  1. działającej w Sieci T-Mobile możliwe jest poprzez wysłanie dwóch wiadomości SMS przez Rodzica z telefonu Dziecka lub przez Bliskiego z jego telefonu – pierwszej wiadomości o treści „ZGODA xxxxxxxxx” na numer 8099 (koszt wiadomości 0 zł z VAT), gdzie xxxxxxxxx oznacza 9–cio cyfrowy numer telefonu Rodzica, po wysłaniu której na telefon Dziecka / Bliskiego wysłana zostanie wiadomość SMS z informacją o zakresie zgody oraz prośbą o potwierdzenie zgody; – drugiej wiadomości o treści „POTWIERDZAM” na numer 8082.
  2. działającej w Sieci Orange możliwe jest poprzez wysłanie dwóch wiadomości SMS przez Rodzica z telefonu Dziecka lub przez Bliskiego z jego telefonu:
   1. pierwszej - o treści „RODZIC xxxxxxxxx” na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł z VAT), gdzie xxxxxxxxx oznacza 9–cio cyfrowy numer telefonu Rodzica, oraz
   2. drugiej - o treści „ZGODA GJD” na numer 8007 (koszt wiadomości 0 zł z VAT),
  3. działającej w Sieci Plus możliwe jest poprzez wysłanie dwóch wiadomości SMS przez Rodzica z telefonu Dziecka lub przez Bliskiego z jego telefonu:
   1. pierwszej - o treści „RODZIC xxxxxxxxx” na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł z VAT), gdzie xxxxxxxxx oznacza 9–cio cyfrowy numer telefonu Rodzica, oraz
   2. drugiej - o treści „ZGODA” na numer 8099 (koszt wiadomości 0 zł z VAT).
 2. Zgoda na lokalizację karty SIM działającej w Sieci T-Mobile udzielana jest dla T-Mobile Polska S.A.
 3. Zakres zgody na lokalizację obejmuje prawo T-Mobile Polska S.A do lokalizowania karty SIM oraz określenia ostatniej lokalizacji karty SIM przed utratą dostępu do Sieci T-Mobile jak również prawo do udostępnienia uzyskanych wyników wskazanych operacji Dostawcy wyłącznie w celu przekazania przez Dostawcę wyniku lokalizacji lub ostatniej lokalizacji Rodzicowi lub Osobom do powiadomień – w sposób określony w Regulaminie. Lokalizacja karty SIM oraz określenie ostatniej lokalizacji karty SIM przed utratą dostępu do Sieci T-Mobile będą dokonywane przez T-Mobile Polska S.A, wyłącznie na wniosek Dostawcy skierowany do T-Mobile Polska S.A w przypadku zgłoszenia przez Rodzica stosownego zapytania lub przez Osobę lokalizowaną stosownej dyspozycji – w sposób określony w Regulaminie. Zgoda jest udzielana na czas nieoznaczony i może być odwołana w każdej chwili w sposób określony w § 5.
 4. Podany w komendzie SMS numer telefonu Rodzica zostanie zarejestrowany, jako numer za pomocą, którego Rodzic będzie mógł lokalizować w ramach Usługi Osobę lokalizowaną.
 5. Wysłanie dwóch wiadomości SMS o treści ZGODA i POTWIERDZAM stanowi potwierdzenie wyrażenia dobrowolnej zgody na lokalizację karty SIM wskazanej w ust. 1 powyżej oraz upoważnia T-Mobile Polska S.A do lokalizowania tej karty SIM w przypadkach określonych w ust. 3.
 6. Po uzyskaniu pełnoletniości przez osobę, która dotychczas miała status Dziecka, Rodzic nie może wysyłać Zapytań o lokalizację takiej osoby, dopóki osoba ta nie uzyska statusu Bliskiego poprzez wyrażenie zgody na lokalizację zgodnie z ust. 1.
 7. Wyrażenie zgody na lokalizację jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z Usługi.
 8. T-Mobile Polska S.A będzie przetwarzać, w tym przekaże Dostawcy, dane o lokalizacji wskazujące położenie geograficzne karty SIM, działającej w sieci T-Mobile, której dotyczy zgoda wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania przez Dostawcę Usługi oraz rozpatrywania reklamacji związanych z Usługą.

§ 5

Wycofanie i wygaśnięcie zgody na lokalizację

 1. Wycofanie zgody na lokalizację używanej przez Osobę lokalizowaną karty SIM działającej w sieci:
  1. T-Mobile możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Dziecka lub Bliskiego o treści „NIE RODZICE” na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł z VAT).
  2. Orange możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Dziecka lub Bliskiego o treści „KONIEC GJD” na numer 8007 (koszt wiadomości 0 zł z VAT).
  3. Plus możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Dziecka lub Bliskiego o treści „USUN” na numer 8099 (koszt wiadomości 0 zł z VAT).
 2. Wysłanie SMS, o którym mowa wyżej spowoduje uniemożliwienie lokalizowania karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną. Żaden zarejestrowany Rodzic nie będzie mógł już lokalizować tej karty SIM, z której wysłano SMS o treści powyżej określonej.
 3. Wycofanie zgody na lokalizację przez Rodzica używanej przez Osobę lokalizowaną karty SIM działającej w sieci:
  1. T-Mobile możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Dziecka lub Bliskiego o treści „USUN xxxxxxxxx” na numer 8099 (koszt wiadomości 0 zł z VAT),
  2. Orange możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Dziecka lub Bliskiego o treści „NIE xxxxxxxxx” na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł z VAT),
  3. Plus możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Dziecka lub Bliskiego o treści „NIE xxxxxxxxx ” na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł z VAT).
 4. Dla podanego w komendzie SMS, numeru telefonu Rodzica zostanie zablokowana możliwość lokalizacji w ramach Usługi karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną.
 5. Ponadto, dla karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku lub karty SIM w telefonie Bliskiego działającej w sieci T-Mobile zgoda na lokalizację dla Usługi wygasa samoczynnie po upływie 12 miesięcy od daty jej udzielenia. Na telefon Rodzica z numeru 8082 wysyłana jest wiadomość SMS z informacją o wygasającej zgodzie wraz z instrukcją ponownego jej wyrażenia na 7 dni, 3 dni oraz na 1 dzień przed wygaśnięciem zgody. W przypadku, kiedy zgoda nie zostanie ponownie wyrażona, na telefon Rodzica z numeru 8082 wysyłana jest wiadomość SMS z informacją o wygaśnięciu zgody. Na telefon Dziecka / Bliskiego nie jest wysyłana informacja o zbliżającym się wygaśnięciu zgody oraz nie jest wysyłana informacja o wygaśnięciu zgody.
 6. Rodzic otrzyma informację w postaci komunikatu w Serwisie, aplikacji mobilnej Rodzica lub za pomocą SMS, dlaczego lokalizacja karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną nie jest możliwa.
 7. Aby ponownie uruchomić Usługę Rodzic powinien postępować zgodnie z punktem 3 i punktem 4.
 

§ 6

Informowanie o wyrażonych zgodach

W celu sprawdzenia jakie numery mogą lokalizować kartę SIM używaną przez Osobę lokalizowaną, należy wysłać jedną wiadomość SMS z telefonu Osoby lokalizowanej o treści: „KTO” na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł z VAT).

§ 7

Lokalizacja

 1. Lokalizowanie karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną możliwe jest poprzez:
  1. Serwis:
   1. na żądanie Rodzica, lokalizacja odbywa się przez kliknięcie na przycisku „Lokalizuj” w Serwisie znajdującego się w sekcji z danymi Dziecka lub Bliskiego,
   2. poprzez kalendarz planowania lokalizacji w Serwisie. Plan lokalizacji definiuje się w kalendarzu oddzielnie dla każdego Dziecka lub Bliskiego,
   3. poprzez opcję strefy w Serwisie. Strefy wyznacza się oddzielnie dla każdego Dziecka lub Bliskiego na koncie Rodzica z Aktywnym Pakietem Premium.
  2. Komunikację SMS. Rodzic wysyła wiadomość na numer 8082 (koszt 0 zł z VAT) o treści:
   1. „GDZIE xxxxxxxxx”, gdzie xxxxxxxxx oznacza 9–cio cyfrowy numer telefonu Osoby lokalizowanej, lub
   2. „GDZIE imię lub pseudonim Dziecka lub Bliskiego”, gdzie imię lub pseudonim Dziecka lub Bliskiego oznacza imię lub pseudonim Dziecka lub Bliskiego zarejestrowany przez Rodzica na jego Koncie Użytkownika.
  3. Komunikację MMS. Rodzic wysyła wiadomość na numer 8082 (koszt 0 zł z VAT) o treści:
   1. „GDZIE xxxxxxxxx M”, gdzie xxxxxxxxx oznacza 9–cio cyfrowy numer telefonu Osoby lokalizowanej, a M oznacza, że wynik ma być dostarczony w postaci mapki w wiadomości MMS, lub
   2. „GDZIE imię lub pseudonim Dziecka/Bliskiego M”, gdzie imię lub pseudonim Dziecka lub Bliskiego oznacza imię lub pseudonim Dziecka lub Bliskiego zarejestrowany przez Rodzica na jego Koncie Użytkownika w Serwisie, a M oznacza, że wynik ma być dostarczony w postaci mapki w wiadomości MMS.
  4. Aplikację mobilną Rodzica, w której Rodzic zaznacza wybrane dziecko i wybiera opcję „Lokalizuj”.
  5. Usługa aktywuje lokalizację wyłącznie gdy spełnione są warunki niniejszego Regulaminu, w tym Rodzic posiada uprawnienia do lokalizacji karty SIM powierzonej wraz z telefonem wskazanemu Dziecku lub karty SIM w telefonie Bliskiego oraz posiada Wartość Konta Użytkownika Usługi umożliwiającą wykonanie Zapytania o lokalizację. W przeciwnym wypadku Rodzic otrzyma informację w postaci komunikatu w Serwisie, aplikacji mobilnej Rodzica lub za pomocą SMS dlaczego lokalizacja karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną nie jest możliwa.
  6. Lokalizacja karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną zostanie zaprezentowana:
   1. w postaci opisu oraz w postaci położenia na mapie, dla lokalizacji zleconej z Serwisu oraz aplikacji mobilnej,
   2. w postaci opisu słownego, dla lokalizacji zleconej przez komunikację SMS. Lokalizacje wykonane przez SMS będą widoczne w Serwisie oraz aplikacji mobilnej,
   3. w postaci multimedialnej wiadomości MMS zawierającej opis oraz graficzną mapkę z zaznaczoną lokalizacją, dla lokalizacji zleconej przez komunikację MMS.
  7. Dokładność Lokalizacji LBS karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną jest uzależniona od wielu czynników technicznych, które zmieniają się zależnie od obszaru przebywania Osoby lokalizowanej (przykładowo zagęszczenie infrastruktury sieci operatora jest różne w mieście i poza miastem), dlatego Dostawca gwarantuje wysokie prawdopodobieństwo uzyskania faktycznej lokalizacji nie zaś jej stu procentową dokładność.
  8. Orientacyjnie można przyjąć, iż lokalizowane karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną znajdują się w obszarze o promieniu 600 m prezentowanym na mapie w Serwisie oraz w opisie w wiadomości SMS / MMS.
  9. Dokonanie lokalizacji karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną możliwe jest wyłącznie jeśli karta ta znajduje się we włączonym telefonie, jest zalogowana w sieci T-Mobile, Orange albo Plus w zależności od tego, w której sieci działa dana karta SIM oraz ustalenie położenia w miejscu znajdowana się karty SIM jest technicznie możliwe przez sieć danego operatora. Jeśli wskazany warunek nie zostanie spełniony, Rodzic otrzyma informację w postaci komunikatu w Serwisie, aplikacji mobilnej lub za pomocą SMS, ze wskazaniem powodu dla którego lokalizacja się nie powiodła.
  10. Nie częściej niż raz na kwartał Dostawca zastrzega możliwość wystąpienia przerwy w obsłudze komunikatów SMS, trwającej nie dłużej niż 5 godzin, związanej w szczególności z koniecznością konserwacji lub modernizacji sprzętu służącego do obsługi Serwisu. Rodzic zostanie powiadomiony o planowanym czasie rozpoczęcia przerwy stosowną wiadomością SMS z wyprzedzeniem co najmniej 12 godzin. Ponadto w przypadku zlecenia Zapytania o lokalizację w trakcie przerwy Rodzic otrzyma informację o trwającej przerwie w postaci komunikatu w Serwisie, aplikacji mobilnej lub za pomocą SMS.

§ 8

Bezpieczeństwo

 1. Rodzic może lokalizować kartę SIM używaną przez Osobę lokalizowaną pod warunkiem, że została wyrażona zgoda na lokalizację zgodnie z treścią § 4 Regulaminu.
 2. Usługa nie pozwala na lokalizację karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną przez żadnego innego użytkownika końcowego, z wyjątkiem osoby zarejestrowanego Rodzica.
 3. Zgoda na lokalizację wyrażona przy użyciu karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną obowiązuje wyłącznie w Usłudze i nie stanowi zgody na inne usługi lokalizacyjne.
 4. W chwili rejestracji Rodzica weryfikowana jest sieć operatora, w której działają numery telefonów Rodzica i Dziecka/Bliskiego.
 5. Każda zmiana numeru telefonu Rodzica powoduje konieczność ponownego udzielenia zgody na lokalizację zgodnie z punktem 4 oraz weryfikacji posiadania podanego numeru telefonu w sieci T-Mobile.

§ 9

Opłaty w Usłudze. Zasilenie Konta Użytkownika Usługi

 1. Chcąc skorzystać z lokalizacji karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną za pośrednictwem Serwisu, aplikacji mobilnej lub poprzez komunikację SMS Użytkownik Usługi powinien:
  1. posiadać odpowiednią liczbę (minimum 1 punkt) punktów na Koncie Użytkownika Usługi (Wartość Konta Użytkownika Usługi) umożliwiającą zlecenie lokalizacji zgodnie z § 2 ust. 9,
  2. wykonać Zapytanie lokalizacji karty SIM w Serwisie, na stronie WAP, w aplikacji mobilnej klikając przycisk „Lokalizuj”, lub
  3. wysyłać SMS na bezpłatny numer 8082 (0 zł z VAT) zgodnie z § 7 ust. 2 oraz § 2 ust. 9.
 2. W przypadku braku wystarczającej liczby punktów na Koncie Użytkownika Usługi może on aktywować Pakiet jednorazowy, Pakiet cykliczny Standard lub Pakiet cykliczny Premium w sposób opisany w ust. 3 poniżej.
 3. Istnieją następujące możliwości aktywacji Pakietu jednorazowego/Pakietu cyklicznego Standard/Pakietu cyklicznego Premium. Użytkownik Usługi powinien wysłać SMS o treści wskazanej poniżej w tabeli na jeden z wymienionych w tabeli numerów SMS Premium – w zależności od wybranego przez Użytkownika Usługi pakietu.
  Tabela nr 1
  Nazwa Pakietu (Ilość punktów zasilających Konto Użytkownika Usługi) Komenda aktywacji (treść wiadomości SMS aktywującej pakiet) Komenda i darmowy numer do dezaktywacji* (treść wiadomości SMS dezaktywujacej pakiet) Okresy aktualizacji Pakietu cyklicznego Standard, Premium (automatycznego doładowania Konta Użytkownika Usługi)** Cena Netto za SMS (zł) Cena Brutto za SMS (automatyczne doładowanie w przypadku Pakietu cyklicznego Standard i Premium)(zł) Numer SMS Premium
  Pakiet Jednorazowy 2 punktów KUP - - 1 1,23 71718
  Pakiet Jednorazowy 20 punktów KUP - - 9 11,07 79718
  Pakiet Cykliczny – Standard (automatyczny) 30 punktów GJD5
  lub
  GJD
  lub
  STD
  GJD5 NIE
  lub
  GJD NIE
  lub
  STD NIE
  na numer 8089 (0 zł z VAT)
  raz na 30 dni
  (minimum po upływie 720 godzin)
  5 6,15 7589
  Pakiet Cykliczny – Premium (automatyczny) 150 punktów GJDP
  lub
  BR
  lub
  PRM
  GJDP NIE
  lub
  BR NIE
  lub
  PRM NIE
  na numer 8089 (0 zł z VAT)
  raz w tygodniu (minimum po upływie 168 godzin) 5 6,15 7589
       * Nie dotyczy Pakietu Jednorazowego;   ** Okres, po którym nastąpi każde kolejne automatyczne doładowanie Konta Użytkownika Usługi i jednocześnie pobrana z góry opłata w wysokości określonej w kolumnie „Cena Brutto za SMS (zł)” dla aktywowanego Pakietu cyklicznego Standard lub Premium; liczony jest od momentu wysłania Wiadomości SMS Aktywującej dany Pakiet cykliczny; doładowane punkty są widoczne na Koncie Użytkownika Usługi przez wskazany okres;
 4. W przypadku wielokrotnego wysłania SMS Premium dla Pakietów Jednorazowych, o których mowa z ust. 3 (Tabela nr 1) powyżej, aktywowane poprzez wysłanie SMS Premium punkty kumulują się na Koncie Użytkownika Usługi. W przypadku Pakietów Cyklicznych Standard oraz Premium ponowna próba aktywacji dla już aktywnego pakietu spowoduje zakończeni poprzedniego okresu i uruchomienie nowego, a niewykorzystane punkty nie przechodzą na kolejny cykl (nie kumulują się, są nadpisywane).
 5. W przypadku Pakietu cyklicznego Standard oraz Premium aktywacja przysługujących Użytkownikowi Usługi kolejnych punktów odbywa się w okresach wskazanych wyżej w tabeli. W okresach aktualizacji Pakietu cyklicznego za każdym razem pobierana jest z góry opłata w wysokości określonej w kolumnie „Cena Brutto za SMS” właściwa dla wybranego przez Użytkownika Usługi Pakietu Cyklicznego, a do Konta Użytkownika Usługi dodawane są punkty o których mowa z ust. 3 (Tabela nr 1) przy czym zarówno dla Pakietu Standard jak i dla Pakietu Premium niewykorzystane punkty nie przechodzą na kolejny cykl (nie kumulują się; są nadpisywane). Opłata pobierana jest niezależnie od tego czy Klient wskazał numer telefonu związany z kartą SIM, która ma być lokalizowana w ramach Usługi.
 6. W przypadku jednoczesnego posiadania aktywnego Pakietu Jednorazowego, Pakietu Standard i Premium, w pierwszej kolejności wykorzystywane są punkty lokalizacyjne zawarte w Pakiecie Premium, następnie punkty z pakietu Standard, a na końcu punkty z Pakietu Jednorazowego.
 7. W przypadku aktywacji Pakietu/Pakietu Cyklicznego (wysłania przez Użytkownika Usługi „Wiadomości SMS Aktywującej Pakiet/Pakiet cykliczny”), na numer telefonu, z którego została wysłana Wiadomość SMS Aktywująca Pakiet/Pakiet cykliczny Użytkownik Usługi otrzyma wiadomość SMS potwierdzającą uruchomienie pakietu.
 8. Przy każdej aktywacji Pakietu/Pakietu cyklicznego Użytkownik Usługi zostanie obciążony z góry opłatą wskazaną w ust. 3 (Tabela nr 1- kolumna „Cena brutto za SMS”). W przypadku Użytkowników Usługi, korzystających z usług telekomunikacyjnych przedpłaconych warunkiem obciążenia opłatą za Usługę jest posiadanie odpowiednich środków na koncie (odpowiedniej wartości konta) oraz zalogowanie karty SIM do sieci T-Mobile w momencie, w którym zostanie podjęta próba obciążenia tego konta opłatą.
 9. Aktywacja Pakietu/Pakietu Cyklicznego w roamingu międzynarodowym wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat za wysyłanie wiadomości SMS aktywujących Pakiet/Pakiet cykliczny w roamingu międzynarodowym zgodnie z warunkami umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w szczególności cennika usług telekomunikacyjnych, wiążącej Klienta z T-Mobile Polska S.A.
 10. Korzystanie z Pakietu Cyklicznego w roamingu międzynarodowym poza krajami Unii Europejskiej może wiązać się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat za odbieranie wiadomości SMS potwierdzającej uruchomienie Pakietu cyklicznego (automatyczne doładowanie Konta Użytkownika Usługi) zgodnie z warunkami umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w szczególności cennika usług telekomunikacyjnych, wiążącej Klienta z T-Mobile Polska S.A.
 11. Użytkownik Usługi, który nie chce być obciążany dodatkowymi kosztami za korzystanie z Usługi w roamingu międzynarodowym powinien dezaktywować Usługę w sposób przewidziany w ust. 3 (Tabela nr 1 – kolumna „Komenda i darmowy numer do dezaktywacji”). W przypadku Użytkowników Usług korzystających z usług telekomunikacyjnych przedpłaconych, warunkiem korzystania z Usługi jest posiadanie Wartości konta w takiej kwocie, aby możliwe było pobranie opłat zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym opłaty za Pakiet cykliczny, oraz opłat, o których mowa w ust. 8 i 9, o ile Użytkownik Usługi będzie korzystał z Usługi w roamingu międzynarodowym.
 12. Użytkownikowi Usługi korzystającemu z Pakietu cyklicznego Usługa będzie świadczona do chwili dezaktywacji Pakietu cyklicznego (wysłania przez Użytkownika Usługi darmowej Wiadomości SMS Dezaktywującej Pakiet cykliczny). Użytkownik Usługi aktywujący Pakiet cykliczny wyraża zgodę na każdorazowe automatyczne obciążanie go z góry w okresach wskazanych w ust. 3 (Tabela nr 1 kolumna „Okresy aktualizacji Pakietu cyklicznego Standard, Premium”) opłatą właściwą dla aktywowanego Pakietu cyklicznego. Niewykorzystane punkty z puli przepadają w chwili obciążania.
 13. W celu dezaktywacji Pakietów cyklicznych należy wysłać, z numeru telefonu który został wykorzystany do aktywacji Pakietu cyklicznego, wiadomość SMS o treści i na numer podany w ust. 3 (Tabela nr 1 – kolumna „Komendą i darmowy numer do dezaktywacji”).powoduje dezaktywację Pakietu cyklicznego ze skutkiem natychmiastowym. Za godzinę i datę wysłania wiadomości SMS, o której mowa powyżej, uznaje się godzinę i datę otrzymania tej wiadomości SMS przez T-Mobile, zarejestrowaną w systemie teleinformatycznym T-Mobile. Na numer telefonu, z którego została wysłana wiadomość SMS dezaktywująca Pakiet cykliczny Użytkownik Usługi otrzyma wiadomość SMS potwierdzającą dezaktywację pakietu.
 14. Nie jest możliwa dezaktywacja Pakietu cyklicznego z innego numeru telefonu niż numer telefonu, z którego Użytkownik uprzednio aktywował dany Pakiet cykliczny.
 15. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez Użytkownika Usługi błędnego numeru telefonu lub próbę aktywowania przez Użytkownika Usługi Pakietu cyklicznego, który nie jest dostępny dla tego Użytkownika ze względu na ograniczenia techniczne w używanej Karcie SIM, niepoprawną konfigurację aparatu telefonicznego lub inne nieprzystosowanie aparatu lub karty SIM do korzystania z Pakietu cyklicznego.
 16. Opłaty za korzystanie z Pakietu cyklicznego prezentowane będą na rachunku szczegółowym Użytkownika Usługi, jako kategoria „WAP Specjalny”.
 17. Dezaktywacja Pakietu cyklicznego nie powoduje zwrotu opłat za niewykorzystany przez Użytkownika, ale opłacony okres korzystania z Pakietu cyklicznego.
 18. Dla uniknięcia wątpliwości precyzuje się, że możliwość korzystania z Pakietu cyklicznego jest zablokowana lub ograniczona w przypadku:
  1. zawieszenia świadczenia usług telekomunikacyjnych dla numeru telefonu Użytkownika Usługi będącego stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z T-Mobile Polska S.A i wnoszącego opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyłącznie na podstawie faktury,
  2. brak na koncie Użytkownika Usługi uiszczającego opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w systemie przedpłaconym (prepaid) środków wystarczających na pokrycie opłat za korzystanie z Pakietu cyklicznego (po doładowaniu konta prepaid i pobraniu środków na poczet opłat związanych z Pakietem cyklicznym możliwość korzystania z tego pakietu zostanie odblokowana),
  3. przebywanie Użytkownika Usługi poza zasięgiem Sieci lub z wyłączonym telefonem przez okres dłuższy niż 7 dni lub przepełnienia pamięci telefonu Użytkownika Usługi.
 19. Pozostałe warunki naliczania i wysokości opłat są zgodne z warunkami umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w szczególności cennika usług telekomunikacyjnych, wiążącej Klienta z T-Mobile Polska S.A.

§ 11

Wysyłanie wiadomości SMS z Serwisu i aplikacji mobilnej (Komunikator SMS)

 1. Wysyłanie wiadomości SMS w Usłudze z poziomu Serwisu i aplikacji mobilnej jest możliwe dla Użytkowników  Usługi, którzy zakończyli proces rejestracji opisany w § 3.
 2. Wysyłanie wiadomości SMS z Serwisu i aplikacji mobilnej jest uzależnione od dysponowania przez Użytkownika Usługi na Koncie Użytkownika Usługi (Wartość Konta Użytkownika Usługi) niezbędną ilością punktów (minimum 1 punktu do wysłania jednej wiadomości SMS), z zastrzeżeniem ust. 3 – 4).
 3. Użytkownik Usługi zasila Konto Użytkownika Usługi punktami niezbędnymi do korzystania z Usługi poprzez wysyłanie wiadomości SMS Premium, o których mowa w § 9 ust. 3 (Tabela nr 1).
 4. Wysłanie przez Klienta wiadomości SMS dłuższej niż 156 znaków (łącznie z podpisem i prefiksem) spowoduje automatyczne podzielenie tej wiadomości na odpowiednią liczbę wiadomości SMS, o długości wskazanej w ust. 5, z których każda powoduje zmniejszenie stanu Wartości Konta Użytkownika Usługi, zgodnie z § 1 ust. 5 lit. f powyżej. Polskie znaki diakrytyczne (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) użyte w wiadomości będą automatycznie zamieniane na odpowiedniki alfabetu łacińskiego.
 5. Wiadomość SMS dłuższa niż 156 znaków (łącznie z podpisem i prefiksem) dzielona jest na odpowiednią liczbę wiadomości SMS, o maksymalnej ilości znaków równej: pierwsza wiadomość SMS – 156 znaków, druga wiadomość SMS – 146 znaków, trzecia wiadomość SMS i kolejne wiadomości SMS – 153 znaki.
 6. Warunkiem wysłania wiadomości SMS przez Komunikator jest wpisanie w oznaczone pola strony Serwisu:
  1. Numeru telefonu odbiorcy wiadomości SMS,
  2. Dowolnego wyrazu w polu Od,
  3. Treści wiadomości SMS.
 7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości wysłanych za pomocą Komunikatora. Całkowitą odpowiedzialność za treść wysyłanej wiadomości ponosi nadawca wiadomości (Rodzic).
 8. Dostawca zastrzega sobie prawo do ustalenia dziennego limitu wszystkich wiadomości wysyłanych za pośrednictwem Serwisu i aplikacji mobilnej do 50 wiadomości.
 9. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości SMS do odbiorcy, które nastąpiło z przyczyn niezależnych od Dostawcy, w szczególności w przypadku gdy odbiorca wiadomości SMS będzie znajdował się poza zasięgiem sieci lub będzie miał wyłączony telefonu przez cały okres ważności wiadomości SMS.
 10. Usługa nie jest przeznaczona do wysyłania niezamówionych informacji handlowych, a Użytkownik Usługi nie może wysyłać niezamówionych informacji handlowych z wykorzystaniem Serwisu i aplikacji mobilnej. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności względem osób, do których Użytkownik Usługi wysyła wiadomości SMS z wykorzystaniem Serwisu, z tytułu roszczeń tych osób wynikających z działania Użytkownika Usługi sprzecznego z powyższym zobowiązaniem.
 

§ 11

Oferta promocyjna

 1. Użytkownik Usługi może skorzystać z oferty promocyjnej (dalej „Promocji”) na poniższych warunkach.
 2. W ramach Promocji Użytkownik Usługi ma możliwość aktywacji wybranego przez siebie Pakietu cyklicznego wyszczególnionego w tabeli w § 9 ust.3 oferowanego bezpłatnie. Aby aktywować ofertę promocyjną Użytkownik Usługi powinien wysłać SMS o treści wskazanej w poniższej tabeli na wymieniony darmowy numer – w zależności od wybranego przez siebie pakietu.
 3. W ramach Promocji Użytkownik Usługi otrzyma darmowe punkty na Konto Użytkownika Usługi (dalej „Bonus”) w liczbie 10 dla Pakietu Cyklicznego Standard, w liczbie 150 dla Pakietu Cyklicznego Premium, które przysługują za aktywację danego Pakietu cyklicznego zgodnie z poniższą tabelą. Tabela nr 2
  Nazwa Pakietu cyklicznego Ilość punktów promocyjnych dodawanych do konta Długość okresu promocyjnego oraz okres ważności punktów promocyjnych Komenda aktywująca Komenda dezaktywująca Cena Netto / Brutto za SMS Numer SMS
  Pakiet Cykliczny – Standard (automatyczny) 30 punktów 10 tydzień (168 godzin) GJD5
  lub
  GJD
  lub
  STD
  GJD5 NIE
  lub
  GJD NIE
  lub
  STD NIE
  0 zł 8089
  Pakiet Cykliczny – Premium (automatyczny) 150 punktów 150 tydzień (168 godzin) GJDP
  lub
  BR
  lub
  PRM
  GJDP NIE
  lub
  BR NIE
  lub
  PRM NIE
  0 zł 8089
 4. Po zakończeniu okresu promocyjnego odpowiadającego aktywowanemu Pakietowi cyklicznemu, pakiet ten przechodzi automatycznie w okres płatny, co oznacza, że opłaty za kolejne cykliczne (automatyczne) doładowania Konta Użytkownika Usługi w ramach aktywowanego Pakietu cyklicznego będą zgodne z tabelą z § 9 ust. 3  na zasadach opisanych w § 9. Przy czym, przed zakończeniem okresu promocyjnego Użytkownik Usługi otrzyma wiadomość SMS zawierającą warunki dalszego korzystania z Pakietu cyklicznego w tym wysokość opłaty za kolejny okres jego aktualizacji oraz dostęp do komendy anulowania.
 5. W celu anulowania Pakietu cyklicznego oferowanego bezpłatnie należy wysłać, z numeru telefonu który został wykorzystany do aktywacji tego pakietu, wiadomość SMS o treści wskazanej w tabeli z ust. 3 powyżej w kolumnie „Komenda dezaktywująca” na numer podany w tabeli w kolumnie „Numer SMS” („Wiadomość SMS Dezaktywująca Pakiet cykliczny oferowany bezpłatnie”). Wysłanie Wiadomości SMS Dezaktywującej Pakiet cykliczny oferowany bezpłatnie powoduje dezaktywację Pakietu cyklicznego oferowanego bezpłatnie ze skutkiem natychmiastowym. Za godzinę i datę wysłania wiadomości SMS, o której mowa powyżej, uznaje się godzinę i datę otrzymania tej wiadomości SMS przez Dostawcę, zarejestrowaną w systemie teleinformatycznym Dostawcy. Na numer telefonu, z którego została wysłana Wiadomość SMS Dezaktywująca Pakiet cykliczny Użytkownik Usługi otrzyma Wiadomość SMS Potwierdzającą Dezaktywację Pakietu.
 6. Użytkownik Usługi, który skorzystał z Pakietu cyklicznego oferowanego bezpłatnie, nie może dokonać ponownej aktywacji tego pakietu przed upływem 90 dni od dnia ostatniej jego aktywacji.
 7. Użytkownik Usługi posiadający aktywny Pakiet cykliczny, za który dokonał płatności zgodnie z § 9, nie może w czasie jego obowiązywania dokonać ponownej aktywacji analogicznego Pakietu cyklicznego oferowanego bezpłatnie.
 8. W momencie aktywowania Pakietu cyklicznego na warunkach niepromocyjnych zgodnie z § 9, Użytkownik Usługi automatycznie dezaktywuje Pakiet cykliczny oferowany bezpłatnie.
 9. Aktywacja Bonusu umożliwia Rodzicowi wykonywanie lokalizacji oraz wysyłanie wiadomości SMS z Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Promocja obowiązuje od 2 lutego 2010 roku do odwołania.
 11. Promocja może być odwołana w każdym czasie w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że odwołanie Promocji nie będzie powodować dezaktywacji aktywnych pakietów promocyjnych.

§ 12

Pakiet Premium

 1. Użytkownik Usługi może aktywować Pakiet Premium zgodnie § 9 ust. 3 (Tabela nr 1) lub w przypadku Pakietu Premium oferowanego bezpłatnie zgodnie z § 11 ust. 3 (Tabela nr 2).
 2. Pakiet Premium pozostaje aktywny przez okres ważności Punktów zasilających Konto Użytkownika Usługi zgodnie § 9 ust. 3 (Tabela nr 1) lub Punktów promocyjnych zgodnie z § 11 ust. 3 (Tabela nr 2) dalej „Aktywny Pakiet Premium”.
 3. W ramach Pakietu Premium Użytkownik otrzymuje dostęp do dodatkowych opcji Usługi jak: Strefy, Ostatnia lokalizacja oraz Bezpieczna Rodzina – Aplikacja mobilna Gdzie Jest Dziecko dla Osoby lokalizowanej.
  1. Aplikacja mobilna Gdzie Jest Dziecko dla Rodzica – stworzony i utrzymywany przez Dostawcę program działający na telefonie Klienta, umożliwiający lokalizowanie Dzieci i Bliskich oraz wysyłanie do nich wiadomości SMS.
  2. Bezpieczna Rodzina – Aplikacja mobilna Gdzie Jest Dziecko dla Osoby lokalizowanej - stworzony i utrzymywany przez Dostawcę program działający na telefonie Dziecka lub Bliskiego, umożliwiający wysyłanie zgłoszeń o zagrożeniach (Zgłoszenie SOS) oraz zgłoszeń potwierdzających bezpieczeństwo (Zgłoszenie OK.). Informacje przekazywane są w ramach Usługi, w formie powiadomień SMS lub wiadomości e- mail do Rodzica lub Osób do powiadomień.
  3. Zgłoszenie SOS – zgłoszenie wysyłane przez Dziecko lub Bliskiego z Aplikacji Bezpieczna Rodzina w sytuacji zagrożenia zapisywane i archiwizowane w systemie Dostawcy oraz przekazywane w formie SMS lub wiadomości e-mail do Rodzica lub Osób do powiadomień. W skład zgłoszenia obligatoryjnie wchodzą następujące dane: data zgłoszenia, wynik lokalizacji telefonu Dziecka lub Bliskiego oraz rodzaj zgłoszenia. W skład zgłoszenia opcjonalnie wchodzą następujące dane: nagranie video, nagranie audio, zdjęcie, połączenie telefoniczne ze wskazanym numerem lub numerami. W przypadku konieczności nawiązania połączenia z więcej niż jednym numerem, połączenia nawiązywane są jedno po drugim. Obecność opcjonalnych danych zależy od ustawień Aplikacji Bezpieczna Rodzina oraz możliwości technicznych telefonu Dziecka lub Bliskiego. Usługa w domyślnej konfiguracji udostępnia następujące rodzaje zagrożeń: „Ogólny”, „Choroba”, „Wypadek”, „Kradzież”, „Pożar”, „Inne”.
  4. Zgłoszenie OK. – zgłoszenie wysyłane przez Dziecko lub Bliskiego z Aplikacji Bezpieczna Rodzina w sytuacji nie zagrażającej bezpieczeństwu zapisywane i archiwizowane w systemie Dostawcy oraz przekazywane w formie SMS lub wiadomości e-mail do Rodzica lub Osób do powiadomień. W skład zgłoszenia obligatoryjnie wchodzą następujące dane: data zgłoszenia, wynik lokalizacji telefonu Osoby lokalizowanej oraz rodzaj potwierdzenia. W skład zgłoszenia opcjonalnie wchodzą następujące dane: nagranie video, nagranie audio, zdjęcie. Obecność opcjonalnych danych zależy od ustawień Aplikacji Bezpieczna Rodzina oraz możliwości technicznych telefonu Osoby lokalizowanej. Usługa w domyślnej konfiguracji udostępnia następujące rodzaje potwierdzeń: „Wszystko w porządku”, „Jestem w drodze”, „Spóźnię się”, „Będę za 15 min. „, „Zadzwoń”, „Inne”, „Zdjęcie”, „Video”.
  5. Ostatnia lokalizacja – możliwość otrzymania danych o ostatniej znanej lokalizacji telefonu Osoby lokalizowanej przed utratą dostępności do sieci operatora (opcja ta jest dostępna tylko gdy Osoba lokalizowana korzysta z karty SIM w sieci T-Mobile lub Plus).
  6. Strefa – okolica wskazanego przez Rodzica punktu POI dla którego wykrywane są zdarzenia wejścia lub opuszczenia strefy przez Dziecko lub Bliskiego. Funkcjonalność stref dostępna jest tylko w Pakiecie Premium.
 4. Ograniczenia opcji „Bezpieczna Rodzina”:
  1. Łączna długość nagrań audio / video dołączonych do pojedynczego zgłoszenia SOS / OK nie przekroczy 5 minut (300 sekund);
  2. Sumaryczna ilość zdjęć dołączonych do pojedynczego zgłoszenia SOS / OK nie przekroczy 60;
  3. W ramach aktywnego Pakietu Premium, Rodzic oraz Osoby do powiadomień uzyskują bezpłatny dostęp do wszystkich plików audio, video oraz zdjęć dołączonych do:
   1. pięciu zgłoszeń SOS
   2. dwudziestu zgłoszeń OK. Dostęp do zgromadzonych plików realizowany jest za pomocą aplikacji mobilnej Rodzica – w przypadku Rodzica lub za pomocą Serwisu w przypadku Rodzica oraz Osób do powiadomień.
  4. Po wykorzystaniu limitu, o którym mowa w poprzednim paragrafie, ale przed aktualizacją okresu Premium, Rodzic oraz Osoby do powiadomień mogą odblokować wszystkie pliki dołączone do zgłoszeń SOS / OK za pomocą SMS-a o treści: MULTI wysłanego na numer 71718 (koszt wiadomości wynosi 1,23 zł z VAT). Wysłanie SMS-a przez Rodzica lub Osobę do powiadomień odblokowuje pliki dla wszystkich osób posiadających dostęp do zgłoszenia.
  5. W przypadku przyjścia zgłoszenia SOS / OK dla Konta Rodzica, na którym brak Aktywnego Pakietu Premium, Rodzic oraz Osoby do powiadomień mogą uzyskać dostęp do szczegółów po wysłaniu SMS-a o treści ODKRYJ na numer 79718 (koszt wiadomości wynosi 11,07 zł z VAT). Wysłanie SMS-a przez Rodzica lub Osobę do powiadomień odblokowuje zgłoszenie dla wszystkich osób posiadających dostęp do zgłoszenia. Odblokowanie zgłoszenia nie Aktywuje Pakietu Premium, a jedynie umożliwia dostęp do szczegółowych danych zgłoszenia.
 

§13

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacja może dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
 2. Reklamacja może być złożona na piśmie na adres Locon Sp. z o.o., Ul. Tama Pomorzańska 1, 70-030 Szczecin z dopiskiem na kopercie „Gdzie Jest Dziecko”, telefonicznie na numer +48 91 431 89 83 (numer stacjonarny w strefie szczecińskiej, dostępny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:30) lub w formie elektronicznej na adres e-mail reklamacje@gdziejestdziecko.pl.
 3. W przypadku reklamacji złożonej pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, zgłaszający reklamację otrzymuje pisemne potwierdzenie przyjęcia reklamacji w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, z podaniem nazwy, adresu oraz numeru telefonu jednostki Dostawcy rozpatrującej reklamację.
 4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 5. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko (nazwę) i adres Użytkownika Usługi zgłaszającego reklamację;
  2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
  4. Numer telefonu Użytkownika Usługi, którego dotyczy reklamacja;
  5. datę zawarcia Umowy i określony w Umowie termin rozpoczęcia świadczenia Usługi w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania z winy Dostawcy określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi;
  6. podpis Użytkownika w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 6. Reklamacja może być złożona w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi lub od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana. Reklamację wniesioną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Dostawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
 7. W przypadku gdy reklamacja złożona pisemnie, ustnie do protokołu lub telefonicznie nie spełnia warunków określonych w ust. 5 pkt a – f, upoważniona osoba reprezentująca Dostawcę przyjmująca reklamację jest obowiązana do niezwłocznego poinformowania Użytkownika Usługi o konieczności jej uzupełnienia.
 8. W przypadku gdy reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 5 pkt a – f, Dostawca, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa Użytkownika Usługi do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 9. Za dzień złożenia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Dostawcę listu zawierającego reklamację w formie pisemnej, elektronicznej lub przyjęcia zgłoszenia telefonicznego przez pracownika.
 10. Dostawca udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od jej złożenia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.
 11. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:
  1. nazwę jednostki Dostawcy rozpatrującej reklamację;
  2. rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;
  3. podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Dostawcę, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.
 12. Spory pomiędzy Użytkownikiem Usługi a Dostawcą w zakresie określonym w ust. 1 będą rozstrzygane przed właściwymi sądami powszechnymi.

§ 14

Odpowiedzialność Dostawcy

 1. Dostawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi wynikało z przyczyn leżących po stronie  Użytkownika Usługi lub Osoby lokalizowanej w szczególności nieprzestrzegania przez Użytkownika Usługi Regulaminu, działania Użytkownika Usługi niezgodnego z prawem lub nastąpiło wskutek wystąpienia zdarzenia a charakterze siły wyższej
 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność lub brak możliwości skorzystania z Usługi, wynikającą z nieosiągnięcia przez telefon lub inne urządzenie teleinformatyczne używane przez Użytkownika Usługi parametrów technicznych wymaganych do skorzystania z Usługi, a także w przypadku używania przez Użytkownika usługi telefonu lub innego urządzenia teleinformatycznego nieposiadającego wymaganego na terytorium Polski świadectwa homologacji lub certyfikatu zgodności z zasadniczymi wymaganiami.
 3. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Użytkownikowi przysługuje odszkodowanie. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usługi  Użytkownikowi Usługi przysługuje odszkodowanie w wysokości 20 punktów, które powiększą Wartość Konta Użytkownika Usługi, i które Użytkownik będzie mógł wykorzystać w okresie obowiązywania umowy o świadczenie Usługi.
 4. Z tytułu opóźnienia w przesłaniu informacji na dane Zapytanie o lokalizację trwającego dłużej niż 30 min od zarejestrowania tego zapytania przez Dostawcę lub niepełnego zakresu informacji uzyskanych na dane Zapytanie o lokalizację, z wyłączeniem przypadków wskazanych w § 7 ust. 7 i 9, Użytkownikowi przysługuje wyłącznie roszczenie o zwrot na Konto Użytkownika Usługi liczby punktów o jaką zmniejszony został stan Wartości Konta Użytkownika Usługi w związku z wysłaniem tego zapytania.
 5. Dostawca nie ponosi innej odpowiedzialności niż określona w ust. 3 i 4, z wyłączeniem przypadku winy umyślnej, za:
  1. ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika Usługi (w tym utracone korzyści) mogące wynikać z opóźnień w przesłaniu informacji, niepełnego lub nieaktualnego zakresu informacji oraz nieścisłości informacji udostępnianych w ramach Usługi,
  2. sposób korzystania z Usługi przez Użytkowników Usługi,
  3. ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania lub niemożności korzystania przez Użytkownika z Usługi (w tym utracone korzyści), w tym także szkody wyrządzone osobom trzecim,
  4. treści wykorzystywane w Usłudze,
 6. Dostawca zobowiązuje się do dołożenia staranności, aby informacje dostępne w Usłudze były aktualne.
 

§ 15

Postanowienia Końcowe

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, zmiany funkcjonalności dostępnych w Serwisie, zakończenia lub czasowego zawieszenia świadczenia Usługi w dowolnym czasie. Informacje w tym zakresie zostaną podane na stronie http://www.gdzie­jest­dziecko.pl/t-mobile. Dostawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w tym zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usługi oraz zmiany funkcjonalności dostępnych w Serwisie. W razie wprowadzenia zmiany Regulaminu, Dostawca poinformuje Użytkownika Usługi o proponowanych zmianach z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem zmiany w życie poprzez podanie treści każdej proponowanej zmiany do publicznej wiadomości na stronie internetowej http://www.gdzie­jest­dziecko.pl/t-mobile. Dostawca wyśle również na numer telefonu Użytkownika Usługi wiadomość SMS z informacją o zamieszczeniu wskazanego ogłoszenia. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika Usługi planowanej zmiany Użytkownik może do czasu jej wprowadzenia wykorzystać punkty zgromadzone na Koncie Użytkownika Usługi a następnie zakończyć korzystanie z Usługi.
 2. System punktacji określony w Regulaminie działa wyłącznie w obrębie Usługi i nie może być łączony z innymi systemami punktacji działającymi w sieci T-Mobile. Punkty zgromadzone na Koncie Użytkownika Usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie w ramach Usługi.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie http://www.gdzie­jest­dziecko.pl/t-mobile/regulamin oraz w siedzibie Dostawcy.

Obowiązuje od dnia 2011.06.05 ze zmianami z dnia 2013.05.27 oraz ze zmianami z dnia 2014.10.11

Regulamin Usługi "Gdzie Jest Bliski - Gdzie Jest Dziecko - Bezpieczna Rodzina"

wersja z dnia 25.12.2014

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Usługi "Gdzie Jest Bliski - Gdzie Jest Dziecko - Bezpieczna Rodzina”, dalej „Regulamin” określa zasady świadczenia usługi „Gdzie Jest Bliski - Gdzie Jest Dziecko - Bezpieczna Rodzina”, dostępnej za pośrednictwem strony internetowej www.gdziejestdziecko.plus.pl, serwisu WAP wap.gdziejestdziecko.pl/plus, komunikacji SMS i aplikacji mobilnych przy pomocy telefonu komórkowego, a także zasady wysyłania wiadomości SMS do Klientów oraz abonentów lub użytkowników innych krajowych sieci komórkowych za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej www.gdziejestdziecko.plus.pl oraz w Aplikacji monitorującej.
 2. Usługę świadczy Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, kapitał zakładowy 3.510.300.000 zł (w pełni wpłacony), NIP 527-10-37-727, Regon 0113079682, Dział Obsługi Klienta tel. 601102601, fax 601102602 (opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent), e-mail: bok@plus.pl, dalej „Polkomtel”.
 3. Definicje:
  1. APN - Access Point Name - nazwa serwera, który obsługuje transmisję danych.
  2. Aplikacja monitorująca - stworzony i utrzymywany przez Dostawcę program przeznaczony do zainstalowania na telefonie Klienta, umożliwiający lokalizowanie Dzieci i Bliskich lokalizowanych oraz wysyłanie do nich wiadomości SMS. Z aplikacji można korzystać wyłącznie na telefonach, których lista dostępna jest na stronie http://www.gdziejestdziecko.pl/plus/
  3. Aplikacja SOS - stworzony i utrzymywany przez Dostawcę program przeznaczony do zainstalowania na telefonie Dziecka lub Bliskiego lokalizowanego, umożliwiający wysyłanie zgłoszeń o zagrożeniach (Zgłoszenie SOS) oraz zgłoszeń potwierdzających bezpieczeństwo (Zgłoszenie OK) w formie SMS lub wiadomości e- mail wysyłanych, zgodnie z ustawieniami, do Rodzica/Bliskiego lokalizującego lub Osób do powiadomień. Z aplikacji można korzystać wyłącznie na telefonach, których lista dostępna jest na stronie http://www.gdziejestdziecko.pl/plus/
  4. Bliski lokalizowany – Klient, który ukończył 18 rok życia (osoba pełnoletnia), który wyraził zgodę na lokalizowanie użytkowanej przez siebie karty SIM i udostępnienie jego Danych o lokalizacji zgodnie z § 4 Regulaminu
  5. Bliski lokalizujący - osoba będąca w relacjach rodzinnych z Bliskim lokalizowanym, wskazana zgodnie z § 4 Regulaminu przez Bliskiego lokalizowanego jako uprawniona do udostępniania jej jego Danych o lokalizacji a także wskazywania Osób do powiadomień.
  6. Dane o lokalizacji - dane wskazujące położenie geograficzne karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną, która wyraziła zgodę na ich przetwarzanie i udostępnienie zgodnie z Regulaminem.
  7. Dziecko - osoba, która nie ukończyła 18-tego roku życia (osoba niepełnoletnia), korzystająca z telefonu z kartą SIM w sieci Plus powierzoną jej przez Rodzica, który wyraził zgodę na lokalizowanie tej karty SIM i udostępnienie Danych o lokalizacji zgodnie z § 4 Regulaminu.
  8. Klient/Klienci - Abonent w rozumieniu odpowiednio Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów (dla Umów/Aneksów zawartych przed 25.12.2014 r.) albo Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. – Abonament (dla Umów/Aneksów zawartych od 25.12.2014 r.), Abonent Simplus/Sami Swoi w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi, Abonent MIXPLUS w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów MIXPLUS, Abonent Plus Mix w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Plus Mix, Abonent 36.6 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6,
  9. Komunikator SMS - formularz w Serwisie oraz w Aplikacji monitorującej umożliwiający wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS do krajowych sieci komórkowych.
  10. Konto Użytkownika Usługi - konto punktowe Użytkownika Usługi służące do korzystania z Usługi. Użytkownik Usługi zasila to konto punktami niezbędnymi do korzystania z Usługi poprzez wysyłanie wiadomości SMS Premium, o których mowa w tabeli z §8 ust.3. Wysyłanie Zapytań o lokalizację lub wysyłanie wiadomości SMS z Serwisu opiera się na tym koncie i jest uzależnione od dysponowania przez Klienta na koncie wystarczającą liczbą punktów (Wartością Konta Użytkownika Usługi).
  11. Lokalizacja LBS – Location Based Service – system lokalizacji karty SIM w oparciu o infrastrukturę GSM.
  12. Osoba lokalizowana – Dziecko lub Bliski lokalizowany, którzy wyrazili zgodę na lokalizację używanej przez nich karty SIM i udostępnienie Danych lokalizacyjnych zgodnie z Regulaminem.
  13. Osoby do powiadomień – Lista osób wskazanych przez Rodzica lub Bliskiego lokalizującego, które otrzymują powiadomienia o lokalizacji, zgodnie z ustawieniami Aplikacji monitorującej.
  14. Pakiet Bezpieczna Rodzina – pakiet punktów zasilający cyklicznie Konto Użytkownika Usługi oraz powodujący cykliczne naliczanie opłat na zasadach określonych w tabeli z §8 ust. 3, pozwalający na korzystanie z dodatkowych funkcji Usługi określonych w § 11.
  15. Pakiet Jednorazowy – związany z jednorazową opłatą pakiet punktów pojedynczego zasilenia Konta Użytkownika Usługi na zasadach określonych w tabeli z §8 ust. 3
  16. Pakiet Premium – pakiet punktów zasilający cyklicznie Konto Użytkownika Usługi oraz powodujący cykliczne naliczanie opłat na zasadach określonych w tabeli w §8 ust. 3, pozwalający na korzystanie z dodatkowych funkcji Usługi określonych w § 10.
  17. Pakiet Standard – pakiet punktów zasilający cyklicznie Konto Użytkownika Usługi oraz powodujący cykliczne naliczanie opłat na zasadach określonych w tabeli w §8 ust. 3.
  18. Rodzic - posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię władzy rodzicielskiej Klient będący rodzicem lub opiekunem prawnym Dziecka
  19. Serwis - serwis internetowy udostępniony pod adresem www.gdziejestdziecko.plus.pl oraz dla urządzeń mobilnych pod adresem gdziejestdziecko.pl/pluswap
  20. Sieć Plus – sieć telekomunikacyjna, której operatorem jest Polkomtel. Pojęcie "sieć Plus" nie obejmuje jednak usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną Polkomtel (np. operatorzy wirtualni), w szczególności połączeń z lub na numery abonenckie użytkowników usług takich operatorów wirtualnych lub na numery, na których tacy operatorzy wirtualni świadczą swoje usługi.
  21. SMS – (Short Message Service), system krótkich wiadomości tekstowych
  22. Usługa - usługa „Gdzie Jest Bliski - Gdzie Jest Dziecko - Bezpieczna Rodzina” nazywana także „Gdzie Jest Bliski” lub „Gdzie Jest Dziecko” lub „Bezpieczna Rodzina”, świadczona przez Polkomtel usługa telekomunikacyjna o podwyższonej opłacie dostępna dla Klientów, którzy podejmą działania opisane w Regulaminie, w ramach której dodatkowym świadczeniem jest usługa Lokalizacji LBS ( Location Based Service) oparta o komunikację SMS, serwis WAP wap.gdziejestdziecko.pl/plus, aplikacje mobilne i stronę www dostarczane przez Locon Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – XVII Wydział KRS w Szczecinie pod numerem KRS 0000132823, o kapitale zakładowym 1 000 000,00 PLN, numer NIP 852-10-13-334, numer REGON 812527552, telefon do Działu Reklamacji i Wsparcia (BOK): 0048 91 431 89 83 (numer stacjonarny w strefie szczecińskiej, dostępny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:30; dostępność telefonu ujęta jest na stronie www.locon.pl/kontakt i jest ona nadrzędna względem ww. harmonogramu), adres e-mail: pomoc@locon.pl, dalej „Dostawca” oraz usługa wysyłania wiadomości SMS do Klientów oraz abonentów lub użytkowników innych krajowych sieci komórkowych dostarczana przez Polkomtel.
  23. Użytkownik Usługi - Klient, który spełnia łącznie następujące warunki : a) wyposażył Dziecko w telefon komórkowy z numerem i aktywną kartą SIM w sieci Plus i udzielił wyraźnej i dobrowolnej zgody na lokalizowanie karty SIM w sieci Plus powierzonej wraz z telefonem jego Dziecku, zgodnie z §4 Regulaminu albo którego Bliski lokalizowany udzielił wyraźnej i dobrowolnej zgody na lokalizowanie używanej przez niego karty SIM w sieci Plus, zgodnie z § 4 Regulaminu b) zarejestrował się w Usłudze zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu c) korzystając z usług przedpłaconych (pre-paid) -dotyczy Abonentów Simplus/Sami Swoi, Abonentów MIXPLUS, Abonentów 36.6 - posiada Wartość konta umożliwiającą uiszczenie opłat, o których mowa w §8 Regulaminu d) zaakceptował Regulamin, a w przypadku korzystania z Usługi na warunkach promocyjnych także regulamin promocji.
  24. Wartość Konta Użytkownika Usługi - ilość zgromadzonych przez Użytkownika Usługi punktów na Koncie Użytkownika Usługi poprzez jego zasilanie w wyniku wysyłania wiadomości SMS Premium, o których mowa w tabeli z §8 ust.3. Wartość Konta Użytkownika Usługi ulega zwiększeniu- w przypadku aktywacji Pakietu Jednorazowego, Pakietu Standard, Pakietu Premium, Pakietu Bezpieczna Rodzina lub zmniejszeniu- w przypadku wykonania Zapytania o lokalizację lub wysłania SMS z Serwisu i Aplikacji monitorującej na zasadach opisanych w Regulaminie.
  25. Zapytanie o lokalizację / lokalizacja - zgodna z Regulaminem weryfikacja położenia geograficznego Osoby lokalizowanej w danym momencie.

§ 2 Zasady korzystania z Usługi

 1. Zawarcie z Polkomtel umowy o świadczenie Usługi następuje w drodze czynności faktycznej poprzez zarejestrowanie się Klienta w Usłudze, zgodnie z postanowieniami §3.
 2. Podczas rejestracji w Usłudze Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, a w przypadku korzystania z Usługi na warunkach promocyjnych także z regulaminem promocji oraz akceptuje treść tych regulaminów.
 3. Podczas wyrażenia zgody na lokalizację zgodnie z postanowieniami § 4 Rodzic oraz Bliski lokalizowany potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptację.
 4. Lokalizacja Dziecka lub Bliskiego lokalizowanego może odbywać się wyłącznie na obszarze pokrycia zasięgiem sieci Plus.
 5. Jeden Rodzic/Bliski lokalizujący może być zarejestrowany w Usłudze tylko jeden raz.
 6. Punkty zgromadzone na Koncie Użytkownika Usługi Użytkownik Usługi może wykorzystać na Zapytanie o lokalizację i/lub wysłanie wiadomości SMS przy pomocy Komunikatora SMS. Informacja o Wartości Konta Użytkownika Usługi jest widoczna po zalogowaniu się Użytkownika Usługi w Serwisie, po zalogowaniu się Użytkownika Usługi do aplikacji monitorującej lub można ja uzyskać wysyłając bezpłatną wiadomość SMS z zarejestrowanego numeru Użytkownika Usługi o treści: KONTO na numer 8082.
 7. Zlecenie lokalizacji karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną za pomocą wiadomości SMS , za pomocą Serwisu lub przy pomocy Aplikacji monitorującej zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu każdorazowo zmniejsza stan Wartości Konta Użytkownika Usługi o 1 punkt.
 8. Dostęp do Serwisu możliwy jest za pośrednictwem przeglądarek internetowych: Internet Explorer minimum w wersji 7, Mozilla Firefox minimum w wersji 2, Opera minimum w wersji 9, Safari minimum w wersji 3.1 oraz Google Chrome.
 9. Korzystanie z Serwisu za pomocą przeglądarki WAP lub wskazanej w Regulaminie Aplikacji monitorującej/Aplikacji SOS wiąże się z opłatą za transmisję danych według obowiązującej Klienta taryfy. Opłaty pobierane są w sytuacji:
  1. pobierania Aplikacji monitorującej lub Aplikacji SOS
  2. logowania, przeglądania, aktualizowania Aplikacji monitorującej/Aplikacji SOS.
  3. przekazywania komunikatów z Aplikacji SOS.
  4. przesyłania transmisji video oraz zdjęć z Aplikacji SOS do Aplikacji monitorującej.
 10. W celu pobrania na telefon Aplikacji monitorującej należy:
  1. Wysłać bezpłatnego SMS o treści: APLIKACJA na numer 8082. W odpowiedzi Klient otrzyma wiadomość SMS z linkiem.
  2. Wysłać bezpłatnego SMS o treści: GJD na numer 8045. W odpowiedzi Klient otrzyma wiadomość SMS z linkiem.
  3. Wejść z telefonu na adres: www.gdziejestdziecko.pl/app
 11. Wybierając link z odebranej zwrotnej wiadomości SMS lub wpisując link w telefonie Klient będzie mógł pobrać Aplikację monitorującą.
 12. W celu pobrania na telefon Aplikacji SOS należy:
  1. zalogować się do Serwisu i w opcji ‘Bezpieczna Rodzina’ wybrać ‘Wyślij aplikację’ dla wskazanego numeru. W odpowiedzi na telefon Dziecka lub Bliskiego lokalizowanego wysłany zostanie SMS z linkiem.
  2. wejść z telefonu Dziecka lub Bliskiego lokalizowanego na adres: www.gdziejestdziecko.pl/br
 13. Wybierając link z odebranej zwrotnej wiadomości SMS lub wpisując link w telefonie Klient będzie mógł pobrać Aplikację SOS.
 14. W celu aktywacji Aplikacji SOS należy uruchomić poprzednio pobraną aplikację zgodnie z ust. 12 i postępować według instrukcji prezentowanych na ekranie telefonu. Aktywacja Aplikacji SOS następuje poprzez wysłanie automatycznego darmowego SMS-a z aplikacji na telefonie Dziecka lub Bliskiego lokalizowanego.

§3 Rejestracja w Usłudze

 1. Klient może się zarejestrować w Usłudze w jeden z następujących sposobów:
  1. poprzez założenie Konta Użytkownika Usługi na stronie internetowej Serwisu, zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami,
  2. przez wysłanie wiadomości SMS zawierającej wskazanie numeru telefonu związanego z kartą SIM działająca w sieci Plus, która ma być lokalizowana w ramach Usługi- poprzez wysłanie na bezpłatny numer 8082 wiadomości SMS o treści "xxxxxxxxx", gdzie xxxxxxxxx oznacza 9–cio cyfrowy numer telefonu, osoby która ma być lokalizowana; na telefon Klienta zostanie wysłana wiadomość SMS z loginem i hasłem do Konta Użytkownika Usługi,
  3. poprzez założenie Konta Użytkownika Usługi z poziomu Aplikacji monitorującej, zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami,
  4. przez wysłanie wiadomości SMS aktywującej dowolny pakiet zgodnie z działaniem opisanym w § 8; na telefon Klienta zostanie wysłana wiadomość SMS z loginem i hasłem do Konta Użytkownika Usługi.
 2. Do założonego zgodnie z ust.1 powyżej Konta Użytkownika Usługi Klient może dodać numer telefonu Osoby lokalizowanej jeden z następujących sposobów:
  1. poprzez stronę internetową Serwisu, po zalogowaniu się na Konto Użytkownika Usługi, zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami,
  2. przez wysłanie na bezpłatny numer 8082 wiadomości SMS o treści "xxxxxxxxx", gdzie xxxxxxxxx oznacza 9–cio cyfrowy numer telefonu, Osoby lokalizowanej,
  3. poprzez Aplikację monitorującą, po zalogowaniu się na Konto Użytkownika Usługi, zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami.
 3. Na numer telefonu związany z kartą SIM, która ma być lokalizowana w ramach Usługi zostanie wysłany SMS z prośbą o wyrażenie zgody na lokalizację obejmującej: prawo Polkomtel do lokalizowania karty SIM w telefonie, wskazywania przez Rodzica/Osoby lokalizujące w Aplikacji monitorującej Osób do powiadomień oraz udostępnienia Rodzicowi/Bliskiemu lokalizującemu lub Osobom do powiadomień wskazanych przez Rodzica w Aplikacji monitorującej Danych o lokalizacji w sposób określony w Regulaminie.
 4. Na telefon Klienta dążącego do uzyskania statusu Użytkownika Usługi zostaną wysłane wiadomości SMS z loginem i hasłem do Konta Użytkownika Usługi w przypadku, kiedy nie założył jeszcze Konta Użytkownika Usługi w inny sposób.
 5. Użytkownik Usługi zarejestrowany w sposób opisany powyżej otrzymuje status Rodzica/Bliskiego lokalizującego, jeśli zostanie udzielona zgoda na lokalizację przez osobę, która ma być lokalizowana w trybie określonym w § 4. Numer telefonu przypisany do karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku lub numer telefonu przypisany do karty SIM w telefonie Bliskiego lokalizowanego otrzymuje status Dziecka lub Bliskiego lokalizowanego.

§4 Udzielenie zgody na lokalizację. Informacja o przetwarzanych danych o lokalizacji.

 1. Udzielenie zgody na lokalizację karty SIM działającej w sieci Plus powierzonej wraz z telefonem Dziecku lub karty SIM działającej w sieci Plus, z której korzysta Klient, który ma być lokalizowany możliwe jest poprzez wysłanie dwóch bezpłatnych wiadomości SMS przez Osobę lokalizowaną: przez Rodzica, z telefonu powierzonego wraz z kartą SIM w sieci Plus Dziecku, w imieniu Dziecka albo przez Bliskiego lokalizowanego z jego telefonu wraz z kartą SIM w sieci Plus
  1. pierwszej - o treści "RODZIC xxxxxxxxx" lub "TAK xxxxxxxxx" na bezpłatny numer 8082, gdzie xxxxxxxxx oznacza odpowiednio: 9–cio cyfrowy numer telefonu Rodzica, który udziela zgody w imieniu Dziecka albo numer telefonu Bliskiego lokalizującego oraz
  2. drugiej - o treści "ZGODA" na bezpłatny numer 8099.
 2. Zakres zgody na lokalizację udzielonej przez Rodzica lub przez Bliskiego lokalizowanego, obejmuje prawo Polkomtel do lokalizowania karty SIM w telefonie Dziecka lub Bliskiego lokalizowanego, wskazywania przez Rodzica lub Osoby lokalizujące w Aplikacji monitorującej Osób do powiadomień oraz udostępnienia Rodzicowi/Bliskiemu lokalizującemu lub Osobom do powiadomień wskazanych przez Rodzica w Aplikacji monitorującej Danych o lokalizacji w sposób określony w Regulaminie.
 3. Wysłanie drugiego SMS o treści ZGODA, zgodnie z ust.1, stanowi potwierdzenie wyrażenia dobrowolnej zgody na dokonywanie lokalizacji karty SIM, wyrażonej w pierwszym SMS i uprawnia Polkomtel do lokalizacji karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku lub karty SIM Bliskiego lokalizowanego w zakresie niezbędnym do wykonywania Usługi.
 4. Do 24 godzin od czasu wyrażenia zgody przez osobę lokalizowaną zgodnie z działaniem opisanym w ust. 1 lit. b, Osoba lokalizowana otrzyma dodatkową wiadomość SMS potwierdzającą wyrażenie zgody na lokalizację dla Usługi.
 5. Po uzyskaniu pełnoletniości przez osobę, która dotychczas miała status Dziecka Rodzic zobowiązany jest wycofać zgodę wyrażoną na lokalizację zgodnie z ust.1. W takim przypadku Rodzic nie może wysyłać Zapytań o lokalizację takiej osoby, chyba, że osoba ta uzyska status Bliskiego lokalizowanego poprzez wyrażenie zgody na lokalizację przez Bliskiego lokalizującego, zgodnie z ust. 1.
 6. Wyrażenie zgody na lokalizację jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z Usługi.
 7. Polkomtel będzie przetwarzać Dane o lokalizacji, w tym przekaże Dostawcy dane o lokalizacji wskazujące położenie geograficzne karty SIM, działającej w sieci Plus, której dotyczy zgoda Osoby lokalizowanej wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do wykonania Usługi w okresie 12 miesięcy, a w przypadku wniesienia reklamacji- przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia sporu. Zgoda na lokalizację karty SIM działającej w sieci Plus obowiązuje wyłącznie w Usłudze i nie stanowi zgody na inne usługi lokalizacyjne.
 8. Każda zmiana numeru telefonu Rodzica/Bliskiego lokalizującego powoduje konieczność ponownego udzielenia zgody na lokalizację zgodnie z § 4.

§5 Wycofanie zgody na lokalizację.

 1. Całkowite wycofanie zgody na lokalizację, udzielonej przez Osobę lokalizowaną zgodnie z §4 ust.1 jest możliwe w każdym czasie poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS o treści „USUN" na numer 8099: przez Rodzica -z telefonu powierzonego Dziecku wraz z kartą SIM w sieci Plus albo przez Bliskiego lokalizowanego- z numeru telefonu wraz z karta SIM w sieci Plus, dla którego została wyrażona zgoda. Po wycofaniu zgody na lokalizację żaden zarejestrowany Rodzic/Bliski lokalizujący/ Osoba do powiadomień nie będzie mógł otrzymywać Danych o lokalizacji karty SIM, z której wysłano SMS.
 2. Wycofanie zgody na lokalizację dla danego Rodzica lub Bliskiego lokalizującego możliwe jest poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 8082 o treści „NIE xxxxxxxxx ", gdzie xxxxxxxxx to 9–cio cyfrowy numer telefonu Rodzica/Bliskiego lokalizującego, dla którego została udzielona zgoda na lokalizację. Dany Rodzic/ Bliski lokalizujący/ Osoba do powiadomień nie będzie mógł otrzymywać Danych o lokalizacji karty SIM, z której wysłano SMS.
 3. W przypadku wycofania zgody zgodnie z zasadami opisanymi wyżej Rodzic/Biski lokalizujący/Osoba do powiadomień otrzyma informację w postaci komunikatu w Serwisie lub za pomocą SMS zwrotnego, dlaczego lokalizacja nie jest możliwa.
 4. Do 24 godzin od czasu wycofania zgody przez osobę lokalizowaną zgodnie z działaniem opisanym w ust. 1, Osoba lokalizowana otrzyma dodatkową wiadomość SMS potwierdzającą wycofanie zgody na lokalizację dla Usługi.
 5. W celu ponownego uruchomienia Usługi Klient powinien postępować zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności §3 i §4.

§6 Informowanie o udzielonych zgodach

W celu sprawdzenia jakie numery mogą lokalizować kartę SIM w sieci Plus powierzoną wraz z telefonem Dziecku lub kartę SIM Bliskiego lokalizowanego , należy wysłać bezpłatną wiadomość SMS z karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku lub z karty SIM Bliskiego lokalizowanego o treści: "KTO" na numer 8082.

§7 Lokalizacja

 1. Lokalizowanie karty SIM Osoby lokalizowanej możliwe jest poprzez:
  1. Serwis:
   1. na żądanie zarejestrowanego Rodzica/Bliskiego lokalizującego lokalizacja odbywa się w Serwisie przez kliknięcie na przycisku „Lokalizuj” znajdującego się w sekcji z danymi Dziecka lub Bliskiego lokalizowanego.
   2. poprzez Kalendarz planowania lokalizacji w Serwisie. Plan lokalizacji definiuje się w kalendarzu oddzielnie dla każdego Dziecka lub Bliskiego lokalizowanego.
   3. poprzez opcję Strefy w Serwisie. Strefy wyznacza się oddzielnie dla każdego Dziecka lub Bliskiego lokalizowanego –sposób dostępny wyłącznie dla Użytkowników Usługi z aktywnym Pakietem Premium lub aktywnym Pakietem Bezpieczna Rodzina.
  2. Komunikację SMS:
   1. Rodzic/Bliski lokalizujący wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer 8082 o treści:
    1. "GDZIE xxxxxxxxx", gdzie xxxxxxxxx oznacza 9–cio cyfrowy numer telefonu Dziecka lub Bliskiego lokalizowanego, lub
    2. „GDZIE xxxxxx", gdzie xxxxx oznacza imię lub pseudonim Dziecka lub Bliskiego lokalizowanego zarejestrowany przez Rodzica lub Bliskiego lokalizującego w Serwisie
  3. Aplikację monitorującą:
   1. Rodzic/Bliski lokalizujący zaznacza wybrane Dziecko/Bliskiego lokalizowanego i wybiera opcję „Lokalizuj".
 2. Lokalizacja jest możliwa wyłącznie gdy spełnione są warunki niniejszego Regulaminu, w tym została udzielona zgoda na lokalizację, zgodnie z postanowieniami § 4 oraz Wartość Konta Użytkownika Usługi umożliwia wykonanie lokalizacji. W przeciwnym wypadku Rodzic/Bliski lokalizujący otrzyma informację dlaczego lokalizacja karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną nie jest możliwa (zależnie od sposobu lokalizacji wybranego zgodnie z ust.1 - w postaci komunikatu w Serwisie, Aplikacji monitorującej lub za pomocą SMS).
 3. Lokalizacja karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną zostanie zaprezentowana:
  1. w postaci opisu oraz w postaci położenia na mapie- dla lokalizacji zleconej z Serwisu oraz poprzez Aplikację monitorującą,
  2. w postaci opisu słownego - dla lokalizacji zleconej przez komunikację SMS. Lokalizacje wykonane przez SMS będą prezentowane także w Serwisie oraz Aplikacji monitorującej, w sposób opisany w pkt a powyżej.
 4. Dokładność lokalizacji karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną jest uzależniona od wielu czynników technicznych, które zmieniają się zależnie od obszaru przebywania Osoby lokalizowanej.
 5. Orientacyjnie można przyjąć, iż lokalizowane karty SIM znajdują się w obszarze o promieniu prezentowanym na mapie w Serwisie, Aplikacji monitorującej oraz podanym w nawiasie w opisie w wiadomości SMS.
 6. Warunkami koniecznymi lokalizacji karty SIM Osoby lokalizowanej są:
  1. telefon, w którym znajduje się karta SIM w sieci Plus musi być włączony,
  2. telefon, w którym znajduje się lokalizowana karta SIM musi znajdować się w zasięgu sieci Plus.
 7. Usługa nie pozwala na lokalizację karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną przez żadnego innego użytkownika końcowego, z wyjątkiem zarejestrowanych w niej Rodzica/Bliskiego lokalizującego/ Osoby do powiadomień.

§8 Opłaty w Usłudze. Zasilenie Konta Użytkownika Usługi

 1. Chcąc skorzystać z lokalizacji karty SIM w sieci Plus powierzonej wraz z telefonem Dziecku oraz Bliskiego lokalizowanego za pośrednictwem Serwisu, Aplikacji monitorującej lub poprzez komunikację SMS zarejestrowany zgodnie z §3 Użytkownik Usługi powinien:
  1. posiadać odpowiednią liczbę (minimum 1 punkt) punktów na Koncie Użytkownika Usługi (Wartość Konta Użytkownika Usługi) umożliwiającą lokalizację,
  2. wykonać Zapytanie lokalizacji w Serwisie, w Aplikacji monitorującej lub za pomocą SMS zgodnie z § 7.ust.1 klikając przycisk „Lokalizuj”
 2. W przypadku braku wystarczającej liczby punktów na Koncie Użytkownika Usługi może on aktywować Pakiet jednorazowy, Pakiet Standard, Pakiet Premium lub Pakiet Bezpieczna Rodzina w sposób opisany w ust. 3 poniżej.
 3. Sposoby aktywacji pakietów wskazuje tabela poniżej. Użytkownik Usługi powinien wysłać SMS o treści wskazanej poniżej w tabeli na jeden z wymienionych w tabeli numerów SMS Premium - w zależności od wybranego przez Użytkownika Usługi pakietu, który chce aktywować:
  Nazwa Pakietu (Ilość punktów zasilających Konto Użytkownika Usługi ) Komenda aktywacji (treść wiadomości SMS aktywującej pakiet) Komenda do dezaktywacji* (treść wiadomości SMS dezaktywującej pakiet) Okresy aktualizacji Pakietu Standard, Premium, Bezpieczna Rodzina (automatycznego doładowania Konta Użytkownika Usługi)** Cena Netto za SMS (zł) Cena Brutto za SMS (zł) (automatyczne doładowanie w przypadku Pakietu Standard, Premium i Bezpieczna Rodzina) (zł) Numer SMS Premium
  Pakiet Jednorazowy 1 punkt KUP - - 1 1,23 71718
  Pakiet Jednorazowy 8 punktów KUP - - 5 6,15 75718
  Pakiet Jednorazowy 15 punktów KUP - - 9 11,07 79718
  Pakiet - Standard (automatyczny) 5 punktów START GJD lub S lub T STOP GJD lub STOP S lub STOP T raz na 7 dni (minimum po upływie 168 godzin) 1 1,23 60130
  Pakiet - Standard (automatyczny) 50 punktów Pakiet aktywowany Klientom na podstawie odpowiednich regulaminów promocji. STOP GJD lub STOP S lub STOP T Raz na 30 dni (minimum po upływie: 720 godzin) 8,13 10 3000
  Pakiet - Premium (automatyczny) 150 punktów START GJD lub P lub M STOP GJD lub STOP P lub STOP M raz na 7 dni (minimum po upływie 168 godzin) 5 6,15 60530
  Pakiet – Bezpieczna Rodzina (automatyczny) 150 punktów START BR lub BR lub R STOP GJD lub STOP BR lub STOP R raz na 7 dni (minimum po upływie 168 godzin) 7 8,61 60730
  *Nie dotyczy Pakietu Jednorazowego; ** Okres, po którym nastąpi każde kolejne automatyczne doładowanie Konta Użytkownika Usługi i jednocześnie pobrana z góry opłata w wysokości określonej w kolumnie „Cena Brutto za SMS (zł)” dla aktywowanego Pakietu cyklicznego Standard, Premium lub Bezpieczna Rodzina; liczony jest od momentu wysłania Wiadomości SMS Aktywującej dany Pakiet; doładowane punkty są widoczne na Koncie Użytkownika Usługi przez wskazany okres;
 4. W przypadku wielokrotnego wysłania SMS Premium dla Pakietów Jednorazowych, zgodnie z tabelą ust. 3 powyżej, aktywowane poprzez wysłanie SMS Premium punkty kumulują się na Koncie Użytkownika Usługi. W przypadku Pakietów Standard, Premium oraz Bezpieczna Rodzina ponowna próba aktywacji dla już aktywnego pakietu spowoduje odesłanie informacji, że pakiet jest już aktywny (punkty nie zostaną dodane).
 5. W okresach aktualizacji Pakietu Standard, Premium lub Bezpieczna Rodzina podanych w tabeli z ust. 3 za każdym razem pobierana jest z góry opłata w wysokości określonej w kolumnie „Cena Brutto za SMS” właściwa dla wybranego przez Użytkownika Usługi Pakietu, a do Konta Użytkownika Usługi dodawane są punkty, o których mowa w tabeli z ust. 3 przy czym zarówno dla Pakietu Standard, Pakietu Premium jak i Pakietu Bezpieczna Rodzina niewykorzystane punkty nie przechodzą na kolejny cykl (nie kumulują się). Opłata pobierana jest niezależnie od tego czy Klient określił numer telefonu związany z kartą SIM, która ma być lokalizowana w ramach Usługi.
 6. W przypadku migracji (zmiany obowiązującego pakietu) w trakcie trwania cyklu niewykorzystane punkty pozostają na Koncie Użytkownika Usługi. Nowy pakiet zacznie obowiązywać od kolejnego cyklu zgodnie z tabelą z ust 3. Warunkiem aktywacji nowego pakietu jest wyłączenie starego pakietu zgodnie z tabelą z ust 3. Aktywacja punktów oraz naliczenie opłaty w ramach nowego pakietu nie nastąpi do momentu wyłączenia starego pakietu. Do momentu wyłączenia starego pakietu dla Użytkownika Usługi obowiązującym pozostanie dotychczasowy (stary) pakiet, zgodnie z tabelą z ust .3
 7. W przypadku jednoczesnego posiadania punktów z któregokolwiek Pakietu Jednorazowego, Pakietu Standard, Premium lub Bezpieczna Rodzina, w pierwszej kolejności wykorzystywane są punkty zawarte w Pakiecie Standard, Premium lub Bezpieczna Rodzina, a następnie punkty z Pakietu Jednorazowego.
 8. W przypadku aktywacji pakietu (wysłania przez Użytkownika Usługi „Wiadomości SMS Aktywującej Pakiet”), na numer telefonu, z którego została wysłana Wiadomość SMS Aktywująca Pakiet Użytkownik Usługi otrzyma wiadomość SMS potwierdzający uruchomienie pakietu. Z tytułu wysłania lub otrzymania wiadomości SMS, o których mowa w niniejszym ustępie, nie jest pobierana opłata, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10 poniżej.
 9. Przy każdej aktywacji pakietu Użytkownik Usługi zostanie obciążony z góry opłatą wskazaną w tabeli w ust.3 powyżej (kolumna „Cena brutto za SMS”). W przypadku Użytkowników Usługi, korzystających z usług telekomunikacyjnych przedpłaconych warunkiem aktywacji pakietu i obciążenia opłatą za Usługę jest posiadanie odpowiednich środków na koncie (odpowiedniej wartości konta) oraz zalogowanie karty SIM do sieci Plus w momencie, w którym zostanie podjęta próba obciążenia tego konta opłatą.
 10. Aktywacja I dezaktywacja Pakietu w roamingu międzynarodowym wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat za wysyłanie wiadomości SMS aktywujących Pakiet w roamingu międzynarodowym zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Polkomtel właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego dany Użytkownik Usługi korzysta.
 11. Korzystanie z Pakietu i jego dezaktywacja w roamingu międzynarodowym poza krajami Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat za odbieranie wiadomości SMS potwierdzającej uruchomienie Pakietu (automatyczne doładowanie Konta Użytkownika Usługi) zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Polkomtel właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego dany Użytkownik Usługi korzysta.
 12. Użytkownik Usługi, który nie chce być obciążany dodatkowymi kosztami za korzystanie z Usługi w roamingu międzynarodowym powinien dezaktywować Usługę w sposób opisany w kolumnie „Komenda do dezaktywacji” w tabeli z ust.3 powyżej.
 13. Użytkowników Usług korzystających z usług telekomunikacyjnych przedpłaconych, warunkiem korzystania z Usługi jest posiadanie Wartości konta w takiej kwocie, aby możliwe było pobranie opłat zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym opłaty za Pakiet oraz opłat, o których mowa w ust. 10 i 11, o ile Użytkownik Usługi będzie korzystał z Usługi w roamingu międzynarodowym.
 14. Użytkownikowi Usługi korzystającemu z Pakietu Usługa będzie świadczona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie do momentu dezaktywacji Pakietu (wysłania przez Użytkownika Usługi Wiadomości SMS Dezaktywującej Pakiet). Użytkownik Usługi aktywujący Pakiet wyraża zgodę na każdorazowe automatyczne obciążanie go z góry w okresach wskazanych w tabeli z ust.3 powyżej w kolumnie „Okresy aktualizacji Pakietu” opłatą wskazaną dla aktywowanego Pakietu w tej tabeli w kolumnie „Cena brutto za SMS”).
 15. W Pakiecie Jednorazowym lub Pakiecie Standard jeden Rodzic/Bliski lokalizujący może lokalizować maksymalnie 3 karty SIM używane przez Osoby lokalizowane. Pakiet Premium oraz Pakiet Bezpieczna Rodzina umożliwia lokalizację do 5-ciu kart SIM.
 16. W celu dezaktywacji Pakietów należy wysłać, z numeru telefonu który został wykorzystany do aktywacji Pakietu, wiadomość SMS o treści podanej w tabeli z ust.3 powyżej w kolumnie „Komenda stop” na numer podany w tabeli w kolumnie „Numer SMS” („Wiadomość SMS Dezaktywująca Pakiet”). Wysłanie Wiadomości SMS Dezaktywującej Pakiet powoduje dezaktywację Pakietu ze skutkiem natychmiastowym. Za godzinę i datę wysłania wiadomości SMS, o której mowa powyżej, uznaje się godzinę i datę otrzymania tej wiadomości SMS przez Polkomtel, zarejestrowaną w systemie teleinformatycznym Polkomtel. Na numer telefonu, z którego została wysłana Wiadomość SMS Dezaktywująca Pakiet cykliczny Użytkownik Usługi otrzyma Wiadomość SMS Potwierdzającą Dezaktywację Pakietu. Z tytułu wysłania wiadomości SMS, o których mowa w niniejszym ustępie, nie jest pobierana opłata, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 i 11 powyżej.
 17. Dezaktywacja Pakietu nie powoduje zwrotu opłat za niewykorzystany przez Użytkownika Usługi , ale opłacony okres korzystania z Pakietu.
 18. Nie uregulowane w Regulaminie warunki naliczania i wysokości opłat są zgodne z obowiązującym danego Klienta regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel oraz cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Polkomtel właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego dany Użytkownik Usługi korzysta.
 19. System punktacji określony w Regulaminie działa wyłącznie w obrębie Usługi i nie może być łączony z innymi systemami punktacji działającymi w sieci Plus. Punkty zgromadzone na Koncie Użytkownika Usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie w ramach Usługi.
 20. Korzystanie z Serwisu za pomocą przeglądarki WAP lub wskazanej w Regulaminie Aplikacji monitorującej/Aplikacji SOS wiąże się z opłatą za transmisję danych według obowiązującej Klienta taryfy zgodnie z § 2 ust. 9.
 21. Użytkownik Usługi, który po raz pierwszy aktywuje Pakiet Standard/Premium/Bezpieczna Rodzina w okresie Promocji wskazanym w ust. 29 poniżej może skorzystać z oferty promocyjnej (dalej „Promocji”) na poniższych warunkach.
 22. W ramach Promocji Użytkownik Usługi ma możliwość aktywacji wybranego przez siebie Pakietu Standard/Premium/Bezpieczna Rodzina zgodnie z tabelą z §8 ust.3 oraz otrzymania za to darmowych punktów na Koncie Użytkownika Usługi (dalej „Bonus”) w liczbie odpowiadającej punktom, które przysługują za aktywację danego Pakietu zgodnie z tabelą z §8 ust.3, z zastrzeżeniem ust. 26 poniżej.
 23. Bonus przyznawany jest wyłącznie na okres 14 dni dla Pakietu Standard/Premium/Bezpieczna Rodzina co oznacza, że za kolejne okresy aktualizacji Pakietu Użytkownik Usługi zostaje obciążony opłatą zgodnie z tabelą z §8 ust.3.
 24. W celu otrzymania Bonusu Użytkownik Usługi powinien aktywować Pakiet Standard lub Pakiet Premium lub Pakiet Bezpieczna Rodzina zgodnie z tabela z § 8 ust. 3.
 25. Bonus przysługuje tylko tym Użytkownikom Usługi, którzy po raz pierwszy aktywują Pakiet Standard/Premium/Bezpieczna Rodzina.
 26. Bonus może zostać aktywowany tylko jeden raz i tylko na wybrany Pakiet.
 27. Aktywacja Bonusu umożliwia Rodzicowi/Bliskiemu lokalizującemu/ Osobie lokalizującej wykonywanie lokalizacji oraz wysyłanie SMS z Serwisu i aplikacji monitorującej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 28. 28. Po upływie okresu obowiązywania Pakietu o którym mowa w ust. 23 powyżej, opłaty za kolejne cykliczne (automatyczne) doładowania Konta Użytkownika Usługi w ramach aktywowanego Pakietu będą zgodne z tabelą z § 8 ust. 3 na zasadach opisanych w §8.
 29. Promocja obowiązuje od 20 stycznia 2012 roku do 31 stycznia 2015 r. (okres Promocji).
 30. Promocja może być odwołana w każdym czasie w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że odwołanie Promocji nie będzie powodować dezaktywacji aktywnych pakietów.

§9 Wysyłanie wiadomości SMS z Serwisu i Aplikacji monitorującej (Komunikator SMS)

 1. Wysyłanie wiadomości SMS w Usłudze z poziomu Serwisu i aplikacji monitorującej jest możliwe dla Użytkowników Usługi, którzy zakończyli proces rejestracji opisany w § 3.
 2. Wysyłanie wiadomości SMS z Serwisu i Aplikacji monitorującej jest uzależnione od dysponowania przez Użytkownika Usługi na Koncie Użytkownika Usługi (Wartość Konta Użytkownika Usługi) niezbędną ilością punktów (minimum 1 punktu do wysłania jednej wiadomości SMS), z zastrzeżeniem ust. 3 – 4 poniżej).
 3. Użytkownik Usługi zasila Konto Użytkownika Usługi punktami niezbędnymi do korzystania z Usługi poprzez wysyłanie wiadomości SMS Premium, o których mowa w tabeli z § 8 ust.3 Wysłanie przez Użytkownika Usługi 1 wiadomości SMS z Komunikatora powoduje każdorazowo zmniejszenie stanu Wartości Konta Użytkownika Usługi o 1/2 punktu (według przelicznika 1 punkt = 2 wiadomości SMS).
 4. Wysłanie przez Klienta wiadomości SMS dłuższej niż 156 znaków (łącznie z podpisem i prefiksem) spowoduje automatyczne podzielenie tej wiadomości na odpowiednią liczbę wiadomości SMS o długości wskazanej w ust. 5 poniżej, z których każda powoduje zmniejszenie stanu Wartości Konta Użytkownika Usługi, zgodnie z § 9 ust. 3 powyżej. Polskie znaki diakrytyczne (ę, ó, ł, ś, ą, ż, ź, ć, ń) użyte w wiadomości będą automatycznie zamieniane na odpowiedniki alfabetu łacińskiego.
 5. Wiadomość SMS dłuższa niż 156 znaków (łącznie z podpisem i prefiksem) dzielona jest na odpowiednią ilość wiadomości SMS, o maksymalnej ilości znaków równej: pierwsza wiadomość SMS - 156 znaków, druga wiadomość SMS - 146 znaków, trzecia wiadomość SMS i kolejne wiadomości SMS - 153 znaki, ostatnia wiadomość SMS – pozostała ilość znaków mniejsza lub równa 153 znakom.
 6. Warunkiem wysłania wiadomości SMS przez Komunikator SMS jest wpisanie w oznaczone pola strony Serwisu:
  1. Numeru telefonu odbiorcy wiadomości SMS,
  2. Dowolnego wyrazu w polu Od,
  3. Treści wiadomości SMS.
 7. Do każdej wiadomości SMS, przesłanej przy wykorzystaniu Komunikatora SMS zostanie dołączony tekst informujący o numerze telefonu Użytkownika Usługi.
 8. Usługa wysyłania wiadomości SMS przy pomocy Komunikatora SMS jest udostępniona wyłącznie do komunikacji prywatnej. Z Usługi nie można korzystać w celach komercyjnych. Użytkownik Usługi zobowiązuje się nie wysyłać wiadomości SMS o tożsamej lub podobnej treści, kierowanych do znacznej liczby odbiorców, których przeznaczenie związane jest z działalnością  prowadzoną przez Abonenta i nie stanowi zaspokajania codziennych potrzeb w zakresie usług telekomunikacyjnych, w szczególności wiadomości związanych z promocją towarów lub usług Użytkownika Usługi albo osób trzecich, a także z informowaniem adresatów wiadomości o ich uprawnieniach lub obowiązkach. Zakaz ten ma zastosowanie bez względu na to, czy podmioty, do których kierowane są wiadomości, wyraziły zgodę na ich otrzymywanie. Powyższe dotyczy także wiadomości SMS, nawet jeśli nie mają one charakteru komercyjnego, w tym  promocyjnego lub  handlowego, a celem przekazu - z uwagi na  przeznaczenie informacji - jest dotarcie do znacznej liczby adresatów. W przypadku naruszenia przez Użytkownika Usługi powyższych zobowiązań Polkomtel  może zawiesić świadczenie usługi wysyłania wiadomości SMS lub dezaktywować tę usługę ze skutkiem natychmiastowym.
 9. Wiadomości SMS nie mogą zawierać tekstów naruszających przepisy prawa, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich.
 10. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości wysłanych przy wykorzystaniu Komunikatora SMS . Całkowitą odpowiedzialność za treść wysyłanej wiadomości ponosi nadawca wiadomości.
 11. Usługa nie jest przeznaczona do wysyłania niezamówionych informacji handlowych, a Użytkownik Usługi zobowiązany jest do niewysyłania niezamówionych informacji handlowych z wykorzystaniem Serwisu i Aplikacji monitorującej. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności względem osób, do których Użytkownik Usługi wysyła z wykorzystaniem Serwisu i Aplikacji monitorującej wiadomości SMS, z tytułu roszczeń tych osób wynikających z działania Użytkownika Usługi sprzecznego z powyższym zobowiązaniem.>

§ 10 Pakiet Premium

 1. Użytkownik Usługi może aktywować Pakiet Premium zgodnie tabela w § 8 ust. 3.
 2. W ramach Pakietu Premium Użytkownik Usługi otrzymuje dostęp do dodatkowej funkcji Usługi -Strefa:
  1. Strefa - okolica wskazanego przez Rodzica/Bliskiego lokalizującego punktu (POI), dla której wykrywane są zdarzenia wejścia lub opuszczenia strefy przez Dziecko lub Bliskiego lokalizowanego. Funkcjonalność Strefa dostępna jest tylko w Pakiecie Premium. Rodzic lub Bliski lokalizujący dodaje punkt w Serwisie lub Aplikacji monitorującej. Usługa udostępnia następujące rodzaje miejsc (POI): DOM, SZKOŁA, RODZINA, ZABAWA, PRZYJACIELE, SPORT, ODPOCZYNEK czy PRACA.

§ 11
Pakiet Bezpieczna Rodzina

 1. Użytkownik Usługi może aktywować Pakiet Bezpieczna Rodzina, zgodnie z tabelą w §8 ust. 3.
 2. W ramach Pakietu Bezpieczna Rodzina Użytkownik Usługi otrzymuje dostęp do opcji Usługi dostępnych w Pakiecie Premium, zgodnie z §10 ust.1 oraz do dodatkowych funkcji Usługi:
  1. Zgłoszenie SOS – komunikat wysyłany przez Dziecko lub Bliskiego lokalizowanego z Aplikacji SOS w sytuacji zagrożenia,
  2. Zgłoszenie OK – zgłoszenie wysyłane przez Dziecko lub Bliskiego lokalizowanego z Aplikacji SOS w sytuacji nie zagrażającej bezpieczeństwu.

§ 12 Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Polkomtel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
  1. ewentualne szkody i krzywdy poniesione przez Użytkownika Usługi mogące wynikać z niepełnego lub nieaktualnego zakresu informacji oraz nieścisłości informacji udostępnianych w ramach Usługi,
  2. sposób korzystania z Usługi przez Użytkowników Usługi,
  3. jakiekolwiek krzywdy powstałe w wyniku korzystania lub niemożności skorzystania przez Użytkownika z Usługi, w tym także wyrządzone osobom trzecim,
  4. treści wykorzystywane w Usłudze,
  5. kompletność i aktualność informacji udostępnianych przez Dostawcę.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Usługa świadczona jest na zasadach określonych w Regulaminie od dnia 01.02.2013 roku do odwołania.
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów (dla Umów/Aneksów zawartych przed 25.12.2014 r.) albo Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – Abonament (dla Umów/Aneksów zawartych od 25.12.2014 r.), Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów MixPlus, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Plus Mix, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie http://www.gdziejestdziecko.plus.pl oraz w siedzibie Polkomtel.
 1. Regulamin dla klientów abonamentowych
 2. Regulamin dla klientów na kartę (prepaid i mix)

Regulamin Usługi

„Gdzie Jest Dziecko – Bezpieczna Rodzina”

dla Abonentów Play

obowiązujący od 17.12.2014r.

 

§ 1.

DEFINICJE I OBJAŚNIENIA 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

  1. Organizator – podmiot świadczący Usługę, tj. Locon Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – XVII Wydział KRS w Szczecinie pod numerem KRS 0000132823, o kapitale zakładowym 1 000 000,00 zł, numer NIP 852-10-13-334, numer REGON 812527552, telefon do Działu Reklamacji i Wsparcia (BOK): +48 91 431 89 83, adres e-mail: pomoc@locon.pl.

  2. Serwis / Serwis Internetowy – serwis internetowy udostępniony pod adresami www.gdziejestdziecko.pl/play

  3. System Informatyczny – administrowany przez Organizatora serwis oparty na Internecie, wiadomościach SMS oraz aplikacjach mobilnych służący do obsługi Usługi z użyciem technologii wielokanałowych.

  4. Regulamin – niniejszy dokument, dostępny na stronie internetowej www.gdziejestdziecko.pl/play .

  5. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawierana przez Abonenta sieci Play z Organizatorem za pośrednictwem P4 w sposób określony w § 4 niniejszego Regulaminu. Umowa wygasa w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z P4.

  6. Uczestnik – Abonent sieci Play, który zawrze Umowę, przy czym zastrzega się dla osoby fizycznej warunek pełnoletniości i pełnej zdolności do czynności prawnych bądź zgodę przedstawiciela ustawowego; Uczestnikiem może być także Abonent sieci Play będący osobą prawną bądź inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

  7. Usługa – usługa o nazwie „Gdzie Jest Dziecko – Bezpieczna Rodzina” dla Abonentów Play świadczona przez Organizatora. W ramach Usługi: (i) Uczestnicy mogą dokonywać lokalizacji kart SIM Osób lokalizowanych oraz wysyłać wiadomości SMS a (ii) Osoby lokalizowane mogą wysyłać do Uczestników zgłoszenia o zagrożeniach SOS oraz zgłoszenia potwierdzające bezpieczeństwo OK.

  8. Abonent/ Abonent sieci Play – osoba będąca stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z P4 w ramach oferty abonamentowej (postpaid). Abonentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie są użytkownicy korzystający z usług telekomunikacyjnych w sieci Play w ramach jakiejkolwiek z ofert typu prepaid (np. Play Fresh, Play na Kartę) lub ofert typu Mix.

  9. Lokalizowanie / Lokalizowanie kart SIM – system lokalizacji kart SIM polegający na weryfikacji położenia geograficznego, oparty o lokalizację GPS oraz lokalizację LBS; zasady lokalizacji zostały opisane w § 7.

  10. Lokalizacja GPS –lokalizacja kart SIM na podstawie danych z odbiornika GPS dokonywana w odpowiedzi na zapytanie Uczestnika („Zapytanie o Lokalizację GPS”). Lokalizacja GPS dostępna jest dla telefonów z zainstalowaną Aplikacją Mobilną dla Osoby lokalizowanej działających w sieciach Play, T-Mobile, Orange i Plus. Wysłanie Zapytań o Lokalizację GPS nie powoduje zmniejszenia Wartości Konta Uczestnika.

  11. Lokalizacja LBS – lokalizacja kart SIM działających w sieciach T-Mobile, Orange lub Plus w oparciu o infrastrukturę GSM operatora (lokalizacja LBS nie jest dostępna w sieci Play) w odpowiedzi na zapytanie Uczestnika („Zapytanie o Lokalizację LBS”). Lokalizacja LBS nie wymaga instalacji Aplikacji Mobilnej dla Osoby lokalizowanej. Wysłanie 1 Zapytania o Lokalizację LBS powoduje każdorazowo zmniejszenie stanu Wartości Konta Uczestnika o 1 punkt (według przelicznika 1 punkt=1 Lokalizacja LBS).

  12. Zapytanie o Lokalizację- Zapytanie o Lokalizację LBS lub Zapytanie o lokalizację GPS

  13. Aplikacja mobilna - oprogramowanie stworzone przez Organizatora i udostępniane Uczestnikowi (Aplikacja mobilna dla Uczestnika) oraz Osobie lokalizowanej (Aplikacja mobilna dla Osoby lokalizowanej), przeznaczone do instalacji w pamięci telefonu komórkowego.

  14. Aplikacja mobilna dla Uczestnika / Aplikacja monitorująca – oprogramowanie umożliwiające lokalizowanie Osób lokalizowanych oraz wysyłanie do nich wiadomości SMS.

  15. Aplikacja mobilna dla Osoby lokalizowanej - oprogramowanie umożliwiające wysyłanie zgłoszeń o zagrożeniach (Zgłoszenie SOS) oraz zgłoszeń potwierdzających bezpieczeństwo OK (Zgłoszenie OK.). Informacje przekazywane są w ramach Usługi w formie powiadomień SMS lub wiadomości email do Uczestnika lub Osób do powiadomień.

  16. Osoba lokalizowana – Dziecko lub Bliski, którzy wyrazili zgodę na lokalizowanie tej karty SIM zgodnie z § 6 Regulaminu. Osobą lokalizowaną mogą być użytkownicy oferty abonamentowej lub prepaid w sieci Play, T-Mobile, Orange lub Plus.

  17. Dziecko - osoba, która nie ukończyła 18-tego roku życia (osoba niepełnoletnia), korzystająca z telefonu z kartą SIM powierzoną jej przez Uczestnika, który dodatkowo wyraził zgodę na lokalizowanie tej karty SIM zgodnie z § 6 Regulaminu.

  18. Bliski – osoba, która ukończyła 18 rok życia (osoba pełnoletnia), która wyraziła zgodę na lokalizowanie użytkowanej przez siebie karty SIM zgodnie z § 6 Regulaminu.

  19. Wysyłanie wiadomości SMS / Komunikator SMS - system umożliwiający wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS do krajowych sieci GSM za pomocą formularza na stronie www.gdziejestdziecko.pl/play oraz opcji ‘Wyślij wiadomość’ w Aplikacji mobilnej dla Uczestnika. Wysłanie przez Uczestnika 1 wiadomości SMS z Komunikatora SMS powoduje każdorazowo zmniejszenie stanu Wartości Konta Uczestnika o 1/2 punktu (według przelicznika 1 punkt=2 wiadomości SMS).

  20. Krajowe sieci GSM – sieć Play, sieć T-Mobile, sieć Orange i sieć Plus.

  21. Konto Uczestnika - konto punktowe Uczestnika służące do korzystania z Usługi; Konto Uczestnika zasilane jest automatycznie w każdym Okresie rozliczeniowym zgodnie z § 3 ust. 7; Uczestnik może sam zasilić Konto Uczestnika poprzez wysyłanie wiadomości SMS Premium, o których mowa w § 3 ust. 12. Wysyłanie Zapytań o Lokalizację LBS oraz Wysyłanie wiadomości SMS zmniejsza stan Konta Uczestnika i jest uzależnione od dysponowania przez Uczestnika na Koncie Uczestnika wystarczającą liczbą punktów (Wartością Konta Uczestnika).

   Liczby punktów na Koncie Uczestnika nie pomniejsza:

   • wysyłanie Zapytań o Lokalizację GPS;

   • wysyłanie Zgłoszeń OK. i Zgłoszeń SOS przez Osobę lokalizowaną;

   • wysyłanie Próśb o status OK./SOS.

  22. Wysyłanie zgłoszeń o zagrożeniach SOS / Zgłoszenie SOS – zgłoszenie wysyłane z Aplikacji mobilnej dla Osoby lokalizowanej w sytuacji zagrożenia zapisywane i archiwizowane w systemie Organizatora oraz przekazywane w formie SMS lub wiadomości email do Uczestnika lub Osób do powiadomień; w skład zgłoszenia obligatoryjnie wchodzą następujące dane: data zgłoszenia, wynik lokalizacji telefonu Osoby lokalizowanej oraz rodzaj zgłoszenia; w skład zgłoszenia opcjonalnie wchodzą następujące dane: nagranie video, nagranie audio, zdjęcie, połączenie telefoniczne ze wskazanym numerem lub numerami; w przypadku konieczności nawiązania połączenia z więcej niż jednym numerem, połączenia nawiązywane są jedno po drugim; obecność opcjonalnych danych zależy od ustawień kategorii dokonanych przez Uczestnika na stronie www.gdziejestdziecko.pl/play oraz możliwości technicznych telefonu Osoby lokalizowanej; Usługa w domyślnej konfiguracji udostępnia następujące rodzaje zagrożeń: "Ogólny", "Choroba", "Wypadek", "Kradzież", "Pożar", "Inne". Wysyłanie Zgłoszeń SOS przez Osobę lokalizowaną nie powoduje naliczenia dodatkowych opłat ani zmniejszenia liczby punktów na Koncie Uczestnika.

  23. Wysyłanie zgłoszeń potwierdzających bezpieczeństwo OK. / Zgłoszenie OK. – zgłoszenie wysyłane z Aplikacji mobilnej dla Osoby lokalizowanej w sytuacji nie zagrażającej bezpieczeństwu zapisywane i archiwizowane w systemie Organizatora oraz przekazywane w formie SMS lub wiadomości email do Uczestnika lub Osób do powiadomień; w skład zgłoszenia obligatoryjnie wchodzą następujące dane: data zgłoszenia, wynik lokalizacji telefonu Osoby lokalizowanej oraz rodzaj potwierdzenia; w skład zgłoszenia opcjonalnie wchodzą następujące dane: nagranie video, nagranie audio, zdjęcie; obecność opcjonalnych danych zależy od ustawień kategorii dokonanych przez Uczestnika na stronie www.gdziejestdziecko.pl/play oraz możliwości technicznych telefonu Osoby lokalizowanej; Usługa w domyślnej konfiguracji udostępnia następujące rodzaje potwierdzeń: "Wszystko w porządku", "Jestem w drodze", "Spóźnię się", "Będę za 15 min.", "Zadzwoń", "Inne", "Zdjęcie", "Video". Wysyłanie Zgłoszeń OK. przez Osobę lokalizowaną nie powoduje naliczenia dodatkowych opłat ani zmniejszenia liczby punktów na Koncie Uczestnika.

  24. Osoby do powiadomień – lista osób, które otrzymują powiadomienia zgodnie z ustawieniami Aplikacji mobilnej dla Osoby lokalizowanej wykonanymi przez Uczestnika. Lista może zawierać numery telefonów działające w sieci Play, T-Mobile, Orange i Plus i/lub adresy email, na które Usługa wysyła powiadomienia po otrzymaniu zgłoszenia z Aplikacji mobilnej dla Osoby Lokalizowanej.

  25. Prośba o status OK./SOS – informacja z prośbą o przesłanie obecnego statusu OK. lub SOS, wysyłana do Osoby lokalizowanej przez Uczestnika ze strony www.gdziejestdziecko.pl/play lub Aplikacji mobilnej dla Uczestnika; Osoba do lokalizacji otrzyma powiadomienie w Aplikacji Mobilnej dla Osoby lokalizowanej (jeśli jest uruchomiona) lub w postaci SMS; wysyłanie zapytania o status jest możliwe tylko do Osób lokalizowanych z zainstalowaną Aplikacją Mobilną dla Osoby lokalizowanej.

  26. Transmisja Danych - standard oraz technologia przekazywania pakietów danych wykorzystywana w sieciach telefonii komórkowej do pakietowego przesyłania danych.

  27. Dane Cyfrowe - informacje zawarte w Systemie Informatycznym.

  28. Rachunek Telekomunikacyjny – dokument księgowy wystawiany Abonentowi przez P4, na podstawie którego Abonent uiszcza opłatę za usługi świadczone przez P4 na rzecz Abonenta.

  29. GPS (Global Positioning System) - światowy system nawigacji satelitarnej.

  30. SMS (Short Message Service) - system krótkich wiadomości tekstowych.

  31. MSISDN - unikalny numer telefonu Abonenta (numer Abonenta w sieci telefonii komórkowej przypisany do karty SIM), służący do identyfikacji Abonenta przez Organizatora.

  32. P4 - spółka P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000217207, kapitał zakładowy 48 456 500 zł, NIP 951-21-20-077 (operator sieci Play).

  33. Sieć Play – w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest P4. Pojęcie „Sieć Play” nie obejmuje usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną Operatora (operatorzy wirtualni).

  34. Sieć T-Mobile - sieć telekomunikacyjna, której operatorem jest Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Pojęcie "Sieć T-Mobile" nie obejmuje usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną operatora (operatorzy wirtualni).

  35. Sieć Orange – sieć telekomunikacyjna, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa Centertel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pojęcie "Sieć Orange" nie obejmuje usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną operatora (operatorzy wirtualni).

  36. Sieć Plus – sieć telekomunikacyjna, której operatorem jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pojęcie "Sieć Plus" nie obejmuje usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną operatora (operatorzy wirtualni).

 2. Organizator zapewnia ciągłość działania programu w Systemie Informatycznym.

 3. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi na zasadach ogólnych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi wynikało z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub Osoby lokalizowanej, w szczególności nieprzestrzegania przez Uczestnika Regulaminu, działania Uczestnika niezgodnego z prawem lub nastąpiło wskutek wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność lub brak możliwości skorzystania z Usługi, wynikającą z nieposiadania przez telefon lub inne urządzenie teleinformatyczne używane przez Uczestnika lub Osobę lokalizowaną parametrów technicznych wymaganych do skorzystania z Usługi, a także w przypadku używania przez Uczestnika lub Osobę lokalizowaną usługi telefonu lub innego urządzenia teleinformatycznego nieposiadającego wymaganego na terytorium Polski świadectwa homologacji lub certyfikatu zgodności z zasadniczymi wymaganiami

 5. Z zastrzeżeniem ust. 3, za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usługi Uczestnikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 20 punktów, które powiększą Konto Uczestnika i które Uczestnik będzie mógł wykorzystać do czasu usunięcia Konta Uczestnika.

 6. Z tytułu opóźnienia w przesłaniu informacji na dane Zapytanie o Lokalizację trwającego dłużej niż 30 min od zarejestrowania tego zapytania przez Organizatora lub niepełnego zakresu informacji uzyskanych na dane Zapytanie o Lokalizację, z wyłączeniem przypadków wskazanych w § 7 ust. 4 oraz § 11 ust. 1, Uczestnikowi przysługuje wyłącznie roszczenie o zwrot na Konto Uczestnika liczby punktów o jaką zmniejszony został stan Konta Uczestnika w związku z wysłaniem tego zapytania.

 7. Organizator zobowiązuje się do dołożenia staranności, aby informacje dostępne w Usłudze były aktualne.

 8. Niezbędnym do prawidłowego skorzystania przez Uczestnika z Usługi jest dopełnienie Wymagań Sprzętowych oraz wymogów formalnych.

 

§2.

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Usługa „Gdzie Jest Dziecko – Bezpieczna Rodzina” umożliwia korzystanie z usługi za pośrednictwem (i) telefonu komórkowego działającego w Sieci Play, przy wykorzystaniu Aplikacji monitorującej, SMS oraz stron Web dla Uczestnika oraz (ii) telefonu komórkowego działającego w Sieci Play, Sieci Plus, Sieci T-Mobile lub Sieci Orange przy wykorzystaniu SMS oraz Aplikacji Mobilnej dla Osoby lokalizowanej.

 2. Usługa umożliwia (i) Uczestnikom - dostęp do Lokalizacji oraz Wysyłania SMS oraz (ii) Osobom lokalizowanym - wysyłanie Zgłoszeń SOS i OK. Szczegóły naliczania abonamentu i sposoby aktywacji Usługi dla Uczestnika określają odpowiednio § 3 i § 4. Sposób aktywacji Usługi dla Osoby lokalizowanej określa § 6.

 3. Korzystanie z Usługi może wymagać wykorzystania odbiornika sygnału satelitarnego GPS. W takiej sytuacji wymagana jest od Uczestnika oraz Osoby do lokalizacji zgoda na wyznaczanie przez Aplikację bieżącej lokalizacji GPS.

 4. Aplikacja mobilna komunikuje się z Systemem Informatycznym Organizatora z wykorzystaniem Transmisji Danych w celu pobierania pakietu zaktualizowanych Danych Cyfrowych. Opłaty z tytułu Transmisji Danych są wliczone w cenę Abonamentu za wyjątkiem map prezentowanych w Aplikacji - ich transfer jest płatny zgodnie z cennikiem oferty Play.

 5. W celu zainstalowania Aplikacji mobilnej dla Uczestnika na telefonie komórkowym, Uczestnik pobiera Aplikację mobilną z serwisu Google Play (Android), serwisu App Store (iOS) lub serwisu www.gdziejestdziecko.pl/app (telefony z obsługą JAVA). Transmisja Danych wykorzystywana do pobierania Aplikacji jest dodatkowo płatna zgodnie z cennikiem oferty Play.

 6. W celu zainstalowania Aplikacji mobilnej dla Osoby lokalizowanej na telefonie komórkowym, Osoba lokalizowana pobiera Aplikację mobilną z serwisu Google Play (Android), serwisu App Store (iOS), serwisu Windows Phone Store (Windows Phone) lub serwisu www.gdziejestdziecko.pl/br (telefony z obsługą JAVA). Transmisja Danych wykorzystywana do pobierania Aplikacji jest płatna zgodnie z cennikiem oferty operatora sieci, w której znajduje się karta SIM Osoby lokalizowanej.

 7. Funkcjonalność Usługi obejmuje:

 1. mechanizmy zamawiania Usługi z poziomu Aplikacji lub stron Web

 2. mechanizmy aktywacji Usługi dla Osoby lokalizowanej

 3. ustawienia profilu Uczestnika

 4. lokalizowanie

 5. wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS

 6. wysyłanie i odbieranie Zgłoszeń OK.

 7. wysyłanie i odbieranie Zgłoszeń SOS

 1. Usługa dostępna jest z opisem wyłącznie w języku polskim.

 2. Korzystanie z Usługi przez Uczestnika możliwe jest na telefonie komórkowym działającym w Sieci Play na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza jej granicami jest to możliwe w sieciach innych operatorów telefonii komórkowej oferujących Transmisję Danych, zgodnie z umowami roamingowymi Play.

 3. Korzystanie z Usługi przez Osobę lokalizowaną możliwe jest na telefonie komórkowym działającym w sieci Play, T-Mobile, Orange lub Plus na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza jej granicami jest to możliwe w sieciach innych operatorów telefonii komórkowej oferujących Transmisję Danych, zgodnie z umowami roamingowymi operatora sieci Osoby lokalizowanej.

 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem informatycznym, którym posługuje się Organizator, umożliwiające skorzystanie z Usługi obejmują:

 1. poprawnie skonfigurowany i znajdujący się w zasięgu sieci telefonii komórkowej Play telefon komórkowy z aktywną kartą SIM, którego dysponentem jest Uczestnik lub poprawnie skonfigurowany i znajdujący się w zasięgu sieci telefonii komórkowej Play, T-Mobile, Orange lub Plus telefon komórkowy z aktywną kartą SIM, którego dysponentem jest Osoba lokalizowana,

 2. telefon komórkowy kompatybilny z Usługą:

  1. z systemem Android w minimalnej wersji 2.3,

  2. z systemem iOS (iPhone, iPad) w minimalnej wersji 5.0,

  3. z systemem Windows Phone w minimalnej wersji 7,5,

  4. pozwalającego na uruchomienie aplikacji JAVA zgodnych z MIDP 2.0 oraz CLDC 1.1 i o rozmiarze powyżej 1MB, dokładne wymagania ujęte są na stronie www.gdziejestdziecko.pl/play i są one nadrzędne względem zapisów Regulaminu zawartych w § 2 ust. 11 (2),

 3. najnowszą wersję Aplikacji zainstalowaną na kompatybilnym z Usługą telefonie komórkowym,

 4. uruchomiony i skonfigurowany odbiornik GPS w telefonie komórkowym (lub zewnętrzny odbiornik GPS),

 5. aktywną i poprawnie skonfigurowaną w telefonie komórkowym usługę Transmisji Danych, udostępnioną przez operatora telefonii komórkowej GSM oraz uaktywnioną na telefonie komórkowym,

 6. dostępu do Usługi za pomocą Serwisu internetowego możliwy jest za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Minimalna wymagana przeglądarka internetowa to Firefox w wersji 25 lub wyższej lub kompatybilna z nią przeglądarka alternatywna, np. MS Internet Explorer od wersji 9, Chrome od wersji 30. Dokładne wymagania ujęte są na stronie www.gdziejestdziecko.pl/play i są one nadrzędne względem zapisów Regulaminu zawartych w § 2 ust. 11 (6).

 

§ 3.

SZCZEGÓŁY KORZYSTANIA I OPŁATY W USŁUDZE

 1. W celu zawarcia Umowy i korzystania z Usługi, Abonent musi zamówić Usługę zgodnie z § 4. Zasady rezygnacji z Usługi zostały opisane w § 5.

 2. Wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z Usługi wynosi 19,99 zł z VAT. Opłata abonamentowa za korzystanie z Usługi naliczana jest z góry, zgodnie z Okresem Rozliczeniowym Abonenta i przedstawiana każdorazowo na Rachunku Telekomunikacyjnym. Termin płatności podany jest na danym Rachunku Telekomunikacyjnym.

 3. Wysyłanie Zgłoszeń OK./ Zgłoszeń SOS przez Osobę lokalizowaną nie powoduje naliczenia dodatkowych opłat ani zmniejszenia liczby punktów na Koncie Uczestnika.

 4. Jeżeli Abonent nie dokona rezygnacji z Usługi w danym Okresie Rozliczeniowym, przyznany dostęp do Usługi będzie odnawiany pierwszego dnia kalendarzowego każdego Okresu Rozliczeniowego i pobierana będzie opłata abonamentowa zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

 5. W przypadku zamówienia Usługi po raz pierwszy, dostęp do Usługi w pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym oraz następującym po nim pierwszym pełnym Okresie Rozliczeniowym jest bezpłatny, co oznacza, że opłata, o której mowa w ust. 2 zawarta jest w Abonamencie naliczanym na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

 6. Jeżeli zamówienie Usługi po raz kolejny nastąpiło w trakcie Okresu Rozliczeniowego, to opłata abonamentowa naliczana jest proporcjonalnie za liczbę dni, w których Usługa była aktywna.

 7. W każdym Okresie Rozliczeniowym Uczestnik ma dostęp do 500 punktów przyznawanych na Konto Uczestnika, które może wykorzystać na lokalizowanie karty SIM Osoby lokalizowanej działającej w sieci T-Mobile, Orange lub Plus oraz które może wykorzystać na Wysyłania wiadomości SMS. Lokalizacja karty SIM Osoby lokalizowanej działającej w sieci Play jest nielimitowana i wliczona w cenę abonamentu.

 8. Po upływie Okresu rozliczeniowego niewykorzystane punkty, o których mowa w ust. 7 nie przechodzą na kolejny Okres Rozliczeniowy.

 9. Aby sprawdzić czy Usługa jest aktywna należy zalogować się na stronie www.24.play.pl oraz wybrać odpowiednią opcję w zakładce Usługi.

 10. Zamówienie Usługi za pośrednictwem Serwisu www.gdziejestdziecko.pl/play , strony http://www.24.play.pl oraz rezygnacja z Usługi za pośrednictwem SMS-a, Serwisu www.gdziejestdziecko.pl/play , strony http://www.24.play.pl i krótkich kodów USSD następuje bez dodatkowych opłat.

 11. Włączenie Usługi za pośrednictwem Aplikacji wymaga wykorzystania Transmisji Danych.

 12. W przypadku wyczerpania liczby punktów na Koncie Uczestnika może on dodatkowo zasilić konto wysyłając SMS o treści „KUP” na jeden z wybranych numerów Premium:

  1. 71718 - do Konta dodane zostaną 2 punkty, Uczestnik poniesie opłatę wysokości 1,23 zł z VAT,

  2. 79718 – do Konta dodanych zostanie 20 punktów, Uczestnik poniesie opłatę wysokości 11,07zł z VAT.

 13. W przypadku wielokrotnego wysłania SMS Premium, o którym mowa w ust. 12 powyżej, punkty kumulują się na Koncie Uczestnika. Punkty uzyskane za pośrednictwem SMS Premium nie przepadają po upływie Okresu rozliczeniowego z zastrzeżeniem ust. 18 poniżej.

 14. W przypadku jednoczesnego posiadania punktów przyznanych z abonamentu, o których mowa w ust. 7 oraz punktów uzyskanych w wyniku wysłania SMS Premium, o których mowa w ust. 12, w pierwszej kolejności wykorzystywane są punkty zawarte w abonamencie, a na końcu punkty uzyskane przy użyciu SMS Premium.

 15. Skutek włączenia lub rezygnacji z Usługi następuje w dniu, w którym włączenie lub rezygnacja została dokonana.

 16. W przypadku rezygnacji z Usługi, Opłata za Usługę naliczana jest za cały Okres Rozliczeniowy, w którym nastąpiło wyłączenie Usługi i nie podlega zwrotowi.

 17. W przypadku, w którym Abonent rezygnuje z Usługi i ponownie zamówi Usługę w tym samym Okresie Rozliczeniowym – Opłata za Usługę zostanie pobrana zgodnie z ust. 2 i 4 powyżej.

 18. Po rezygnacji z Usługi po upływie Okresu Rozliczeniowego punkty na Koncie Uczestnika tracą ważność i nie mogą być zrealizowane, a dostęp do Usługi zostaje zablokowany. Konto Uczestnika pozostaje nadal aktywne, ale bez możliwości korzystania z funkcji opisanych w § 2, ust. 7 (4-7). Jeśli ma zostać usunięte Uczestnik powinien postępować zgodnie z zasadami opisanymi w § 5 ust. 4.

 

§4.

ZAWIERANIE UMOWY / ZAMAWIANIE USŁUGI

 1. Umowa zawierana jest przez Abonenta z Organizatorem za pośrednictwem P4 na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

 2. Przed zamówieniem Usługi Abonent powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Internecie pod adresem www.gdziejestdziecko.pl/play oraz w siedzibie Organizatora. Na żądanie Abonenta Regulamin jest przesyłany drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres e-mail. W przypadku, gdy Abonent zamawia Usługę w ramach Aplikacji czy Serwisu, Regulamin jest dostępny bezpośrednio w Aplikacji i Serwisie. W przypadku zawierania Umowy na odległość Regulamin jest przesyłany Abonentowi w formie PDF na podany przez Abonenta adres e-mail.

 3. Zamówienie Usługi może zostać dokonane za pośrednictwem P4 na kilka sposobów:

 1. Aplikacja

  1. Abonent powinien pobrać i uruchomić Aplikację mobilną dla Uczestnika.

  2. Następnie Abonent powinien wybrać opcję „Rejestracja” i postępować zgodnie ze wskazówkami widocznymi na ekranie.

  3. Aplikacja w ostatnim kroku poprosi o zgodę na wysłanie aktywacyjnej wiadomość SMS.;

 2. Web, Serwis internetowy: w celu zamówienia Usługi należy zalogować się na stronie http://24.play.pl i wybrać odpowiednią opcję w zakładce Usługi lub zamówić Usługę przez stronę www.gdziejestdziecko.pl/play . Serwis internetowy w ostatnim kroku poprosi o zgodę na wysłanie aktywacyjnej wiadomości SMS;

 3. W Punkcie Sprzedaży sieci P4;

 4. W trakcie zawierania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Sieci Play lub aneksu to takiej umowy;

 1. Zamawianie Usługi wiąże się z podaniem numeru telefonu komórkowego w sieci Play, do którego uprawniony jest Uczestnik. Numer telefonu komórkowego w sieci Play jest identyfikatorem Uczestnika w ramach Konta Uczestnika.

 2. W przypadku wysłania przez Abonenta kodu USSD *111*315*1# lub wiadomości SMS o treści START (lub każdej innej zawartej w materiałach reklamowych dotyczących Usługi) na darmowy numer 2222 lub w przypadku kontaktu z Biurem Obsługi Klienta P4 Abonent otrzyma SMS z linkiem do strony www.gdziejestdziecko.pl/play , na której będzie mógł zamówić Usługę.

 3. Z zastrzeżeniem ust. 6, czas pomiędzy zamówieniem Usługi zgodnie z ust. 3 powyżej, a aktywacją Usługi, może wynieść do 24 godzin, w tym czasie P4 wyśle do Abonenta wiadomość SMS zawierającą potwierdzenie aktywacji Usługi.

 4. W przypadku gdy Usługa zamawiana jest w trakcie zawierania na odległość umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Sieci Play, a Abonent nie wyrazi zgody na rozpoczęcie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez P4 przed upływem terminu odstąpienia od ww. umowy, rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpi z chwilą aktywacji usług telekomunikacyjnych, tj. 15-ego dnia od daty zawarcia ww. umowy.

 5. Uczestnik dysponuje dostępem do Konta Uczestnika przez cały czas trwania Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 18.

 6. Do zawarcia Umowy dochodzi w chwili zamówienia Usługi zgodnie z ust. 3 pkt. a)-c).

 7. W przypadku zamawiania Usługi jednocześnie z zawieraniem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Play lub aneksu do takiej umowy zgodnie z ust. 3 pkt. d), do zawarcia Umowy dochodzi jednocześnie z zawarciem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub aneksu.

 8. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.§5.

KANAŁY REZYGNACJI Z USŁUGI DLA UCZESTNIKA / WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Uczestnik może złożyć zlecenie rezygnacji z Usługi w dowolnej chwili w następujący sposób:

  1. na stronie www.24.play.pl ;

  2. w drodze kontaktu telefonicznego z Biurem Obsługi Klienta P4;

  3. w Punkcie Sprzedaży Play;

  4. poprzez wysłanie SMS o treści STOP na darmowy numer 2222;

  5. poprzez wysłanie kodu USSD *111*315*2#

 2. Rezygnacja z Usługi następuje w ciągu 24h od momentu przyjęcia zlecenia rezygnacji przez P4. Wyłączenie Usługi zostanie potwierdzona wiadomością SMS przesłaną przez P4. Z chwilą wyłączenia Usługi Umowa ulega rozwiązaniu.

 3. Po rezygnacji z Usługi zgodnie z działaniem opisanym w ust. 1, Konto Uczestnika pozostanie nadal aktywne zgodnie z § 3 ust. 18.

 4. Uczestnik usunąć Konto Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym poprzez zalogowanie się na stronie www.gdziejestdziecko.pl/play i wybranie, a następnie potwierdzenie opcji ‘Mój profil > Usuń konto’.

 5. Usunięcie Konta Uczestnika zgodnie z instrukcją z ust. 4 powoduje rozwiązanie Umowy, a także rozwiązanie umowy dla Usługi Bezpieczny Dom – Oko Na Dom (regulamin: www.bezpiecznydom.pl/play ) oraz Usługi Gdzie Jest Auto (regulamin: www.gdziejestauto.pl/play), o ile Uczestnik miał je włączone.

 6. Uczestnik, który nie chce korzystać z Usługi i ponosić opłat abonamentowych , ale chce zachować Konto Uczestnika powinien złożyć zlecenie rezygnacji z Usługi zgodnie z opisem w ust. 1.

 7. Jeżeli do zawarcia Umowy dochodzi wraz z zawarciem na odległość umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Sieci Play lub aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Sieci Play, odstąpienie od umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub od zmiany warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Sieci Play skutkuje również wygaśnięciem umowy o świadczenie Usługi. Konto Uczestnika pozostanie nadal aktywne zgodnie z § 3 ust. 18.§ 6.

KANAŁY AKTYWACJI I DEZAKTYWACJI USŁUGI DLA OSOBY LOKALIZOWANEJ/

ZGODA NA LOKALIZACJĘ 1. Uczestnik po aktywacji Usługi może określić numeru telefonu związany z kartą SIM, która ma być przez niego lokalizowana w ramach Usługi (Osoba lokalizowana).

 2. Na wskazany numer telefonu zostanie wysłany SMS z prośbą o wyrażenie zgody na lokalizację.

 3. Udzielenie zgody na lokalizację karty SIM Osoby lokalizowanej:

  1. działającej w sieci Play możliwe jest poprzez wysłanie jednej wiadomości SMS z telefonu Osoby lokalizowanej o treści "TAK xxxxxxxxx" na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł z VAT), gdzie xxxxxxxxx oznacza 9–cio cyfrowy numer telefonu Uczestnika;

  2. działającej w sieci T-Mobile możliwe jest poprzez wysłanie jednej wiadomości SMS z telefonu Osoby lokalizowanej o treści "ZGODA xxxxxxxxx" na numer 8099 (koszt wiadomości 0 zł z VAT), gdzie xxxxxxxxx oznacza 9–cio cyfrowy numer telefonu Uczestnika;

  3. działającej w Sieci Orange możliwe jest poprzez wysłanie dwóch wiadomości SMS z telefonu Osoby lokalizowanej (i) pierwszej o treści "TAK xxxxxxxxx" na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł z VAT), gdzie xxxxxxxxx oznacza 9–cio cyfrowy numer telefonu Uczestnika, oraz (ii) drugiej o treści "ZGODA GJD" na numer 8007 (koszt wiadomości 0 zł z VAT),

  4. działającej w Sieci Plus możliwe jest poprzez wysłanie dwóch wiadomości SMS z telefonu Osoby lokalizowanej (i) pierwszej o treści "TAK xxxxxxxxx" na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł z VAT), gdzie xxxxxxxxx oznacza 9–cio cyfrowy numer telefonu Uczestnika, oraz (ii) drugiej o treści "ZGODA" na numer 8099 (koszt wiadomości 0 zł z VAT).

 4. Zgoda na lokalizację karty SIM Osoby lokalizowanej udzielana jest dla Organizatora.

 5. Zakres zgody na lokalizację obejmuje prawo Organizatora do lokalizowania karty SIM poprzez Aplikację mobilną dla Osoby lokalizowanej jak również prawo do udostępnienia wyniku lokalizacji Uczestnikowi lub Osobom do powiadomień - w sposób określony w Regulaminie. Lokalizacja karty SIM Osoby lokalizowanej ustalona w Aplikacji mobilnej dla Osoby lokalizowanej będzie dokonywana przez Organizatora, wyłącznie w przypadku zgłoszenia przez Uczestnika stosownego zapytania lub przez Osobę lokalizowaną Zgłoszenia SOS / OK. w sposób określony w Regulaminie. Zgoda jest udzielana na czas nieoznaczony i może być odwołana w każdej chwili w sposób określony w ust. 12.

 6. Podany w komendzie SMS numer telefonu Uczestnika zostanie zarejestrowany, jako numer, za pomocą którego Uczestnik będzie mógł lokalizować w ramach Usługi Osobę lokalizowaną.

 7. Wysłanie SMS, o których mowa w ust. 3 stanowi potwierdzenie wyrażenia dobrowolnej zgody na dokonywanie lokalizacji karty SIM wskazanej w ust. 3 powyżej oraz upoważnia Organizatora do lokalizowania tej karty SIM w zakresie niezbędnym do wykonywania Usługi.

 8. Po uzyskaniu pełnoletniości przez osobę, która dotychczas miała status Dziecka, Uczestnik nie może wysyłać Zapytań o lokalizację takiej osoby, dopóki osoba ta nie uzyska statusu Bliskiego poprzez wyrażenie zgody na lokalizację zgodnie z ust. 3.

 9. Wyrażenie zgody na lokalizację jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z Usługi.

 10. Organizator będzie przetwarzać dane o lokalizacji wskazujące położenie geograficzne karty SIM, działającej w sieci Play, której dotyczy zgoda wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi oraz rozpatrywania reklamacji związanych z Usługą.

 11. W celu sprawdzenia jakie numery mogą lokalizować kartę SIM używaną przez Osobę lokalizowaną, należy wysłać jedną wiadomość SMS z telefonu Osoby lokalizowanej o treści: „KTO" na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł z VAT).

 12. Wycofanie zgody na lokalizację używanej przez Osobę lokalizowaną karty SIM działającej w sieci:

  1. Play możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Osoby lokalizowanej o treści „KONIEC" na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł z VAT),

  2. T-Mobile możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Osoby lokalizowanej o treści „KONIEC" na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł z VAT),

  3. Orange możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Osoby lokalizowanej o treści „KONIEC GJD" na numer 8007 (koszt wiadomości 0 zł z VAT),

  4. Plus możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Osoby lokalizowanej o treści „USUN" na numer 8099 (koszt wiadomości 0 zł z VAT).

 13. Wysłanie SMS, o którym mowa wyżej spowoduje uniemożliwienie Lokalizowania karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną. Żaden zarejestrowany Uczestnik nie będzie mógł już lokalizować tej karty SIM, z której wysłano SMS o treści powyżej określonej.

 14. Wycofanie zgody na lokalizację dla wskazanego Uczestnika przez Osobę lokalizowaną z kartą SIM działającej w sieci:

  1. Play możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Osoby lokalizowanej o treści „KONIEC xxxxxxxxx" na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł z VAT),

  2. T-Mobile możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Osoby lokalizowanej o treści „USUN xxxxxxxxx" na numer 8099 (koszt wiadomości 0 zł z VAT),

  3. Orange możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Osoby lokalizowanej o treści „KONIEC xxxxxxxxx" na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł z VAT),

  4. Plus możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Osoby lokalizowanej o treści „KONIEC xxxxxxxxx " na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł z VAT).

 15. Dla podanego w komendzie SMS, numeru telefonu Uczestnika zostanie zablokowana możliwość lokalizacji w ramach Usługi karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną.§7.

ZASADY LOKALIZACJI KARTY SIM

 1. Lokalizowanie karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną możliwe jest:

  1. na żądanie Uczestnika ze strony www.gdziejestdziecko.pl/play ,

  2. na żądanie Uczestnika przez SMS wysyłany na numer 8082 (koszt 0 zł z VAT) o treści: „GDZIE xxxxxxxxx", gdzie xxxxxxxxx oznacza 9–cio cyfrowy numer telefonu Osoby lokalizowanej,

  3. na żądanie Uczestnika przez Aplikację mobilną dla Uczestnika,

  4. na żądanie Osoby lokalizowanej przez Aplikację dla Osoby lokalizowanej.

 2. Usługa aktywuje lokalizację wyłącznie gdy spełnione są warunki niniejszego Regulaminu, w tym:

  1. Uczestnik posiada uprawnienia do lokalizacji karty SIM Osoby lokalizowanej,

  2. Osoba lokalizowana posiada aktywowaną Aplikację mobilną dla Osoby lokalizowanej,

  3. W przypadku Lokalizacji LBS Uczestnik posiada Wartość Konta Uczestnika umożliwiającą wykonanie zapytania o lokalizację dla kart SIM Osoby lokalizowanej działającej w sieci T-Mobile, Orange i Plus.

 3. W przeciwnym wypadku Uczestnik otrzyma informację w postaci komunikatu w Systemie informatycznym dlaczego lokalizacja karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną nie jest możliwa.

 4. Dokładność Lokalizacji LBS karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną w sieci T-Mobile, Orange i Plus jest uzależniona od wielu czynników technicznych, które zmieniają się zależnie od obszaru przebywania Osoby lokalizowanej (przykładowo zagęszczenie infrastruktury sieci operatora jest różne w mieście i poza miastem), dlatego Organizator gwarantuje wysokie prawdopodobieństwo uzyskania faktycznej lokalizacji nie zaś jej stu procentową dokładność.

 5. Dokonanie Lokalizacji LBS karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną możliwe jest wyłącznie jeśli karta ta znajduje się we włączonym telefonie, jest zalogowana w sieci T-Mobile, Orange albo Plus w zależności od tego, w której sieci działa dana karta SIM oraz ustalenie położenia w miejscu znajdowana się karty SIM jest technicznie możliwe przez sieć danego operatora. Jeśli wskazany warunek nie zostanie spełniony, Uczestnik otrzyma informację o powodzie dla którego lokalizacja się nie powiodła.

 6. Dokonanie lokalizacji karty SIM przez Aplikację mobilną Osoby lokalizowanej możliwe jest wyłącznie jeśli karta ta znajduje się we włączonym telefonie i aplikacja na tym telefonie jest aktywowana i uruchomiona.

 7. Uczestnik może lokalizować kartę SIM używaną przez Osobę lokalizowaną pod warunkiem, że została wyrażona zgoda na lokalizację zgodnie z treścią § 6 Regulaminu.

 8. Usługa nie pozwala na lokalizację karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną przez żadnego innego użytkownika końcowego, z wyjątkiem osoby zarejestrowanego Uczestnika, dla którego została wyrażona zgodą zgodnie z treścią § 6 Regulaminu.

 9. Zgoda na lokalizację wyrażona przy użyciu karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną obowiązuje wyłącznie w Usłudze i nie stanowi zgody na inne usługi lokalizacyjne.

 10. Każda zmiana numeru telefonu Uczestnika powoduje konieczność ponownego udzielenia zgody na lokalizację zgodnie z § 6 oraz weryfikacji posiadania podanego numeru telefonu w sieci Play.§ 8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Usługi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”. Organizator przetwarza zgodnie z Ustawą dane osobowe Uczestników w celu realizacji Umowy oraz administracji kontem w Systemie Informatycznym.

 2. P4 jest administratorem danych osobowych Abonentów P4 w rozumieniu Ustawy.

 3. Organizatora powierzył P4 na podstawie art. 31 Ustawy, przetwarzanie danych osobowych Uczestników w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji przez P4 obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

 4. Uczestnik może wyrazić dodatkową zgodę za pomocą wiadomości SMS, w Aplikacji mobilnej bądź interaktywnie w Serwisie Internetowym na otrzymywanie informacji o nowych ofertach Organizatora. Informacje powyższe będą Uczestnikowi przesyłane za pomocą wiadomości SMS lub email, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 5. Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania zgody, o której mowa w ust. 5 powyżej. Odwołanie zgody może nastąpić poprzez logowanie na stronie www.gdziejestdziecko.pl/play i odznaczenie zgody w zakładce ‘Mój profil > Zmień dane’.

 6. Wyrażenie zgody przez Uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych może nastąpić za pomocą wiadomości SMS bądź interaktywnie w Aplikacji mobilnej lub Serwisie Internetowym.

 7. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji Umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

 8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.§ 9

TRYB REKLAMACYJNY I ROZTRZYGANIE SPORÓW

 1. Reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane następującymi drogami:

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail reklamacje@gdziejestdziecko.pl;

 2. telefonicznie pod numerem +48 91 431 89 83 – obsługiwany przez Organizatora numer stacjonarny w strefie szczecińskiej, dostępny w dni robocze od pn – pt 8:30 – 16:30;

 3. w formie pisma z dopiskiem "Gdzie Jest Dziecko – Bezpieczna Rodzina" na adres: Locon Sp. z o.o., Działu Reklamacji i Wsparcia Locon , Ul. Tama Pomorzańska 1, 70-030 Szczecin.

 1. Prawidłowo złożona reklamacja dotycząca Usługi powinna zawierać, co najmniej następujące dane: oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail wykorzystany w procesie rejestracji, nr telefonu komórkowego) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

 2. Reklamacje dotyczące Usługi będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty jej wniesienia (w przypadku pisma decyduje data doręczenia reklamacji). O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

 3. Spory pomiędzy Organizatorem, a konsumentem dotyczące Usługi mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed innym sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

 4. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 5. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 6. Zasady odpowiedzialności Organizatora określone są w § 1 ust. 2-8 niniejszego Regulaminu.§ 10

ODSTĄPIENIE

 1. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, w przypadku zawierania Umowy na odległość w sposób określony w § 4 ust. 3 Regulaminu Abonentowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi może być złożone w następujący sposób:

 1. email na adres:

  1. ok@pomocplay.pl (Biuro Obsługi Klienta P4);

  2. reklamacje@gdziejestdziecko.pl (Działu Reklamacji i Wsparcia Locon);

 2. formularz do kontaktu z Obsługą Klienta w www.24.play.pl;

 3. telefoniczny kontakt z Obsługą Klienta:

  1. 0-790500500 (Biuro Obsługi Klienta P4),

  2. *500 (dostępny tylko z sieci Play – Biuro Obsługi Klienta P4),

  3. +48 91 431 89 83 (Działu Reklamacji i Wsparcia Locon) – obsługiwany przez Organizatora (Locon) numer stacjonarny w strefie szczecińskiej, dostępny w dni robocze od pn – pt 8:30 – 16:30;

 4. w formie pisma:

  1. przesłanego na adres korespondencyjny P4, P4 Sp. z o.o. Skrytka pocztowa 41, 02-671 Warszawa z dopiskiem (Dział Reklamacji);

  2. pisemnie w Punkcie Obsługi Sprzedaży P4;

  3. z dopiskiem "Gdzie Jest Dziecko – Bezpieczna Rodzina" przesłanego na adres: Locon Sp. z o.o., Działu Reklamacji i Wsparcia Locon , Ul. Tama Pomorzańska 1, 70-030 Szczecin.

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi może przybrać dowolną treść, z którego wynikać będzie wola odstąpienia od tej umowy. W przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu konsument może w szczególności posłużyć się:

 1. formularzem odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

 2. wzorem formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827);

 1. W razie odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi zawartej na odległość, umowa o świadczenie Usługi Gdzie Jest Dziecko – Bezpieczna Rodzina jest uważana za niezawartą.

 2. Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi i po poinformowaniu go przez Organizatora o utracie prawa odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy opłata, o której mowa § 3 ust. 2 nie będzie naliczana.§ 11

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Konserwacja, ulepszenia i naprawy awarii Systemu Informatycznego przez Organizatora mogą pociągać za sobą okresowe wyłączanie bądź ograniczanie dostępu dla Uczestników Usługi oraz związane z tym ograniczenie możliwości korzystania z Usługi.

 2. Regulamin może podlegać zmianom, przy czym Uczestnicy zobowiązują się przed skorzystaniem z Usługi sprawdzić aktualną wersję Regulaminu, która dostępna jest w czasie działania Systemu Informatycznego na stronie www.gdziejestdziekco.pl/play . W przypadku braku zgody Uczestnika na nową treść Regulaminu, Uczestnik może wypowiedzieć Umowę zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu.

 3. Uczestnicy zobowiązani są do powstrzymywania się od nieuprawnionej przez Organizatora modyfikacji Serwisu Internetowego, jak również nie będą umieszczać w Usłudze treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami. Organizator jest uprawniony do niezwłocznego usuwania takich modyfikacji bądź zakazanych treści.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia konta Uczestnika w Systemie Informatycznym oraz odmowy ponownej rejestracji przez okres 12 miesięcy w przypadku stałego bądź rażącego naruszenia Regulaminu przez Uczestnika.

 5. Ewentualna nieważność któregokolwiek postanowienia Regulaminu nie powoduje ich automatycznej nieważności w pozostałej części i nie wpływa negatywnie na możliwość korzystania  z Usługi przez Uczestnika.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich pochodzących od niego treści oraz zawartości wizualnej Serwisu Internetowego, które to nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane bez zgody Organizatora, co nie narusza praw osób trzecich.

 7. Do wszelkich relacji prawnych powstałych na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu stosuje się prawo polskie.

 

Regulamin Usługi

"Gdzie Jest Dziecko – Bezpieczna Rodzina"

dla Abonentów Play (Postpaid / Prepaid / Mix)

obowiązuje od 17.12.2014 r.

 

§ 1.

DEFINICJE I OBJAŚNIENIA 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

  1. Organizator – podmiot świadczący Usługę, tj. Locon Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – XVII Wydział KRS w Szczecinie pod numerem KRS 0000132823, o kapitale zakładowym 1 000 000,00 zł, numer NIP 852-10-13-334, numer REGON 812527552, telefon do Działu Reklamacji i Wsparcia (BOK): +48 91 431 89 83, adres e-mail: pomoc@locon.pl.

  2. Serwis / Serwis Internetowy – serwis internetowy udostępniony pod adresem www.gdziejestdziecko.pl/play

  3. System Informatyczny – administrowany przez Organizatora serwis oparty na Internecie, wiadomościach SMS oraz aplikacjach mobilnych służący do obsługi Usługi z użyciem technologii wielokanałowych.

  4. Regulamin – niniejszy dokument, dostępny na stronie internetowej www.gdziejestdziecko.pl/play .

  5. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawierana przez Abonenta sieci Play z Organizatorem za pośrednictwem P4 w sposób określony w § 4 niniejszego Regulaminu. Umowa wygasa w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z P4.

  6. Uczestnik – Abonent sieci Play, który zawrze Umowę, przy czym zastrzega się dla osoby fizycznej warunek pełnoletniości i pełnej zdolności do czynności prawnych bądź zgodę przedstawiciela ustawowego; Uczestnikiem może być także Abonent sieci Play będący osobą prawną bądź inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

  7. Usługa – usługa o nazwie „Gdzie Jest Dziecko – Bezpieczna Rodzina” dla Abonentów Play świadczona przez Organizatora. W ramach Usługi: (i) Uczestnicy mogą dokonywać lokalizacji kart SIM Osób lokalizowanych oraz wysyłać wiadomości SMS a (ii) Osoby lokalizowane mogą wysyłać do Uczestników zgłoszenia o zagrożeniach SOS oraz zgłoszenia potwierdzające bezpieczeństwo OK.

  8. Abonent Play / Abonent – Abonent oferty na kartę lub Mix w sieci Play lub Abonent oferty abonamentowej w sieci Play (postpaid). Abonentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu są wyłącznie ci Abonenci oferty abonamentowej w sieci Play (Postpaid), którzy uzyskali prawo do aktywacji Usługi zgodnie z Regulaminem na podstawie odpowiednich regulaminów promocji, gdyż co do zasady (wyłączając niektóre promocje) Abonenci oferty abonamentowej w sieci Play (Postpaid) mogą aktywować i korzystać z usługi "Gdzie jest dziecko- Bezpieczna Rodzina" na podstawie odrębnego regulaminu usługi "Gdzie Jest Dziecko – Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play.

  9. Abonent oferty na kartę lub Mix w sieci Play – osoba będąca stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z P4 w ramach oferty na kartę lub Mix.

  10. Abonent oferty abonamentowej w sieci Play (Postpaid) - osoba będąca stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z P4 w ramach oferty abonamentowej (Postpaid) w sieci Play.

  11. Przychodzący SMS specjalny - wiadomość SMS potwierdzającą uzyskanie lub przedłużenie dostępu do Usługi wysyłana z numeru 60406 w Sieci Telekomunikacyjnej P4. Naliczenie opłaty za przesłaną wiadomość SMS nastąpi po doręczeniu wiadomości na telefon Uczestnika.

  12. Lokalizowanie / Lokalizowanie kart SIM – system lokalizacji kart SIM polegający na weryfikacji położenia geograficznego, oparty o lokalizację GPS oraz lokalizację LBS; zasady lokalizacji zostały opisane w § 7.

  13. Lokalizacja GPS – lokalizacja kart SIM na podstawie danych z odbiornika GPS dokonywana w odpowiedzi na zapytanie Uczestnika („Zapytanie o Lokalizację GPS”). Lokalizacja GPS dostępna jest dla telefonów z zainstalowaną Aplikacją Mobilną dla Osoby lokalizowanej działających w sieciach Play, T-Mobile, Orange i Plus. Wysłanie Zapytań o Lokalizację GPS nie powoduje zmniejszenia Wartości Konta Uczestnika.

  14. Lokalizacja LBS – lokalizacja kart SIM działających w sieciach T-Mobile, Orange lub Plus w oparciu o infrastrukturę GSM operatora (lokalizacja LBS nie jest dostępna w sieci Play) w odpowiedzi na zapytanie Uczestnika („Zapytanie o Lokalizację LBS”). Lokalizacja LBS nie wymaga instalacji Aplikacji Mobilnej dla Osoby lokalizowanej. Wysłanie 1 Zapytania o Lokalizację LBS powoduje każdorazowo zmniejszenie stanu Wartości Konta Uczestnika o 1 punkt (według przelicznika 1 punkt=1 Lokalizacja LBS).

  15. Zapytanie o Lokalizację - Zapytanie o Lokalizację LBS lub Zapytanie o lokalizację GPS

  16. Aplikacja mobilna - oprogramowanie stworzone przez Organizatora i udostępniane Uczestnikowi (Aplikacja mobilna dla Uczestnika) oraz Osobie lokalizowanej (Aplikacja mobilna dla Osoby lokalizowanej), przeznaczone do instalacji w pamięci telefonu komórkowego.

  17. Aplikacja mobilna dla Uczestnika / Aplikacja monitorująca – oprogramowanie umożliwiające lokalizowanie Osób lokalizowanych oraz wysyłanie do nich wiadomości SMS.

  18. Aplikacja mobilna dla Osoby lokalizowanej - oprogramowanie umożliwiające wysyłanie zgłoszeń o zagrożeniach (Zgłoszenie SOS) oraz zgłoszeń potwierdzających bezpieczeństwo OK (Zgłoszenie OK.). Informacje przekazywane są w ramach Usługi w formie powiadomień SMS lub wiadomości email do Uczestnika lub Osób do powiadomień.

  19. Osoba lokalizowana – Dziecko lub Bliski, którzy wyrazili zgodę na lokalizowanie tej karty SIM zgodnie z § 6 Regulaminu. Osobą lokalizowaną mogą być użytkownicy oferty abonamentowej lub prepaid w sieci Play, T-Mobile, Orange lub Plus.

  20. Dziecko - osoba, która nie ukończyła 18-tego roku życia (osoba niepełnoletnia), korzystająca z telefonu z kartą SIM powierzoną jej przez Uczestnika, który dodatkowo wyraził zgodę na lokalizowanie tej karty SIM zgodnie z § 6 Regulaminu.

  21. Bliski – osoba, która ukończyła 18 rok życia (osoba pełnoletnia), która wyraziła zgodę na lokalizowanie użytkowanej przez siebie karty SIM zgodnie z § 6 Regulaminu.

  22. Wysyłanie wiadomości SMS / Komunikator SMS - system umożliwiający wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS do krajowych sieci GSM za pomocą formularza na stronie www.gdziejestdziecko.pl/play oraz opcji ‘Wyślij wiadomość’ w Aplikacji mobilnej dla Uczestnika. Wysłanie przez Uczestnika 1 wiadomości SMS z Komunikatora SMS powoduje każdorazowo zmniejszenie stanu Wartości Konta Uczestnika o 1/2 punktu (według przelicznika 1 punkt=2 wiadomości SMS).

  23. Krajowe sieci GSM – sieć Play, sieć T-Mobile, sieć Orange i sieć Plus.

  24. Konto Uczestnika - konto punktowe Uczestnika służące do korzystania z Usługi; Konto Uczestnika zasilane jest automatycznie z chwilą otrzymania przez Uczestnika Przychodzącego SMS-a specjalnego zgodnie z § 3 ust. 9; Uczestnik może sam zasilić Konto Uczestnika poprzez wysyłanie wiadomości SMS Premium, o których mowa w § 3 ust. 14. Wysyłanie Zapytań o Lokalizację LBS oraz Wysyłanie wiadomości SMS zmniejsza stan Konta Uczestnika i jest uzależnione od dysponowania przez Uczestnika na Koncie Uczestnika wystarczającą liczbą punktów (Wartością Konta Uczestnika).

   Liczby punktów na Koncie Uczestnika nie pomniejsza:

   1. wysyłanie Zapytań o Lokalizację GPS;

   2. wysyłanie Zgłoszeń OK. i Zgłoszeń SOS przez Osobę lokalizowaną;

   3. wysyłanie Próśb o status OK./SOS.

  25. Wysyłanie zgłoszeń o zagrożeniach SOS / Zgłoszenie SOS – zgłoszenie wysyłane z Aplikacji mobilnej dla Osoby lokalizowanej w sytuacji zagrożenia zapisywane i archiwizowane w systemie Organizatora oraz przekazywane w formie SMS lub wiadomości email do Uczestnika lub Osób do powiadomień; w skład zgłoszenia obligatoryjnie wchodzą następujące dane: data zgłoszenia, wynik lokalizacji telefonu Osoby lokalizowanej oraz rodzaj zgłoszenia; w skład zgłoszenia opcjonalnie wchodzą następujące dane: nagranie video, nagranie audio, zdjęcie, połączenie telefoniczne ze wskazanym numerem lub numerami; w przypadku konieczności nawiązania połączenia z więcej niż jednym numerem, połączenia nawiązywane są jedno po drugim; obecność opcjonalnych danych zależy od ustawień kategorii dokonanych przez Uczestnika na stronie www.gdziejestdziecko.pl/play oraz możliwości technicznych telefonu Osoby lokalizowanej; Usługa w domyślnej konfiguracji udostępnia następujące rodzaje zagrożeń: "Ogólny", "Choroba", "Wypadek", "Kradzież", "Pożar", "Inne". Wysyłanie Zgłoszeń SOS przez Osobę lokalizowaną nie powoduje naliczenia dodatkowych opłat ani zmniejszenia liczby punktów na Koncie Uczestnika.

  26. Wysyłanie zgłoszeń potwierdzających bezpieczeństwo OK. / Zgłoszenie OK. – zgłoszenie wysyłane z Aplikacji mobilnej dla Osoby lokalizowanej w sytuacji nie zagrażającej bezpieczeństwu zapisywane i archiwizowane w systemie Organizatora oraz przekazywane w formie SMS lub wiadomości email do Uczestnika lub Osób do powiadomień; w skład zgłoszenia obligatoryjnie wchodzą następujące dane: data zgłoszenia, wynik lokalizacji telefonu Osoby lokalizowanej oraz rodzaj potwierdzenia; w skład zgłoszenia opcjonalnie wchodzą następujące dane: nagranie video, nagranie audio, zdjęcie; obecność opcjonalnych danych zależy od ustawień kategorii dokonanych przez Uczestnika na stronie www.gdziejestdziecko.pl/play oraz możliwości technicznych telefonu Osoby lokalizowanej; Usługa w domyślnej konfiguracji udostępnia następujące rodzaje potwierdzeń: "Wszystko w porządku", "Jestem w drodze", "Spóźnię się", "Będę za 15 min.", "Zadzwoń", "Inne", "Zdjęcie", "Video". Wysyłanie Zgłoszeń OK. przez Osobę lokalizowaną nie powoduje naliczenia dodatkowych opłat ani zmniejszenia liczby punktów na Koncie Uczestnika.

  27. Osoby do powiadomień – lista osób, które otrzymują powiadomienia zgodnie z ustawieniami Aplikacji mobilnej dla Osoby lokalizowanej wykonanymi przez Uczestnika. Lista może zawierać numery telefonów działające w sieci Play, T-Mobile, Orange i Plus i/lub adresy email, na które Usługa wysyła powiadomienia po otrzymaniu zgłoszenia z Aplikacji mobilnej dla Osoby Lokalizowanej.

  28. Prośba o status OK./SOS – informacja z prośbą o przesłanie obecnego statusu OK. lub SOS, wysyłana do Osoby lokalizowanej przez Uczestnika ze strony www.gdziejestdziecko.pl/play lub Aplikacji mobilnej dla Uczestnika; Osoba do lokalizacji otrzyma powiadomienie w Aplikacji Mobilnej dla Osoby lokalizowanej (jeśli jest uruchomiona) lub w postaci SMS; wysyłanie zapytania o status jest możliwe tylko do Osób lokalizowanych z zainstalowaną Aplikacją Mobilną dla Osoby lokalizowanej.

  29. Transmisja Danych - standard oraz technologia przekazywania pakietów danych wykorzystywana w sieciach telefonii komórkowej do pakietowego przesyłania danych.

  30. Dane Cyfrowe - informacje zawarte w Systemie Informatycznym.

  31. GPS (Global Positioning System) - światowy system nawigacji satelitarnej.

  32. SMS (Short Message Service) - system krótkich wiadomości tekstowych.

  33. MSISDN - unikalny numer telefonu Abonenta (numer Abonenta w sieci telefonii komórkowej przypisany do karty SIM), służący do identyfikacji Abonenta przez Organizatora.

  34. P4 - spółka P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000217207, kapitał zakładowy 48 456 500 zł, NIP 951-21-20-077 (operator sieci Play).

  35. Sieć Play – w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest P4. Pojęcie „Sieć Play” nie obejmuje usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną Operatora (operatorzy wirtualni).

  36. Sieć T-Mobile - sieć telekomunikacyjna, której operatorem jest Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Pojęcie "Sieć T-Mobile" nie obejmuje usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną operatora (operatorzy wirtualni).

  37. Sieć Orange – sieć telekomunikacyjna, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa Centertel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pojęcie "Sieć Orange" nie obejmuje usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną operatora (operatorzy wirtualni).

  38. Sieć Plus – sieć telekomunikacyjna, której operatorem jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pojęcie "Sieć Plus" nie obejmuje usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną operatora (operatorzy wirtualni).

 2. Organizator zapewnia ciągłość działania programu w Systemie Informatycznym.

 3. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi na zasadach ogólnych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi wynikało z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub Osoby lokalizowanej, w szczególności nieprzestrzegania przez Uczestnika Regulaminu, działania Uczestnika niezgodnego z prawem lub nastąpiło wskutek wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność lub brak możliwości skorzystania z Usługi, wynikającą z nieposiadania przez telefon lub inne urządzenie teleinformatyczne używane przez Uczestnika lub Osobę lokalizowaną parametrów technicznych wymaganych do skorzystania z Usługi, a także w przypadku używania przez Uczestnika lub Osobę lokalizowaną usługi telefonu lub innego urządzenia teleinformatycznego nieposiadającego wymaganego na terytorium Polski świadectwa homologacji lub certyfikatu zgodności z zasadniczymi wymaganiami

 5. Z zastrzeżeniem ust. 3, za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usługi Uczestnikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 20 punktów, które powiększą Konto Uczestnika i które Uczestnik będzie mógł wykorzystać do czasu usunięcia Konta Uczestnika.

 6. Z tytułu opóźnienia w przesłaniu informacji na dane Zapytanie o Lokalizację trwającego dłużej niż 30 min od zarejestrowania tego zapytania przez Organizatora lub niepełnego zakresu informacji uzyskanych na dane Zapytanie o Lokalizację, z wyłączeniem przypadków wskazanych w § 7 ust. 4 oraz § 11 ust. 1, Uczestnikowi przysługuje wyłącznie roszczenie o zwrot na Konto Uczestnika liczby punktów o jaką zmniejszony został stan Konta Uczestnika w związku z wysłaniem tego zapytania.

 7. Organizator zobowiązuje się do dołożenia staranności, aby informacje dostępne w Usłudze były aktualne.

 8. Niezbędnym do prawidłowego skorzystania przez Uczestnika z Usługi jest dopełnienie Wymagań Sprzętowych oraz wymogów formalnych.§2.

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Usługa „Gdzie Jest Dziecko – Bezpieczna Rodzina” umożliwia korzystanie z usługi za pośrednictwem (i) telefonu komórkowego działającego w Sieci Play, przy wykorzystaniu Aplikacji monitorującej, SMS oraz stron Web dla Uczestnika oraz (ii) telefonu komórkowego działającego w Sieci Play, Sieci Plus, Sieci T-Mobile lub Sieci Orange przy wykorzystaniu SMS oraz Aplikacji Mobilnej dla Osoby lokalizowanej.

 2. Usługa umożliwia (i) Uczestnikom - dostęp do Lokalizacji oraz Wysyłania SMS oraz (ii) Osobom lokalizowanym - wysyłanie Zgłoszeń SOS i OK. Szczegóły pobierania opłat i sposoby aktywacji Usługi dla Uczestnika określają odpowiednio § 3 i § 4. Sposób aktywacji Usługi dla Osoby lokalizowanej określa § 6.

 3. Korzystanie z Usługi może wymagać wykorzystania odbiornika sygnału satelitarnego GPS. W takiej sytuacji wymagana jest od Uczestnika oraz Osoby do lokalizacji zgoda na wyznaczanie przez Aplikację bieżącej lokalizacji GPS.

 4. Aplikacja mobilna komunikuje się z Systemem Informatycznym Organizatora z wykorzystaniem Transmisji Danych w celu pobierania pakietu zaktualizowanych Danych Cyfrowych. Opłaty z tytułu Transmisji Danych są wliczone w cenę Abonamentu za wyjątkiem map prezentowanych w Aplikacji - ich transfer jest płatny zgodnie z cennikiem oferty Play.

 5. W celu zainstalowania Aplikacji mobilnej dla Uczestnika na telefonie komórkowym, Uczestnik pobiera Aplikację mobilną z serwisu Google Play (Android), serwisu App Store (iOS) lub serwisu www.gdziejestdziecko.pl/app (telefony z obsługą JAVA). Transmisja Danych wykorzystywana do pobierania Aplikacji jest dodatkowo płatna zgodnie z cennikiem oferty Play.

 6. W celu zainstalowania Aplikacji mobilnej dla Osoby lokalizowanej na telefonie komórkowym, Osoba lokalizowana pobiera Aplikację mobilną z serwisu Google Play (Android), serwisu App Store (iOS), serwisu Windows Phone Store (Windows Phone) lub serwisu www.gdziejestdziecko.pl/br (telefony z obsługą JAVA). Transmisja Danych wykorzystywana do pobierania Aplikacji jest płatna zgodnie z cennikiem oferty operatora sieci, w której znajduje się karta SIM Osoby lokalizowanej.

 7. Funkcjonalność Usługi obejmuje:

    1. mechanizmy zamawiania Usługi z poziomu Aplikacji lub stron Web

    2. mechanizmy aktywacji Usługi dla Osoby lokalizowanej

    3. ustawienia profilu Uczestnika

    4. lokalizowanie

    5. wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS

    6. wysyłanie i odbieranie Zgłoszeń OK.

    7. wysyłanie i odbieranie Zgłoszeń SOS

 1. Usługa dostępna jest z opisem wyłącznie w języku polskim.

 2. Korzystanie z Usługi przez Uczestnika możliwe jest na telefonie komórkowym działającym w Sieci Play na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza jej granicami jest to możliwe w sieciach innych operatorów telefonii komórkowej oferujących Transmisję Danych, zgodnie z umowami roamingowymi Play.

 3. Korzystanie z Usługi przez Osobę lokalizowaną możliwe jest na telefonie komórkowym działającym w sieci Play, T-Mobile, Orange lub Plus na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza jej granicami jest to możliwe w sieciach innych operatorów telefonii komórkowej oferujących Transmisję Danych, zgodnie z umowami roamingowymi operatora sieci Osoby lokalizowanej.

 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem informatycznym, którym posługuje się Organizator, umożliwiające skorzystanie z Usługi obejmują:

    1. poprawnie skonfigurowany i znajdujący się w zasięgu sieci telefonii komórkowej Play telefon komórkowy z aktywną kartą SIM, którego dysponentem jest Uczestnik lub poprawnie skonfigurowany i znajdujący się w zasięgu sieci telefonii komórkowej Play, T-Mobile, Orange lub Plus telefon komórkowy z aktywną kartą SIM, którego dysponentem jest Osoba lokalizowana,

    2. telefon komórkowy kompatybilny z Usługą:

     1. z systemem Android w minimalnej wersji 2.3,

     2. z systemem iOS (iPhone, iPad) w minimalnej wersji 5.0,

     3. z systemem Windows Phone w minimalnej wersji 7,5,

     4. pozwalającego na uruchomienie aplikacji JAVA zgodnych z MIDP 2.0 oraz CLDC 1.1 i o rozmiarze powyżej 1MB,

      dokładne wymagania ujęte są na stronie www.gdziejestdziecko.pl/play i są one nadrzędne względem zapisów Regulaminu zawartych w § 2 ust. 11 (2),

    3. najnowszą wersję Aplikacji zainstalowaną na kompatybilnym z Usługą telefonie komórkowym,

    4. uruchomiony i skonfigurowany odbiornik GPS w telefonie komórkowym (lub zewnętrzny odbiornik GPS),

    5. aktywną i poprawnie skonfigurowaną w telefonie komórkowym usługę Transmisji Danych, udostępnioną przez operatora telefonii komórkowej GSM oraz uaktywnioną na telefonie komórkowym,

    6. dostępu do Usługi za pomocą Serwisu internetowego możliwy jest za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Minimalna wymagana przeglądarka internetowa to Firefox w wersji 25 lub wyższej lub kompatybilna z nią przeglądarka alternatywna, np. MS Internet Explorer od wersji 9, Chrome od wersji 30. Dokładne wymagania ujęte są na stronie www.gdziejestdziecko.pl/play i są one nadrzędne względem zapisów Regulaminu zawartych w § 2 ust. 11 (6).§ 3.

SZCZEGÓŁY KORZYSTANIA I OPŁATY W USŁUDZE

 1. W celu zawarcia Umowy i korzystania z Usługi, Abonent musi zamówić Usługę zgodnie z § 4. Zasady rezygnacji z Usługi zostały opisane w § 5.

 2. Po zamówieniu Usługi Uczestnik będzie otrzymywał jednego Przychodzącego SMS-a specjalnego co 7 dni. Wysokość opłaty za pojedynczy Przychodzący SMS specjalny wynosi 4,92 zł z VAT co stanowi tygodniową opłatę abonamentową za korzystanie z Usługi.

 3. Naliczanie opłaty nastąpi po doręczeniu Przychodzącego SMS-a specjalnego na telefon Abonenta.

 4. Opłaty za Przychodzące SMS-y specjalne, które nie zostaną doręczone na telefon Uczestnika nie będą naliczane.

 5. W przypadku blokady połączeń wychodzących lub braku środków na koncie, doręczanie Przychodzącego SMS-a specjalnego zostanie zawieszone. Usługa może być w stanie zawieszenia przez okres 14 dni od dnia dostarczenia ostatniego Przychodzącego SMS-a specjalnego, po tym okresie następuje automatyczna rezygnacja z Usługi.

 6. Wysyłanie Zgłoszeń OK./ Zgłoszeń SOS przez Osobę lokalizowaną nie powoduje naliczenia dodatkowych opłat ani zmniejszenia liczby punktów na Koncie Uczestnika.

 7. Jeżeli Abonent nie dokona rezygnacji z Usługi w ciągu 7 dniu od dnia dostarczenia ostatniego Przychodzącego SMS-a specjalnego, przyznany dostęp do Usługi będzie odnawiany co 7 dni i pobierana będzie opłata abonamentowa zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

 8. W przypadku zamówienia Usługi po raz pierwszy, dostęp do Usługi przez pierwszy miesiąc jest bezpłatny, co oznacza, że opłata, o której mowa w ust. 2 nie będzie pobierana, a Przychodzące SMS-y specjalne nie będą wysyłane na telefon Abonenta. Na konto Uczestnika przyznanych jest jednorazowo 550 punktów. Okres ważności przyznanych punktów wynosi 1 miesiąc.

 9. Za odebranie Przychodzącego SMS-a Specjalnego Uczestnik ma dostęp do 130 punktów przyznawanych na Konto Uczestnika, które może wykorzystać na lokalizowanie karty SIM Osoby lokalizowanej działającej w sieci T-Mobile, Orange lub Plus oraz które może wykorzystać na Wysyłania wiadomości SMS. Lokalizacja karty SIM Osoby lokalizowanej działającej w sieci Play jest nielimitowana i wliczona w cenę abonamentu.

 10. Po upływie 7 dni od dnia dostarczenia ostatniego Przychodzącego SMS-a specjalnego punkty, o których mowa w ust. 9 tracą ważność.

 11. Aby sprawdzić czy Usługa jest aktywna należy wysłać SMS o treści: "LISTA" na numer 6000 (koszt 0 zł).

 12. Zamówienie Usługi za pośrednictwem Serwisu www.gdziejestdziecko.pl/play oraz rezygnacja z Usługi za pośrednictwem SMS-a i Serwisu www.gdziejestdziecko.pl/play następuje bez dodatkowych opłat.

 13. Włączenie Usługi za pośrednictwem Aplikacji wymaga wykorzystania Transmisji Danych.

 14. W przypadku wyczerpania liczby punktów na Koncie Uczestnika może on dodatkowo zasilić konto wysyłając SMS o treści „KUP” na jeden z wybranych numerów Premium:

  1. 71718 - do Konta dodane zostaną 2 punkty, Uczestnik poniesie opłatę wysokości 1,23 zł z VAT,

  2. 79718 – do Konta dodanych zostanie 20 punktów, Uczestnik poniesie opłatę wysokości 11,07zł z VAT.

 15. W przypadku wielokrotnego wysłania SMS Premium, o którym mowa w ust. 14 powyżej, punkty kumulują się na Koncie Uczestnika. Punkty uzyskane za pośrednictwem SMS Premium nie przepadają po upływie 7 dni z zastrzeżeniem ust. 20 poniżej.

 16. W przypadku jednoczesnego posiadania punktów przyznanych z abonamentu, o których mowa w ust. 8 i 9 oraz punktów uzyskanych w wyniku wysłania SMS Premium, o których mowa w ust. 14, w pierwszej kolejności wykorzystywane są punkty zawarte w abonamencie, a na końcu punkty uzyskane przy użyciu SMS Premium.

 17. Skutek włączenia lub rezygnacji z Usługi następuje w dniu, w którym włączenie lub rezygnacja została dokonana.

 18. W przypadku rezygnacji z Usługi, Opłata za Usługę naliczana jest za całe 7 dni od dnia dostarczenia ostatniego Przychodzącego SMS-a specjalnego i nie podlega zwrotowi.

 19. W przypadku, w którym Abonent rezygnuje z Usługi i ponownie zamówi Usługę przed upływem 1 bezpłatnego miesiąca o którym mowa w ust. 8 lub przed upływem 7 dni od dnia dostarczenia ostatniego Przychodzącego SMS-a specjalnego – Opłata za Usługę zostanie pobrana zgodnie z ust. 2 i 7 powyżej.

 20. Po rezygnacji z Usługi po upływie 1 bezpłatnego miesiąca o którym mowa w ust. 8 oraz po upływie 7 dni od dnia dostarczenia ostatniego Przychodzącego SMS-a specjalnego punkty na Koncie Uczestnika tracą ważność i nie mogą być zrealizowane, a dostęp do Usługi zostaje zablokowany. Konto Uczestnika pozostaje nadal aktywne, ale bez możliwości korzystania z funkcji opisanych w § 2, ust. 7 (4-7). Jeśli ma zostać usunięte Uczestnik powinien postępować zgodnie z zasadami opisanymi w § 5 ust. 4.§ 4.

ZAWIERANIE UMOWY / ZAMAWIANIE USŁUGI

 1. Umowa zawierana jest przez Abonenta z Organizatorem za pośrednictwem P4 na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

 2. Przed zamówieniem Usługi Abonent powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Internecie pod adresem www.gdziejestdziecko.pl/play oraz w siedzibie Organizatora. Na żądanie Abonenta Regulamin jest przesyłany drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres e-mail. W przypadku, gdy Abonent zamawia Usługę w ramach Aplikacji czy Serwisu, Regulamin jest dostępny bezpośrednio w Aplikacji i Serwisie. W przypadku zawierania Umowy na odległość Regulamin jest przesyłany Abonentowi w formie PDF na podany przez Abonenta adres e-mail.

 3. Zamówienie Usługi może zostać dokonane za pośrednictwem P4 na kilka sposobów:

  1. Aplikacja

   1. Abonent powinien pobrać i uruchomić Aplikację mobilną dla Uczestnika.

   2. Następnie Abonent powinien wybrać opcję „Rejestracja” i postępować zgodnie ze wskazówkami widocznymi na ekranie.

   3. Aplikacja w ostatnim kroku poprosi o zgodę na wysłanie aktywacyjnej wiadomość SMS.;

  2. Web, Serwis internetowy: należy zamówić Usługę przez stronę www.gdziejestdziecko.pl/play . Serwis internetowy w ostatnim kroku poprosi o zgodę na wysłanie aktywacyjnej wiadomości SMS;

  3. W Punkcie Sprzedaży sieci P4;

 1. Zamawianie Usługi wiąże się z podaniem numeru telefonu komórkowego w sieci Play, do którego uprawniony jest Uczestnik. Numer telefonu komórkowego w sieci Play jest identyfikatorem Uczestnika w ramach Konta Uczestnika.

 2. W przypadku wysłania przez Abonenta wiadomości SMS o treści START (lub każdej innej zawartej w materiałach reklamowych dotyczących Usługi) na darmowy numer 60406 lub w przypadku kontaktu z Biurem Obsługi Klienta P4 Abonent otrzyma SMS z linkiem do strony www.gdziejestdziecko.pl/play , na której będzie mógł zamówić Usługę.

 3. Czas pomiędzy zamówieniem Usługi zgodnie z ust. 3 powyżej, a aktywacją Usługi, może wynieść do 24 godzin, w tym czasie P4 wyśle do Abonenta wiadomość SMS zawierającą potwierdzenie aktywacji Usługi.

 4. Uczestnik dysponuje dostępem do Konta Uczestnika przez cały czas trwania Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 20.

 5. Do zawarcia Umowy dochodzi w chwili zamówienia Usługi zgodnie z ust. 3.

 6. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.§ 5.

KANAŁY REZYGNACJI Z USŁUGI DLA UCZESTNIKA / WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Uczestnik może złożyć zlecenie rezygnacji z Usługi w dowolnej chwili w następujący sposób:

  1. w drodze kontaktu telefonicznego z Biurem Obsługi Klienta P4;

  2. w Punkcie Sprzedaży Play;

  3. poprzez wysłanie SMS o treści STOP na darmowy numer 60406;

 2. Rezygnacja z Usługi następuje w ciągu 24h od momentu przyjęcia zlecenia rezygnacji przez P4. Wyłączenie Usługi zostanie potwierdzona wiadomością SMS przesłaną przez P4. Z chwilą wyłączenia Usługi Umowa ulega rozwiązaniu.

 3. Po rezygnacji z Usługi zgodnie z działaniem opisanym w ust. 1, Konto Uczestnika pozostanie nadal aktywne zgodnie z § 3 ust. 20.

 4. Uczestnik może usunąć Konto Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym poprzez zalogowanie się na stronie www.gdziejestdziecko.pl/play i wybranie, a następnie potwierdzenie opcji ‘Mój profil > Usuń konto’.

 5. Usunięcie Konta Uczestnika zgodnie z instrukcją z ust. 4 powoduje rozwiązanie Umowy, a także rozwiązanie umowy dla Usługi Bezpieczny Dom (regulamin: www.bezpiecznydom.pl/play ) oraz Usługi Gdzie Jest Auto (regulamin: www.gdziejestauto.pl/play ), o ile Uczestnik miał je włączone.

 6. Uczestnik, który nie chce korzystać z Usługi i ponosić opłat abonamentowych, ale chce zachować Konto Uczestnika powinien złożyć zlecenie rezygnacji z Usługi zgodnie z opisem w ust. 1.§ 6.

KANAŁY AKTYWACJI I DEZAKTYWACJI USŁUGI DLA OSOBY LOKALIZOWANEJ /

ZGODA NA LOKALIZACJĘ

 1. Uczestnik po aktywacji Usługi może określić numeru telefonu związany z kartą SIM, która ma być przez niego lokalizowana w ramach Usługi (Osoba lokalizowana).

 2. Na wskazany numer telefonu zostanie wysłany SMS z prośbą o wyrażenie zgody na lokalizację.

 3. Udzielenie zgody na lokalizację karty SIM Osoby lokalizowanej:

  1. działającej w sieci Play możliwe jest poprzez wysłanie jednej wiadomości SMS z telefonu Osoby lokalizowanej o treści "TAK xxxxxxxxx" na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł z VAT), gdzie xxxxxxxxx oznacza 9–cio cyfrowy numer telefonu Uczestnika;

  2. działającej w sieci T-Mobile możliwe jest poprzez wysłanie jednej wiadomości SMS z telefonu Osoby lokalizowanej o treści "ZGODA xxxxxxxxx" na numer 8099 (koszt wiadomości 0 zł z VAT), gdzie xxxxxxxxx oznacza 9–cio cyfrowy numer telefonu Uczestnika;

  3. działającej w Sieci Orange możliwe jest poprzez wysłanie dwóch wiadomości SMS z telefonu Osoby lokalizowanej (i) pierwszej o treści "TAK xxxxxxxxx" na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł z VAT), gdzie xxxxxxxxx oznacza 9–cio cyfrowy numer telefonu Uczestnika, oraz (ii) drugiej o treści "ZGODA GJD" na numer 8007 (koszt wiadomości 0 zł z VAT),

  4. działającej w Sieci Plus możliwe jest poprzez wysłanie dwóch wiadomości SMS z telefonu Osoby lokalizowanej (i) pierwszej o treści "TAK xxxxxxxxx" na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł z VAT), gdzie xxxxxxxxx oznacza 9–cio cyfrowy numer telefonu Uczestnika, oraz (ii) drugiej o treści "ZGODA" na numer 8099 (koszt wiadomości 0 zł z VAT).

 4. Zgoda na lokalizację karty SIM Osoby lokalizowanej udzielana jest dla Organizatora.

 5. Zakres zgody na lokalizację obejmuje prawo Organizatora do lokalizowania karty SIM poprzez Aplikację mobilną dla Osoby lokalizowanej jak również prawo do udostępnienia wyniku lokalizacji Uczestnikowi lub Osobom do powiadomień - w sposób określony w Regulaminie. Lokalizacja karty SIM Osoby lokalizowanej ustalona w Aplikacji mobilnej dla Osoby lokalizowanej będzie dokonywana przez Organizatora, wyłącznie w przypadku zgłoszenia przez Uczestnika stosownego zapytania lub przez Osobę lokalizowaną Zgłoszenia SOS / OK. w sposób określony w Regulaminie. Zgoda jest udzielana na czas nieoznaczony i może być odwołana w każdej chwili w sposób określony w ust. 12.

 6. Podany w komendzie SMS numer telefonu Uczestnika zostanie zarejestrowany, jako numer, za pomocą którego Uczestnik będzie mógł lokalizować w ramach Usługi Osobę lokalizowaną.

 7. Wysłanie SMS, o których mowa w ust. 3 stanowi potwierdzenie wyrażenia dobrowolnej zgody na dokonywanie lokalizacji karty SIM wskazanej w ust. 3 powyżej oraz upoważnia Organizatora do lokalizowania tej karty SIM w zakresie niezbędnym do wykonywania Usługi.

 8. Po uzyskaniu pełnoletniości przez osobę, która dotychczas miała status Dziecka, Uczestnik nie może wysyłać Zapytań o lokalizację takiej osoby, dopóki osoba ta nie uzyska statusu Bliskiego poprzez wyrażenie zgody na lokalizację zgodnie z ust. 3.

 9. Wyrażenie zgody na lokalizację jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z Usługi.

 10. Organizator będzie przetwarzać dane o lokalizacji wskazujące położenie geograficzne karty SIM, działającej w sieci Play, której dotyczy zgoda wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi oraz rozpatrywania reklamacji związanych z Usługą.

 11. W celu sprawdzenia jakie numery mogą lokalizować kartę SIM używaną przez Osobę lokalizowaną, należy wysłać jedną wiadomość SMS z telefonu Osoby lokalizowanej o treści: „KTO" na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł z VAT).

 12. Wycofanie zgody na lokalizację używanej przez Osobę lokalizowaną karty SIM działającej w sieci:

  1. Play możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Osoby lokalizowanej o treści „KONIEC" na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł z VAT),

  2. T-Mobile możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Osoby lokalizowanej o treści „KONIEC" na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł z VAT),

  3. Orange możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Osoby lokalizowanej o treści „KONIEC GJD" na numer 8007 (koszt wiadomości 0 zł z VAT),

  4. Plus możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Osoby lokalizowanej o treści „USUN" na numer 8099 (koszt wiadomości 0 zł z VAT).

 13. Wysłanie SMS, o którym mowa wyżej spowoduje uniemożliwienie Lokalizowania karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną. Żaden zarejestrowany Uczestnik nie będzie mógł już lokalizować tej karty SIM, z której wysłano SMS o treści powyżej określonej.

 14. Wycofanie zgody na lokalizację dla wskazanego Uczestnika przez Osobę lokalizowaną z kartą SIM działającej w sieci:

  1. Play możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Osoby lokalizowanej o treści „KONIEC xxxxxxxxx" na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł z VAT),

  2. T-Mobile możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Osoby lokalizowanej o treści „USUN xxxxxxxxx" na numer 8099 (koszt wiadomości 0 zł z VAT),

  3. Orange możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Osoby lokalizowanej o treści „KONIEC xxxxxxxxx" na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł z VAT),

  4. Plus możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Osoby lokalizowanej o treści „KONIEC xxxxxxxxx " na numer 8082 (koszt wiadomości 0 zł z VAT).

 15. Dla podanego w komendzie SMS, numeru telefonu Uczestnika zostanie zablokowana możliwość lokalizacji w ramach Usługi karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną.§7.

ZASADY LOKALIZACJI KARTY SIM

 1. Lokalizowanie karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną możliwe jest:

  1. na żądanie Uczestnika ze strony www.gdziejestdziecko.pl/play ,

  2. na żądanie Uczestnika przez SMS wysyłany na numer 8082 (koszt 0 zł z VAT) o treści: „GDZIE xxxxxxxxx", gdzie xxxxxxxxx oznacza 9–cio cyfrowy numer telefonu Osoby lokalizowanej,

  3. na żądanie Uczestnika przez Aplikację mobilną dla Uczestnika,

  4. na żądanie Osoby lokalizowanej przez Aplikację dla Osoby lokalizowanej.

 2. Usługa aktywuje lokalizację wyłącznie gdy spełnione są warunki niniejszego Regulaminu, w tym:

  1. Uczestnik posiada uprawnienia do lokalizacji karty SIM Osoby lokalizowanej,

  2. Osoba lokalizowana posiada aktywowaną Aplikację mobilną dla Osoby lokalizowanej,

  3. W przypadku Lokalizacji LBS Uczestnik posiada Wartość Konta Uczestnika umożliwiającą wykonanie zapytania o lokalizację dla kart SIM Osoby lokalizowanej działającej w sieci T-Mobile, Orange i Plus.

 3. W przeciwnym wypadku Uczestnik otrzyma informację w postaci komunikatu w Systemie informatycznym dlaczego lokalizacja karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną nie jest możliwa.

 4. Dokładność Lokalizacji LBS karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną w sieci T-Mobile, Orange i Plus jest uzależniona od wielu czynników technicznych, które zmieniają się zależnie od obszaru przebywania Osoby lokalizowanej (przykładowo zagęszczenie infrastruktury sieci operatora jest różne w mieście i poza miastem), dlatego Organizator gwarantuje wysokie prawdopodobieństwo uzyskania faktycznej lokalizacji nie zaś jej stu procentową dokładność.

 5. Dokonanie Lokalizacji LBS karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną możliwe jest wyłącznie jeśli karta ta znajduje się we włączonym telefonie, jest zalogowana w sieci T-Mobile, Orange albo Plus w zależności od tego, w której sieci działa dana karta SIM oraz ustalenie położenia w miejscu znajdowana się karty SIM jest technicznie możliwe przez sieć danego operatora. Jeśli wskazany warunek nie zostanie spełniony, Uczestnik otrzyma informację o powodzie dla którego lokalizacja się nie powiodła.

 6. Dokonanie lokalizacji karty SIM przez Aplikację mobilną Osoby lokalizowanej możliwe jest wyłącznie jeśli karta ta znajduje się we włączonym telefonie i aplikacja na tym telefonie jest aktywowana i uruchomiona.

 7. Uczestnik może lokalizować kartę SIM używaną przez Osobę lokalizowaną pod warunkiem, że została wyrażona zgoda na lokalizację zgodnie z treścią § 6 Regulaminu.

 8. Usługa nie pozwala na lokalizację karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną przez żadnego innego użytkownika końcowego, z wyjątkiem osoby zarejestrowanego Uczestnika, dla którego została wyrażona zgodą zgodnie z treścią § 6 Regulaminu.

 9. Zgoda na lokalizację wyrażona przy użyciu karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną obowiązuje wyłącznie w Usłudze i nie stanowi zgody na inne usługi lokalizacyjne.

 10. Każda zmiana numeru telefonu Uczestnika powoduje konieczność ponownego udzielenia zgody na lokalizację zgodnie z § 6 oraz weryfikacji posiadania podanego numeru telefonu w sieci Play.§ 8.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Usługi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”. Organizator przetwarza zgodnie z Ustawą dane osobowe Uczestników w celu realizacji Umowy oraz administracji kontem w Systemie Informatycznym.

 2. P4 jest administratorem danych osobowych Abonentów P4 w rozumieniu Ustawy.

 3. Organizatora powierzył P4 na podstawie art. 31 Ustawy, przetwarzanie danych osobowych Uczestników w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji przez P4 obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

 4. Uczestnik może wyrazić dodatkową zgodę za pomocą wiadomości SMS, w Aplikacji mobilnej bądź interaktywnie w Serwisie Internetowym na otrzymywanie informacji o nowych ofertach Organizatora. Informacje powyższe będą Uczestnikowi przesyłane za pomocą wiadomości SMS lub email, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 5. Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania zgody, o której mowa w ust. 4 powyżej. Odwołanie zgody może nastąpić poprzez logowanie na stronie www.gdziejestdziecko.pl/play i odznaczenie zgody w zakładce ‘Mój profil > Zmień dane’.

 6. Wyrażenie zgody przez Uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych może nastąpić za pomocą wiadomości SMS bądź interaktywnie w Aplikacji mobilnej lub Serwisie Internetowym.

 7. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji Umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

 8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.§ 9.

TRYB REKLAMACYJNY I ROZTRZYGANIE SPORÓW

 1. Reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane następującymi drogami:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail reklamacje@gdziejestdziecko.pl ;

  2. telefonicznie pod numerem +48 91 431 89 83 – obsługiwany przez Organizatora numer stacjonarny w strefie szczecińskiej, dostępny w dni robocze od pn – pt 8:30 – 16:30;

  3. w formie pisma z dopiskiem "Gdzie Jest Dziecko – Bezpieczna Rodzina" na adres: Locon Sp. z o.o., Działu Reklamacji i Wsparcia Locon , Ul. Tama Pomorzańska 1, 70-030 Szczecin.

 2. Prawidłowo złożona reklamacja dotycząca Usługi powinna zawierać, co najmniej następujące dane: oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail wykorzystany w procesie rejestracji, nr telefonu komórkowego) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

 3. Reklamacje dotyczące Usługi będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty jej wniesienia (w przypadku pisma decyduje data doręczenia reklamacji). O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

 4. Spory pomiędzy Organizatorem, a konsumentem dotyczące Usługi mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed innym sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

 5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 6. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 7. Zasady odpowiedzialności Organizatora określone są w § 1 ust. 2-8 niniejszego Regulaminu.§ 10.

ODSTĄPIENIE

 1. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, w przypadku zawierania Umowy na odległość w sposób określony w § 4 ust. 3 Regulaminu Abonentowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi może być złożone w następujący sposób:

  1. email na adres:

   1. reklamacje@gdziejestdziecko.pl (Działu Reklamacji i Wsparcia Locon);

  2. telefoniczny kontakt z Obsługą Klienta:

   1. +48 91 431 89 83 (Działu Reklamacji i Wsparcia Locon) – obsługiwany przez Organizatora (Locon) numer stacjonarny w strefie szczecińskiej, dostępny w dni robocze od pn – pt 8:30 – 16:30;

  3. w formie pisma:

   1. z dopiskiem "Gdzie Jest Dziecko – Bezpieczna Rodzina" przesłanego na adres: Locon Sp. z o.o., Działu Reklamacji i Wsparcia Locon , Ul. Tama Pomorzańska 1, 70-030 Szczecin.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi może przybrać dowolną treść, z którego wynikać będzie wola odstąpienia od tej umowy. W przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu konsument może w szczególności posłużyć się:

 1. formularzem odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

 2. wzorem formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827);

 1. W razie odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi zawartej na odległość, umowa o świadczenie Usługi Gdzie Jest Dziecko – Bezpieczna Rodzina jest uważana za niezawartą.

 2. Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi i po poinformowaniu go przez Organizatora o utracie prawa odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy opłata, o której mowa § 3 ust. 2 nie będzie naliczana.§ 11.

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Konserwacja, ulepszenia i naprawy awarii Systemu Informatycznego przez Organizatora mogą pociągać za sobą okresowe wyłączanie bądź ograniczanie dostępu dla Uczestników Usługi oraz związane z tym ograniczenie możliwości korzystania z Usługi.

 2. Regulamin może podlegać zmianom, przy czym Uczestnicy zobowiązują się przed skorzystaniem z Usługi sprawdzić aktualną wersję Regulaminu, która dostępna jest w czasie działania Systemu Informatycznego na stronie www.gdziejestdziekco.pl/play . W przypadku braku zgody Uczestnika na nową treść Regulaminu, Uczestnik może wypowiedzieć Umowę zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu.

 3. Uczestnicy zobowiązani są do powstrzymywania się od nieuprawnionej przez Organizatora modyfikacji Serwisu Internetowego, jak również nie będą umieszczać w Usłudze treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami. Organizator jest uprawniony do niezwłocznego usuwania takich modyfikacji bądź zakazanych treści.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia konta Uczestnika w Systemie Informatycznym oraz odmowy ponownej rejestracji przez okres 12 miesięcy w przypadku stałego bądź rażącego naruszenia Regulaminu przez Uczestnika.

 5. Ewentualna nieważność któregokolwiek postanowienia Regulaminu nie powoduje ich automatycznej nieważności w pozostałej części i nie wpływa negatywnie na możliwość korzystania  z Usługi przez Uczestnika.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich pochodzących od niego treści oraz zawartości wizualnej Serwisu Internetowego, które to nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane bez zgody Organizatora, co nie narusza praw osób trzecich.

 7. Do wszelkich relacji prawnych powstałych na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu stosuje się prawo polskie.