Informacje dla konsumenta przed zawarciem umowy.

Główne cechy świadczenia.

Przedmiotem umowy jest korzystanie z usługi subskrypcyjnej Gdzie jest dziecko w opcji STANDARD. Usługa umożliwia otrzymywanie informacji o lokalizacji osób bliskich, które wyraziły odpowiednią zgodę, poprzez SMS-a, stronę www oraz aplikację mobilną. Wynik lokalizacji prezentowany jest na mapie lub wysyłany użytkownikowi w wersji tekstowej poprzez SMS-a. W ramach usługi w opcji STANDARD użytkownik co 7 dni uzyskuje 5 punktów lokalizacyjnych lub 10 SMS.

Dane przedsiębiorcy.

Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-673, ul. Konstruktorska 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, kapitał zakładowy 3.525.300.000,00 zł (w pełni wpłacony), NIP 527-10-37-727, Regon 011307968, Dział Obsługi Klienta tel. 601102601, fax 601102602 (opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent), e-mail: [email protected];

Adres do składania reklamacji.

Locon Sp. z o.o., ul. Tama Pomorzańska 1, 70-030 Szczecin.

Cena świadczenia.

Pakiet cykliczny Standard (5 punktów), opłata pobierana jest co cykl rozliczeniowy trwający tydzień (168 godzin) i wynosi 1,23 zł. Użytkownik korzystający z usługi po raz pierwszy, przed wejściem w okres płatny uzyskuje bezpłatny okres promocyjny trwający 14 dni od włączenia usługi (336 godzin). W ramach usługi istnieje możliwość dokupowania dodatkowych opcji płatnych. Cena nie obejmuje opłat za korzystanie z transferu danych potrzebnego do włączenia i korzystania z usługi (opłaty według obowiązującego abonenta cennika usług telekomunikacyjnych).

Podwyższone koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość.

Nie dotyczny.

Sposób i termin zapłaty.

Zapłata za świadczoną przez Polkomtel usługę będzie następować po włączeniu usługi i upływie okresu promocyjnego: co tydzień poprzez zadysponowanie środków udostępnionych uprzednio na potrzeby usług telekomunikacyjnych przedpłaconych (użytkownicy ofert na kartę) albo przez opłacanie faktur rozliczanych w cyklach wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych użytkownika z Polkomtel (użytkownicy ofert z abonamentem, w tym ofert mix).

Sposób i termin spełnienia świadczenia.

Polkomtel spełni świadczenie - poprzez umożliwienie lokalizowania bliskich, którzy wyrażą odpowiednią zgodę - natychmiast po zawarciu umowy o świadczenie usługi Gdzie Jest Dziecko w wybranej przez użytkownika opcji i wyrażeniu przez użytkownika zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem 14 dni od zawarcia umowy.

Trwanie i wypowiedzenie umowy.

Jeśli konsument nie wyraził zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni, usługa jest mu włączana po upływie 14 dni. Po wyrażeniu zgody usługa jest włączana natychmiast. W przypadku pierwszej aktywacji usługi umowa jest zawarta na okres promocyjny trwający 14 dni od momentu włączenia usługi, a następnie ulega automatycznemu przedłużaniu na kolejne płatne okresy tygodniowe (trwające 168 godzin). W przypadku drugiej lub kolejnej aktywacji usługi, umowa jest zawarta na płatny okres tygodnia od momentu włączenia usługi, a po jego upływie automatycznie przedłuża się na kolejne płatne okresy tygodniowe. Użytkownik może wypowiedzieć umowę i wyłączyć usługę w każdym momencie ze skutkiem na koniec danego okresu tygodniowego (a w przypadku okresu promocyjnego - ze skutkiem na koniec okresu promocyjnego) pod warunkiem złożenia dyspozycji wyłączenia usługi wcześniej niż 2 godziny przez upływem danego okresu. W przypadku złożenia wypowiedzenia później niż 2 godziny przed upływem danego okresu, umowa może zostać przedłużona o kolejny okres i zakończyć obowiązywanie dopiero z upływem kolejnego okresu tygodniowego. Przed włączeniem usługi użytkownik może wypowiedzieć umowę i wyłączyć usługę ze skutkiem natychmiastowym. Wyłączyć usługę (wypowiedzieć umowę) można przez wysłanie z numeru telefonu, dla którego aktywowano wcześniej usługę, bezpłatnej wiadomości SMS na numer 8082 o treści „STOP GJD” (0 zł), poprzez wybór odpowiedniej opcji po zalogowaniu się do portalu www.gdziejestdziecko.pl lub poprzez Biuro Obsługi Klienta Polkomtel.

Funkcjonalność treści cyfrowych.

Treści cyfrowe w ramach usługi dostarczane są poprzez transmisję danych oraz SMS. Użytkownik może obejrzeć sprawdzane lokalizacje w czasie, w którym ma włączoną usługę, dowolną liczbę razy na nielimitowanej liczbie następujących urządzeń: smartfon, tablet, komputer osobisty (PC). Warunkiem lokalizowania osób bliskich w usłudze jest wyrażenie przez lokalizowane osoby zgody na przetwarzanie przez Polkomtel danych o ich lokalizacji i udostępnianie tych informacji użytkownikowi.

Interoperacyjność treści cyfrowych.

W celu korzystania z usługi za pośrednictwem stron internetowych lub urządzeń mobilnych, konsument powinien posiadać: a) komputer osobisty z aktualną wersją systemu operacyjnego Windows lub Mac iOS z przeglądarką internetową Internet Explorer ( w wersji 8 lub nowszej) lub Google Chrome (w wersji 14.0. lub nowszej) lub Opera (w wersji 11.1 lub nowszej) lub Mozilla Firefox (w wersji 3.5 lub nowszej) lub Safari (w wersji 3.2.2 lub nowszej), ekranem o rozdzielczości 1130X540 lub b) smartfon lub tablet z systemem operacyjnym Android (w wersji 2.3.3 lub nowszej), Windows Phone (w wersji 8 lub nowszej) lub iOS (w wersji 5 lub nowszej) i pobraną aplikacją mobilną właściwą dla danego systemu operacyjnego. Do korzystania z usługi na komputerze lub urządzeniu mobilnym konieczne jest połączenie danego urządzenia z Internetem (zalecana przepustowość co najmniej 320kb/s).

Procedura rozpatrywania reklamacji.

Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą wykonania umowy. Reklamacje mogą być składane w terminie 13 miesięcy od momentu, w którym miało miejsce zdarzenie będące przedmiotem reklamacji. Reklamacje można zgłaszać telefonicznie, pisemnie (osobiście, pocztą – na adres do reklamacji wskazany powyżej). Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko i numer telefonu (MSISDN), z którego użytkownik korzystał, określenie usługi oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny konsumenta. Polkomtel ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych. Zgłoszenie reklamacji nie wpływa na możliwość dochodzenia roszczeń przez użytkownika na zasadach określonych przez właściwe przepisy prawa.

Odstąpienie od umowy.

Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w punkcie "Obowiązek zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów". Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, konsument musi poinformować Polkomtel o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, załączonego do ustawy o prawach konsumenta i przytoczonego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informacje dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Po odstąpieniu umowa będzie uważana za niezawartą.

Wzór formularza odstąpienia od umowy (w oparciu o ustawę o prawach konsumenta):

(*) Niepotrzebne skreślić.
Adresat Locon Sp. z o.o. ,ul. Tama Pomorzańska 1, 70-030 Szczecin
Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*)/o świadczenie następującej usługi
Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)
Imię i nazwisko konsumenta (-ów)
Adres konsumenta (-ów)
Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data

Koszty zwrotu rzeczy.

nie dotyczy

Obowiązek pokrycia kosztów przez konsumenta.

Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

Okoliczności utraty prawa odstąpienia od umowy.

nie dotyczy

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

nie dotyczy

Dodatkowe gwarancje.

Polkomtel nie udziela dodatkowych gwarancji dotyczących świadczonej usługi.

Kaucja.

nie dotyczy

Pozasądowe dochodzenie roszczeń.

Konsument ma możliwość uzyskania bezpłatnej informacji prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, a także skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (więcej informacji na www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”).

Więcej informacji w Regulaminie Usługi Gdzie Jest Dziecko.