Informacje dla konsumenta przed zawarciem umowy.

Główne cechy świadczenia.

Przedmiotem umowy jest korzystanie z usługi subskrypcyjnej Gdzie jest dziecko w opcji STANDARD. Usługa umożliwia otrzymywanie informacji o lokalizacji osób bliskich, które wyraziły odpowiednią zgodę, poprzez SMS-a, stronę www oraz aplikację mobilną. Wynik lokalizacji prezentowany jest na mapie lub wysyłany użytkownikowi w wersji tekstowej poprzez SMS-a. W ramach usługi w opcji STANDARD użytkownik co miesiąc uzyskuje 30 punktów lokalizacyjnych i 60 SMS.

Dane przedsiębiorcy.

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych, tel. 510100100 lub *100.

Adres do składania reklamacji.

Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice

Cena świadczenia.

Pakiet cykliczny Standard (30 punktów), opłata pobierana jest co cykl rozliczeniowy trwający 1 miesiąc i wynosi 9,99 zł. Użytkownik korzystający z usługi po raz pierwszy, przed wejściem w okres płatny uzyskuje bezpłatny okres promocyjny trwający 1 miesiąc od włączenia usługi. W ramach usługi istnieje możliwość dokupowania dodatkowych opcji płatnych. Cena nie obejmuje opłat za korzystanie z transferu danych potrzebnego do włączenia i korzystania z usługi (opłaty według obowiązującego abonenta cennika usług telekomunikacyjnych).

Podwyższone koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość.

Nie dotyczny.

Sposób i termin zapłaty.

Zapłata za świadczoną przez Orange Polska usługę będzie następować po włączeniu usługi i upływie okresu promocyjnego: co tydzień poprzez zadysponowanie środków udostępnionych uprzednio na potrzeby usług telekomunikacyjnych przedpłaconych (użytkownicy ofert na kartę) albo przez opłacanie faktur rozliczanych w cyklach wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych użytkownika z Orange Polska (użytkownicy ofert z abonamentem, w tym ofert mix).

Sposób i termin spełnienia świadczenia.

Orange Polska spełni świadczenie - poprzez umożliwienie lokalizowania bliskich, którzy wyrażą odpowiednią zgodę - natychmiast po zawarciu umowy o świadczenie usługi Gdzie Jest Dziecko w wybranej przez użytkownika opcji i wyrażeniu przez użytkownika zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem 14 dni od zawarcia umowy.

Trwanie i wypowiedzenie umowy.

W przypadku pierwszej aktywacji usługi umowa jest zawarta na okres promocyjny trwający 1 miesiąc, a następnie ulega automatycznemu przedłużaniu na kolejne płatne okresy 1-miesięczne. W przypadku drugiej lub kolejnej aktywacji usługi, umowa jest zawarta na płatny okres 1 miesiąca, a po jego upływie automatycznie przedłuża się na kolejne płatne 1-miesięczne okresy. Użytkownik może wypowiedzieć umowę i wyłączyć usługę w każdym momencie ze skutkiem na koniec danego okresu 1-miesięcznego (a w przypadku okresu promocyjnego - ze skutkiem na koniec okresu promocyjnego) pod warunkiem złożenia dyspozycji wyłączenia usługi wcześniej niż 2 godziny przez upływem danego okresu . W przypadku złożenia wypowiedzenia później niż 2 godziny przed upływem danego okresu, umowa może zostać przedłużona o kolejny okres i zakończyć obowiązywanie dopiero z upływem kolejnego okresu 1-miesięcznego. Wyłączyć usługę (wypowiedzieć umowę) można przez wysłanie z numeru telefonu, dla którego aktywowano wcześniej usługę, bezpłatnej wiadomości SMS na numer 8082 o treści „STOP” (0 zł), poprzez wybór odpowiedniej opcji po zalogowaniu się do portalu www.gdziejestdziecko.pl ub poprzez Biuro Obsługi Klienta Orange Polska (połączenie na numer *100). Usługa ulega także wyłączeniu z chwilą, z którą użytkownik przestaje być stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Orange Polska S.A.

Funkcjonalność treści cyfrowych.

Treści cyfrowe w ramach usługi dostarczane są poprzez transmisję danych oraz SMS. Użytkownik może obejrzeć sprawdzane lokalizacje w czasie, w którym ma włączoną usługę, dowolną liczbę razy na nielimitowanej liczbie następujących urządzeń: smartfon, tablet, komputer osobisty (PC). Warunkiem lokalizowania osób bliskich w usłudze jest wyrażenie przez lokalizowane osoby zgody na przetwarzanie przez Orange Polska danych o ich lokalizacji i udostępnianie tych informacji użytkownikowi.

Interoperacyjność treści cyfrowych.

W celu korzystania z usługi za pośrednictwem stron internetowych lub urządzeń mobilnych, konsument powinien posiadać: a) komputer osobisty z aktualną wersją systemu operacyjnego Windows lub Mac iOS z przeglądarką internetową Internet Explorer ( w wersji 8 lub nowszej) lub Google Chrome (w wersji 14.0. lub nowszej) lub Opera (w wersji 11.1 lub nowszej) lub Mozilla Firefox (w wersji 3.5 lub nowszej) lub Safari (w wersji 3.2.2 lub nowszej), ekranem o rozdzielczości 1130X540 lub b) smartfon lub tablet z systemem operacyjnym Android (w wersji 2.3.3 lub nowszej), Windows Phone (w wersji 8 lub nowszej) lub iOS (w wersji 5 lub nowszej) i pobraną aplikacją mobilną właściwą dla danego systemu operacyjnego. Do korzystania z usługi na komputerze lub urządzeniu mobilnym konieczne jest połączenie danego urządzenia z Internetem (zalecana przepustowość co najmniej 320kb/s).

Procedura rozpatrywania reklamacji.

Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą wykonania umowy. Reklamacje mogą być składane w terminie 13 miesięcy od momentu, w którym miało miejsce zdarzenie będące przedmiotem reklamacji. Reklamacje można zgłaszać telefonicznie, pisemnie (osobiście, pocztą – na adres do reklamacji wskazany powyżej) lub ustnie do protokołu, w każdej jednostce organizacyjnej Orange Polska SA. oraz w każdym salonie Orange i salonie partnera Orange (punkty sprzedaży i obsługi). Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko i numer telefonu (MSISDN), z którego użytkownik korzystał, określenie usługi oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny konsumenta. Orange Polska ustosunkuje się do reklamacji w terminie [...] dni kalendarzowych. Zgłoszenie reklamacji nie wpływa na możliwość dochodzenia roszczeń przez użytkownika na zasadach określonych przez właściwe przepisy prawa. Opisany wyżej tryb w żaden sposób nie ogranicza uprawnień Użytkownika w zakresie możliwości składania reklamacji dotyczących usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Orange Polska przy okazji świadczenia usługi, zgodnie z obowiązującymi użytkownika umową i regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Orange Polska.

Odstąpienie od umowy.

Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w punkcie "Obowiązek zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów". Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, konsument musi poinformować Orange Polska S.A. o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, załączonego do ustawy o prawach konsumenta i przytoczonego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informacje dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Po odstąpieniu umowa będzie uważana za niezawartą.

Wzór formularza odstąpienia od umowy (w oparciu o ustawę o prawach konsumenta):

(*) Niepotrzebne skreślić.
Adresat Orange Polska S.A. ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice
Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*)/o świadczenie następującej usługi
Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)
Imię i nazwisko konsumenta (-ów)
Adres konsumenta (-ów)
Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data

Koszty zwrotu rzeczy.

nie dotyczy

Obowiązek pokrycia kosztów przez konsumenta.

Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

Okoliczności utraty prawa odstąpienia od umowy.

nie dotyczy

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

nie dotyczy

Dodatkowe gwarancje.

Orange Polska nie udziela dodatkowych gwarancji dotyczących świadczonej usługi.

Dobre praktyki.

Orange Polska jest stroną kodeksów dobrych praktyk. Kodeksy, których stroną jest Orange Polska, dostępne są na stronie internetowej www.orange.pl.

Kaucja.

nie dotyczy

Pozasądowe dochodzenie roszczeń.

Konsument ma możliwość uzyskania bezpłatnej informacji prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, a także skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (więcej informacji na www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”).

Więcej informacji w Regulaminie Usługi Gdzie Jest Dziecko.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą przez Orange Polska S.A. (administrator danych).
Czytaj więcej w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych