Regulamin usługi Gdzie Jest Dziecko

Regulamin Usługi „Gdzie Jest Bliski – Gdzie Jest Dziecko – Bezpieczna Rodzina”

wersja z dnia 25.12.2014

§1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Usługi „Gdzie Jest Bliski – Gdzie Jest Dziecko – Bezpieczna Rodzina”, dalej „Regulamin” określa zasady świadczenia usługi „Gdzie Jest Bliski – Gdzie Jest Dziecko – Bezpieczna Rodzina”, dostępnej za pośrednictwem strony internetowej www.gdziejestdziecko.plus.pl, serwisu WAP wap.gdziejestdziecko.pl/plus, komunikacji SMS i aplikacji mobilnych przy pomocy telefonu komórkowego, a także zasady wysyłania wiadomości SMS do Klientów oraz abonentów lub użytkowników innych krajowych sieci komórkowych za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej www.gdziejestdziecko.plus.pl oraz w Aplikacji monitorującej.
 2. Usługę świadczy Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, kapitał zakładowy 3.510.300.000 zł (w pełni wpłacony), NIP 527-10-37-727, Regon 0113079682, Dział Obsługi Klienta tel. 601102601, fax 601102602 (opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent), e-mail: bok@plus.pl, dalej „Polkomtel”.
 3. Definicje:
  1. APN – Access Point Name – nazwa serwera, który obsługuje transmisję danych.
  2. Aplikacja monitorująca – stworzony i utrzymywany przez Dostawcę program przeznaczony do zainstalowania na telefonie Klienta, umożliwiający lokalizowanie Dzieci i Bliskich lokalizowanych oraz wysyłanie do nich wiadomości SMS. Z aplikacji można korzystać wyłącznie na telefonach, których lista dostępna jest na stronie http://www.gdziejestdziecko.pl/plus/
  3. Aplikacja SOS – stworzony i utrzymywany przez Dostawcę program przeznaczony do zainstalowania na telefonie Dziecka lub Bliskiego lokalizowanego, umożliwiający wysyłanie zgłoszeń o zagrożeniach (Zgłoszenie SOS) oraz zgłoszeń potwierdzających bezpieczeństwo (Zgłoszenie OK) w formie SMS lub wiadomości e- mail wysyłanych, zgodnie z ustawieniami, do Rodzica/Bliskiego lokalizującego lub Osób do powiadomień. Z aplikacji można korzystać wyłącznie na telefonach, których lista dostępna jest na stronie http://www.gdziejestdziecko.pl/plus/
  4. Bliski lokalizowany – Klient, który ukończył 18 rok życia (osoba pełnoletnia), który wyraził zgodę na lokalizowanie użytkowanej przez siebie karty SIM i udostępnienie jego Danych o lokalizacji zgodnie z § 4 Regulaminu
  5. Bliski lokalizujący – osoba będąca w relacjach rodzinnych z Bliskim lokalizowanym, wskazana zgodnie z § 4 Regulaminu przez Bliskiego lokalizowanego jako uprawniona do udostępniania jej jego Danych o lokalizacji a także wskazywania Osób do powiadomień.
  6. Dane o lokalizacji – dane wskazujące położenie geograficzne karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną, która wyraziła zgodę na ich przetwarzanie i udostępnienie zgodnie z Regulaminem.
  7. Dziecko – osoba, która nie ukończyła 18-tego roku życia (osoba niepełnoletnia), korzystająca z telefonu z kartą SIM w sieci Plus powierzoną jej przez Rodzica, który wyraził zgodę na lokalizowanie tej karty SIM i udostępnienie Danych o lokalizacji zgodnie z § 4 Regulaminu.
  8. Klient/Klienci – Abonent w rozumieniu odpowiednio Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów (dla Umów/Aneksów zawartych przed 25.12.2014 r.) albo Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. – Abonament (dla Umów/Aneksów zawartych od 25.12.2014 r.), Abonent Simplus/Sami Swoi w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi, Abonent MIXPLUS w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów MIXPLUS, Abonent Plus Mix w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Plus Mix, Abonent 36.6 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6,
  9. Komunikator SMS – formularz w Serwisie oraz w Aplikacji monitorującej umożliwiający wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS do krajowych sieci komórkowych.
  10. Konto Użytkownika Usługi – konto punktowe Użytkownika Usługi służące do korzystania z Usługi. Użytkownik Usługi zasila to konto punktami niezbędnymi do korzystania z Usługi poprzez wysyłanie wiadomości SMS Premium, o których mowa w tabeli z §8 ust.3. Wysyłanie Zapytań o lokalizację lub wysyłanie wiadomości SMS z Serwisu opiera się na tym koncie i jest uzależnione od dysponowania przez Klienta na koncie wystarczającą liczbą punktów (Wartością Konta Użytkownika Usługi).
  11. Lokalizacja LBS – Location Based Service – system lokalizacji karty SIM w oparciu o infrastrukturę GSM.
  12. Osoba lokalizowana – Dziecko lub Bliski lokalizowany, którzy wyrazili zgodę na lokalizację używanej przez nich karty SIM i udostępnienie Danych lokalizacyjnych zgodnie z Regulaminem.
  13. Osoby do powiadomień – Lista osób wskazanych przez Rodzica lub Bliskiego lokalizującego, które otrzymują powiadomienia o lokalizacji, zgodnie z ustawieniami Aplikacji monitorującej.
  14. Pakiet Bezpieczna Rodzina – pakiet punktów zasilający cyklicznie Konto Użytkownika Usługi oraz powodujący cykliczne naliczanie opłat na zasadach określonych w tabeli z §8 ust. 3, pozwalający na korzystanie z dodatkowych funkcji Usługi określonych w § 11.
  15. Pakiet Jednorazowy – związany z jednorazową opłatą pakiet punktów pojedynczego zasilenia Konta Użytkownika Usługi na zasadach określonych w tabeli z §8 ust. 3
  16. Pakiet Premium – pakiet punktów zasilający cyklicznie Konto Użytkownika Usługi oraz powodujący cykliczne naliczanie opłat na zasadach określonych w tabeli w §8 ust. 3, pozwalający na korzystanie z dodatkowych funkcji Usługi określonych w § 10.
  17. Pakiet Standard – pakiet punktów zasilający cyklicznie Konto Użytkownika Usługi oraz powodujący cykliczne naliczanie opłat na zasadach określonych w tabeli w §8 ust. 3.
  18. Rodzic – posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię władzy rodzicielskiej Klient będący rodzicem lub opiekunem prawnym Dziecka
  19. Serwis – serwis internetowy udostępniony pod adresem www.gdziejestdziecko.plus.pl oraz dla urządzeń mobilnych pod adresem gdziejestdziecko.pl/pluswap
  20. Sieć Plus – sieć telekomunikacyjna, której operatorem jest Polkomtel. Pojęcie „sieć Plus” nie obejmuje jednak usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną Polkomtel (np. operatorzy wirtualni), w szczególności połączeń z lub na numery abonenckie użytkowników usług takich operatorów wirtualnych lub na numery, na których tacy operatorzy wirtualni świadczą swoje usługi.
  21. SMS – (Short Message Service), system krótkich wiadomości tekstowych
  22. Usługa – usługa „Gdzie Jest Bliski – Gdzie Jest Dziecko – Bezpieczna Rodzina” nazywana także „Gdzie Jest Bliski” lub „Gdzie Jest Dziecko” lub „Bezpieczna Rodzina”, świadczona przez Polkomtel usługa telekomunikacyjna o podwyższonej opłacie dostępna dla Klientów, którzy podejmą działania opisane w Regulaminie, w ramach której dodatkowym świadczeniem jest usługa Lokalizacji LBS ( Location Based Service) oparta o komunikację SMS, serwis WAP wap.gdziejestdziecko.pl/plus, aplikacje mobilne i stronę www dostarczane przez Locon Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – XVII Wydział KRS w Szczecinie pod numerem KRS 0000132823, o kapitale zakładowym 1 000 000,00 PLN, numer NIP 852-10-13-334, numer REGON 812527552, telefon do Działu Reklamacji i Wsparcia (BOK): 0048 91 431 89 83 (numer stacjonarny w strefie szczecińskiej, dostępny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:30; dostępność telefonu ujęta jest na stronie www.locon.pl/kontakt i jest ona nadrzędna względem ww. harmonogramu), adres e-mail: pomoc@locon.pl, dalej „Dostawca” oraz usługa wysyłania wiadomości SMS do Klientów oraz abonentów lub użytkowników innych krajowych sieci komórkowych dostarczana przez Polkomtel.
  23. Użytkownik Usługi – Klient, który spełnia łącznie następujące warunki : a) wyposażył Dziecko w telefon komórkowy z numerem i aktywną kartą SIM w sieci Plus i udzielił wyraźnej i dobrowolnej zgody na lokalizowanie karty SIM w sieci Plus powierzonej wraz z telefonem jego Dziecku, zgodnie z §4 Regulaminu albo którego Bliski lokalizowany udzielił wyraźnej i dobrowolnej zgody na lokalizowanie używanej przez niego karty SIM w sieci Plus, zgodnie z § 4 Regulaminu b) zarejestrował się w Usłudze zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu c) korzystając z usług przedpłaconych (pre-paid) -dotyczy Abonentów Simplus/Sami Swoi, Abonentów MIXPLUS, Abonentów 36.6 – posiada Wartość konta umożliwiającą uiszczenie opłat, o których mowa w §8 Regulaminu d) zaakceptował Regulamin, a w przypadku korzystania z Usługi na warunkach promocyjnych także regulamin promocji.
  24. Wartość Konta Użytkownika Usługi – ilość zgromadzonych przez Użytkownika Usługi punktów na Koncie Użytkownika Usługi poprzez jego zasilanie w wyniku wysyłania wiadomości SMS Premium, o których mowa w tabeli z §8 ust.3. Wartość Konta Użytkownika Usługi ulega zwiększeniu- w przypadku aktywacji Pakietu Jednorazowego, Pakietu Standard, Pakietu Premium, Pakietu Bezpieczna Rodzina lub zmniejszeniu- w przypadku wykonania Zapytania o lokalizację lub wysłania SMS z Serwisu i Aplikacji monitorującej na zasadach opisanych w Regulaminie.
  25. Zapytanie o lokalizację / lokalizacja – zgodna z Regulaminem weryfikacja położenia geograficznego Osoby lokalizowanej w danym momencie.

§ 2
Zasady korzystania z Usługi

 1. Zawarcie z Polkomtel umowy o świadczenie Usługi następuje w drodze czynności faktycznej poprzez zarejestrowanie się Klienta w Usłudze, zgodnie z postanowieniami §3.
 2. Podczas rejestracji w Usłudze Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, a w przypadku korzystania z Usługi na warunkach promocyjnych także z regulaminem promocji oraz akceptuje treść tych regulaminów.
 3. Podczas wyrażenia zgody na lokalizację zgodnie z postanowieniami § 4 Rodzic oraz Bliski lokalizowany potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptację.
 4. Lokalizacja Dziecka lub Bliskiego lokalizowanego może odbywać się wyłącznie na obszarze pokrycia zasięgiem sieci Plus.
 5. Jeden Rodzic/Bliski lokalizujący może być zarejestrowany w Usłudze tylko jeden raz.
 6. Punkty zgromadzone na Koncie Użytkownika Usługi Użytkownik Usługi może wykorzystać na Zapytanie o lokalizację i/lub wysłanie wiadomości SMS przy pomocy Komunikatora SMS. Informacja o Wartości Konta Użytkownika Usługi jest widoczna po zalogowaniu się Użytkownika Usługi w Serwisie, po zalogowaniu się Użytkownika Usługi do aplikacji monitorującej lub można ja uzyskać wysyłając bezpłatną wiadomość SMS z zarejestrowanego numeru Użytkownika Usługi o treści: KONTO na numer 8082.
 7. Zlecenie lokalizacji karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną za pomocą wiadomości SMS , za pomocą Serwisu lub przy pomocy Aplikacji monitorującej zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu każdorazowo zmniejsza stan Wartości Konta Użytkownika Usługi o 1 punkt.
 8. Dostęp do Serwisu możliwy jest za pośrednictwem przeglądarek internetowych: Internet Explorer minimum w wersji 7, Mozilla Firefox minimum w wersji 2, Opera minimum w wersji 9, Safari minimum w wersji 3.1 oraz Google Chrome.
 9. Korzystanie z Serwisu za pomocą przeglądarki WAP lub wskazanej w Regulaminie Aplikacji monitorującej/Aplikacji SOS wiąże się z opłatą za transmisję danych według obowiązującej Klienta taryfy. Opłaty pobierane są w sytuacji:
  1. pobierania Aplikacji monitorującej lub Aplikacji SOS
  2. logowania, przeglądania, aktualizowania Aplikacji monitorującej/Aplikacji SOS.
  3. przekazywania komunikatów z Aplikacji SOS.
  4. przesyłania transmisji video oraz zdjęć z Aplikacji SOS do Aplikacji monitorującej.
 10. W celu pobrania na telefon Aplikacji monitorującej należy:
  1. Wysłać bezpłatnego SMS o treści: APLIKACJA na numer 8082. W odpowiedzi Klient otrzyma wiadomość SMS z linkiem.
  2. Wysłać bezpłatnego SMS o treści: GJD na numer 8045. W odpowiedzi Klient otrzyma wiadomość SMS z linkiem.
  3. Wejść z telefonu na adres: www.gdziejestdziecko.pl/app
 11. Wybierając link z odebranej zwrotnej wiadomości SMS lub wpisując link w telefonie Klient będzie mógł pobrać Aplikację monitorującą.
 12. W celu pobrania na telefon Aplikacji SOS należy:
  1. zalogować się do Serwisu i w opcji ‘Bezpieczna Rodzina’ wybrać ‘Wyślij aplikację’ dla wskazanego numeru. W odpowiedzi na telefon Dziecka lub Bliskiego lokalizowanego wysłany zostanie SMS z linkiem.
  2. wejść z telefonu Dziecka lub Bliskiego lokalizowanego na adres: www.gdziejestdziecko.pl/br
 13. Wybierając link z odebranej zwrotnej wiadomości SMS lub wpisując link w telefonie Klient będzie mógł pobrać Aplikację SOS.
 14. W celu aktywacji Aplikacji SOS należy uruchomić poprzednio pobraną aplikację zgodnie z ust. 12 i postępować według instrukcji prezentowanych na ekranie telefonu. Aktywacja Aplikacji SOS następuje poprzez wysłanie automatycznego darmowego SMS-a z aplikacji na telefonie Dziecka lub Bliskiego lokalizowanego.

§3
Rejestracja w Usłudze

 1. Klient może się zarejestrować w Usłudze w jeden z następujących sposobów:
  1. poprzez założenie Konta Użytkownika Usługi na stronie internetowej Serwisu, zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami,
  2. przez wysłanie wiadomości SMS zawierającej wskazanie numeru telefonu związanego z kartą SIM działająca w sieci Plus, która ma być lokalizowana w ramach Usługi- poprzez wysłanie na bezpłatny numer 8082 wiadomości SMS o treści „xxxxxxxxx”, gdzie xxxxxxxxx oznacza 9–cio cyfrowy numer telefonu, osoby która ma być lokalizowana; na telefon Klienta zostanie wysłana wiadomość SMS z loginem i hasłem do Konta Użytkownika Usługi,
  3. poprzez założenie Konta Użytkownika Usługi z poziomu Aplikacji monitorującej, zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami,
  4. przez wysłanie wiadomości SMS aktywującej dowolny pakiet zgodnie z działaniem opisanym w § 8; na telefon Klienta zostanie wysłana wiadomość SMS z loginem i hasłem do Konta Użytkownika Usługi.
 2. Do założonego zgodnie z ust.1 powyżej Konta Użytkownika Usługi Klient może dodać numer telefonu Osoby lokalizowanej jeden z następujących sposobów:
  1. poprzez stronę internetową Serwisu, po zalogowaniu się na Konto Użytkownika Usługi, zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami,
  2. przez wysłanie na bezpłatny numer 8082 wiadomości SMS o treści „xxxxxxxxx”, gdzie xxxxxxxxx oznacza 9–cio cyfrowy numer telefonu, Osoby lokalizowanej,
  3. poprzez Aplikację monitorującą, po zalogowaniu się na Konto Użytkownika Usługi, zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami.
 3. Na numer telefonu związany z kartą SIM, która ma być lokalizowana w ramach Usługi zostanie wysłany SMS z prośbą o wyrażenie zgody na lokalizację obejmującej: prawo Polkomtel do lokalizowania karty SIM w telefonie, wskazywania przez Rodzica/Osoby lokalizujące w Aplikacji monitorującej Osób do powiadomień oraz udostępnienia Rodzicowi/Bliskiemu lokalizującemu lub Osobom do powiadomień wskazanych przez Rodzica w Aplikacji monitorującej Danych o lokalizacji w sposób określony w Regulaminie.
 4. Na telefon Klienta dążącego do uzyskania statusu Użytkownika Usługi zostaną wysłane wiadomości SMS z loginem i hasłem do Konta Użytkownika Usługi w przypadku, kiedy nie założył jeszcze Konta Użytkownika Usługi w inny sposób.
 5. Użytkownik Usługi zarejestrowany w sposób opisany powyżej otrzymuje status Rodzica/Bliskiego lokalizującego, jeśli zostanie udzielona zgoda na lokalizację przez osobę, która ma być lokalizowana w trybie określonym w § 4. Numer telefonu przypisany do karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku lub numer telefonu przypisany do karty SIM w telefonie Bliskiego lokalizowanego otrzymuje status Dziecka lub Bliskiego lokalizowanego.

§4
Udzielenie zgody na lokalizację. Informacja o przetwarzanych danych o lokalizacji.

 1. Udzielenie zgody na lokalizację karty SIM działającej w sieci Plus powierzonej wraz z telefonem Dziecku lub karty SIM działającej w sieci Plus, z której korzysta Klient, który ma być lokalizowany możliwe jest poprzez wysłanie dwóch bezpłatnych wiadomości SMS przez Osobę lokalizowaną: przez Rodzica, z telefonu powierzonego wraz z kartą SIM w sieci Plus Dziecku, w imieniu Dziecka albo przez Bliskiego lokalizowanego z jego telefonu wraz z kartą SIM w sieci Plus
  1. pierwszej – o treści „RODZIC xxxxxxxxx” lub „TAK xxxxxxxxx” na bezpłatny numer 8082, gdzie xxxxxxxxx oznacza odpowiednio: 9–cio cyfrowy numer telefonu Rodzica, który udziela zgody w imieniu Dziecka albo numer telefonu Bliskiego lokalizującego oraz
  2. drugiej – o treści „ZGODA” na bezpłatny numer 8099.
 2. Zakres zgody na lokalizację udzielonej przez Rodzica lub przez Bliskiego lokalizowanego, obejmuje prawo Polkomtel do lokalizowania karty SIM w telefonie Dziecka lub Bliskiego lokalizowanego, wskazywania przez Rodzica lub Osoby lokalizujące w Aplikacji monitorującej Osób do powiadomień oraz udostępnienia Rodzicowi/Bliskiemu lokalizującemu lub Osobom do powiadomień wskazanych przez Rodzica w Aplikacji monitorującej Danych o lokalizacji w sposób określony w Regulaminie.
 3. Wysłanie drugiego SMS o treści ZGODA, zgodnie z ust.1, stanowi potwierdzenie wyrażenia dobrowolnej zgody na dokonywanie lokalizacji karty SIM, wyrażonej w pierwszym SMS i uprawnia Polkomtel do lokalizacji karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku lub karty SIM Bliskiego lokalizowanego w zakresie niezbędnym do wykonywania Usługi.
 4. Do 24 godzin od czasu wyrażenia zgody przez osobę lokalizowaną zgodnie z działaniem opisanym w ust. 1 lit. b, Osoba lokalizowana otrzyma dodatkową wiadomość SMS potwierdzającą wyrażenie zgody na lokalizację dla Usługi.
 5. Po uzyskaniu pełnoletniości przez osobę, która dotychczas miała status Dziecka Rodzic zobowiązany jest wycofać zgodę wyrażoną na lokalizację zgodnie z ust.1. W takim przypadku Rodzic nie może wysyłać Zapytań o lokalizację takiej osoby, chyba, że osoba ta uzyska status Bliskiego lokalizowanego poprzez wyrażenie zgody na lokalizację przez Bliskiego lokalizującego, zgodnie z ust. 1.
 6. Wyrażenie zgody na lokalizację jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z Usługi.
 7. Polkomtel będzie przetwarzać Dane o lokalizacji, w tym przekaże Dostawcy dane o lokalizacji wskazujące położenie geograficzne karty SIM, działającej w sieci Plus, której dotyczy zgoda Osoby lokalizowanej wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do wykonania Usługi w okresie 12 miesięcy, a w przypadku wniesienia reklamacji- przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia sporu. Zgoda na lokalizację karty SIM działającej w sieci Plus obowiązuje wyłącznie w Usłudze i nie stanowi zgody na inne usługi lokalizacyjne.
 8. Każda zmiana numeru telefonu Rodzica/Bliskiego lokalizującego powoduje konieczność ponownego udzielenia zgody na lokalizację zgodnie z § 4.

§5
Wycofanie zgody na lokalizację.

 1. Całkowite wycofanie zgody na lokalizację, udzielonej przez Osobę lokalizowaną zgodnie z §4 ust.1 jest możliwe w każdym czasie poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS o treści „USUN” na numer 8099: przez Rodzica -z telefonu powierzonego Dziecku wraz z kartą SIM w sieci Plus albo przez Bliskiego lokalizowanego- z numeru telefonu wraz z karta SIM w sieci Plus, dla którego została wyrażona zgoda. Po wycofaniu zgody na lokalizację żaden zarejestrowany Rodzic/Bliski lokalizujący/ Osoba do powiadomień nie będzie mógł otrzymywać Danych o lokalizacji karty SIM, z której wysłano SMS.
 2. Wycofanie zgody na lokalizację dla danego Rodzica lub Bliskiego lokalizującego możliwe jest poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 8082 o treści „NIE xxxxxxxxx „, gdzie xxxxxxxxx to 9–cio cyfrowy numer telefonu Rodzica/Bliskiego lokalizującego, dla którego została udzielona zgoda na lokalizację. Dany Rodzic/ Bliski lokalizujący/ Osoba do powiadomień nie będzie mógł otrzymywać Danych o lokalizacji karty SIM, z której wysłano SMS.
 3. W przypadku wycofania zgody zgodnie z zasadami opisanymi wyżej Rodzic/Biski lokalizujący/Osoba do powiadomień otrzyma informację w postaci komunikatu w Serwisie lub za pomocą SMS zwrotnego, dlaczego lokalizacja nie jest możliwa.
 4. Do 24 godzin od czasu wycofania zgody przez osobę lokalizowaną zgodnie z działaniem opisanym w ust. 1, Osoba lokalizowana otrzyma dodatkową wiadomość SMS potwierdzającą wycofanie zgody na lokalizację dla Usługi.
 5. W celu ponownego uruchomienia Usługi Klient powinien postępować zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności §3 i §4.

§6
Informowanie o udzielonych zgodach

W celu sprawdzenia jakie numery mogą lokalizować kartę SIM w sieci Plus powierzoną wraz z telefonem Dziecku lub kartę SIM Bliskiego lokalizowanego , należy wysłać bezpłatną wiadomość SMS z karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku lub z karty SIM Bliskiego lokalizowanego o treści: „KTO” na numer 8082.

§7
Lokalizacja

 1. Lokalizowanie karty SIM Osoby lokalizowanej możliwe jest poprzez:
  1. Serwis:
   1. na żądanie zarejestrowanego Rodzica/Bliskiego lokalizującego lokalizacja odbywa się w Serwisie przez kliknięcie na przycisku „Lokalizuj” znajdującego się w sekcji z danymi Dziecka lub Bliskiego lokalizowanego.
   2. poprzez Kalendarz planowania lokalizacji w Serwisie. Plan lokalizacji definiuje się w kalendarzu oddzielnie dla każdego Dziecka lub Bliskiego lokalizowanego.
   3. poprzez opcję Strefy w Serwisie. Strefy wyznacza się oddzielnie dla każdego Dziecka lub Bliskiego lokalizowanego –sposób dostępny wyłącznie dla Użytkowników Usługi z aktywnym Pakietem Premium lub aktywnym Pakietem Bezpieczna Rodzina.
  2. Komunikację SMS:
   1. Rodzic/Bliski lokalizujący wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer 8082 o treści:
    1. „GDZIE xxxxxxxxx”, gdzie xxxxxxxxx oznacza 9–cio cyfrowy numer telefonu Dziecka lub Bliskiego lokalizowanego, lub
    2. „GDZIE xxxxxx”, gdzie xxxxx oznacza imię lub pseudonim Dziecka lub Bliskiego lokalizowanego zarejestrowany przez Rodzica lub Bliskiego lokalizującego w Serwisie
  3. Aplikację monitorującą:
   1. Rodzic/Bliski lokalizujący zaznacza wybrane Dziecko/Bliskiego lokalizowanego i wybiera opcję „Lokalizuj”.
 2. Lokalizacja jest możliwa wyłącznie gdy spełnione są warunki niniejszego Regulaminu, w tym została udzielona zgoda na lokalizację, zgodnie z postanowieniami § 4 oraz Wartość Konta Użytkownika Usługi umożliwia wykonanie lokalizacji. W przeciwnym wypadku Rodzic/Bliski lokalizujący otrzyma informację dlaczego lokalizacja karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną nie jest możliwa (zależnie od sposobu lokalizacji wybranego zgodnie z ust.1 – w postaci komunikatu w Serwisie, Aplikacji monitorującej lub za pomocą SMS).
 3. Lokalizacja karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną zostanie zaprezentowana:
  1. w postaci opisu oraz w postaci położenia na mapie- dla lokalizacji zleconej z Serwisu oraz poprzez Aplikację monitorującą,
  2. w postaci opisu słownego – dla lokalizacji zleconej przez komunikację SMS. Lokalizacje wykonane przez SMS będą prezentowane także w Serwisie oraz Aplikacji monitorującej, w sposób opisany w pkt a powyżej.
 4. Dokładność lokalizacji karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną jest uzależniona od wielu czynników technicznych, które zmieniają się zależnie od obszaru przebywania Osoby lokalizowanej.
 5. Orientacyjnie można przyjąć, iż lokalizowane karty SIM znajdują się w obszarze o promieniu prezentowanym na mapie w Serwisie, Aplikacji monitorującej oraz podanym w nawiasie w opisie w wiadomości SMS.
 6. Warunkami koniecznymi lokalizacji karty SIM Osoby lokalizowanej są:
  1. telefon, w którym znajduje się karta SIM w sieci Plus musi być włączony,
  2. telefon, w którym znajduje się lokalizowana karta SIM musi znajdować się w zasięgu sieci Plus.
 7. Usługa nie pozwala na lokalizację karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną przez żadnego innego użytkownika końcowego, z wyjątkiem zarejestrowanych w niej Rodzica/Bliskiego lokalizującego/ Osoby do powiadomień.

§8
Opłaty w Usłudze. Zasilenie Konta Użytkownika Usługi

 1. Chcąc skorzystać z lokalizacji karty SIM w sieci Plus powierzonej wraz z telefonem Dziecku oraz Bliskiego lokalizowanego za pośrednictwem Serwisu, Aplikacji monitorującej lub poprzez komunikację SMS zarejestrowany zgodnie z §3 Użytkownik Usługi powinien:
  1. posiadać odpowiednią liczbę (minimum 1 punkt) punktów na Koncie Użytkownika Usługi (Wartość Konta Użytkownika Usługi) umożliwiającą lokalizację,
  2. wykonać Zapytanie lokalizacji w Serwisie, w Aplikacji monitorującej lub za pomocą SMS zgodnie z § 7.ust.1 klikając przycisk „Lokalizuj”
 2. W przypadku braku wystarczającej liczby punktów na Koncie Użytkownika Usługi może on aktywować Pakiet jednorazowy, Pakiet Standard, Pakiet Premium lub Pakiet Bezpieczna Rodzina w sposób opisany w ust. 3 poniżej.
 3. Sposoby aktywacji pakietów wskazuje tabela poniżej. Użytkownik Usługi powinien wysłać SMS o treści wskazanej poniżej w tabeli na jeden z wymienionych w tabeli numerów SMS Premium – w zależności od wybranego przez Użytkownika Usługi pakietu, który chce aktywować:
  Nazwa Pakietu
  (Ilość punktów zasilających Konto Użytkownika Usługi )
  Komenda aktywacji
  (treść wiadomości SMS aktywującej pakiet)
  Komenda do dezaktywacji*
  (treść wiadomości SMS dezaktywującej pakiet)
  Okresy aktualizacji Pakietu Standard, Premium, Bezpieczna Rodzina (automatycznego doładowania Konta Użytkownika Usługi)** Cena Netto za SMS (zł) Cena Brutto za SMS (zł)
  (automatyczne doładowanie w przypadku Pakietu Standard, Premium i Bezpieczna Rodzina) (zł)
  Numer SMS Premium
  Pakiet Jednorazowy 1 punkt KUP - - 1 1,23 71718
  Pakiet Jednorazowy 8 punktów KUP - - 5 6,15 75718
  Pakiet Jednorazowy 15 punktów KUP - - 9 11,07 79718
  Pakiet – Standard (automatyczny) 5 punktów START GJD
  lub
  S
  lub
  T
  STOP GJD
  lub
  STOP S
  lub
  STOP T
  raz na 7 dni (minimum po upływie 168 godzin) 1 1,23 60130
  Pakiet – Standard (automatyczny) 50 punktów Pakiet aktywowany Klientom na podstawie odpowiednich regulaminów promocji. STOP GJD
  lub
  STOP S
  lub
  STOP T
  Raz na 30 dni (minimum po upływie: 720 godzin) 8,13 10 3000
  Pakiet – Premium (automatyczny) 150 punktów START GJD
  lub
  P
  lub
  M
  STOP GJD
  lub
  STOP P
  lub
  STOP M
  raz na 7 dni (minimum po upływie 168 godzin) 5 6,15 60530
  Pakiet – Bezpieczna Rodzina (automatyczny) 150 punktów START BR
  lub
  BR
  lub
  R
  STOP GJD
  lub
  STOP BR
  lub
  STOP R
  raz na 7 dni (minimum po upływie 168 godzin) 7 8,61 60730

  *Nie dotyczy Pakietu Jednorazowego;

  ** Okres, po którym nastąpi każde kolejne automatyczne doładowanie Konta Użytkownika Usługi i jednocześnie pobrana z góry opłata w wysokości określonej w kolumnie „Cena Brutto za SMS (zł)” dla aktywowanego Pakietu cyklicznego Standard, Premium lub Bezpieczna Rodzina; liczony jest od momentu wysłania Wiadomości SMS Aktywującej dany Pakiet; doładowane punkty są widoczne na Koncie Użytkownika Usługi przez wskazany okres;

 4. W przypadku wielokrotnego wysłania SMS Premium dla Pakietów Jednorazowych, zgodnie z tabelą ust. 3 powyżej, aktywowane poprzez wysłanie SMS Premium punkty kumulują się na Koncie Użytkownika Usługi. W przypadku Pakietów Standard, Premium oraz Bezpieczna Rodzina ponowna próba aktywacji dla już aktywnego pakietu spowoduje odesłanie informacji, że pakiet jest już aktywny (punkty nie zostaną dodane).
 5. W okresach aktualizacji Pakietu Standard, Premium lub Bezpieczna Rodzina podanych w tabeli z ust. 3 za każdym razem pobierana jest z góry opłata w wysokości określonej w kolumnie „Cena Brutto za SMS” właściwa dla wybranego przez Użytkownika Usługi Pakietu, a do Konta Użytkownika Usługi dodawane są punkty, o których mowa w tabeli z ust. 3 przy czym zarówno dla Pakietu Standard, Pakietu Premium jak i Pakietu Bezpieczna Rodzina niewykorzystane punkty nie przechodzą na kolejny cykl (nie kumulują się). Opłata pobierana jest niezależnie od tego czy Klient określił numer telefonu związany z kartą SIM, która ma być lokalizowana w ramach Usługi.
 6. W przypadku migracji (zmiany obowiązującego pakietu) w trakcie trwania cyklu niewykorzystane punkty pozostają na Koncie Użytkownika Usługi. Nowy pakiet zacznie obowiązywać od kolejnego cyklu zgodnie z tabelą z ust 3. Warunkiem aktywacji nowego pakietu jest wyłączenie starego pakietu zgodnie z tabelą z ust 3. Aktywacja punktów oraz naliczenie opłaty w ramach nowego pakietu nie nastąpi do momentu wyłączenia starego pakietu. Do momentu wyłączenia starego pakietu dla Użytkownika Usługi obowiązującym pozostanie dotychczasowy (stary) pakiet, zgodnie z tabelą z ust .3
 7. W przypadku jednoczesnego posiadania punktów z któregokolwiek Pakietu Jednorazowego, Pakietu Standard, Premium lub Bezpieczna Rodzina, w pierwszej kolejności wykorzystywane są punkty zawarte w Pakiecie Standard, Premium lub Bezpieczna Rodzina, a następnie punkty z Pakietu Jednorazowego.
 8. W przypadku aktywacji pakietu (wysłania przez Użytkownika Usługi „Wiadomości SMS Aktywującej Pakiet”), na numer telefonu, z którego została wysłana Wiadomość SMS Aktywująca Pakiet Użytkownik Usługi otrzyma wiadomość SMS potwierdzający uruchomienie pakietu. Z tytułu wysłania lub otrzymania wiadomości SMS, o których mowa w niniejszym ustępie, nie jest pobierana opłata, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10 poniżej.
 9. Przy każdej aktywacji pakietu Użytkownik Usługi zostanie obciążony z góry opłatą wskazaną w tabeli w ust.3 powyżej (kolumna „Cena brutto za SMS”). W przypadku Użytkowników Usługi, korzystających z usług telekomunikacyjnych przedpłaconych warunkiem aktywacji pakietu i obciążenia opłatą za Usługę jest posiadanie odpowiednich środków na koncie (odpowiedniej wartości konta) oraz zalogowanie karty SIM do sieci Plus w momencie, w którym zostanie podjęta próba obciążenia tego konta opłatą.
 10. Aktywacja I dezaktywacja Pakietu w roamingu międzynarodowym wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat za wysyłanie wiadomości SMS aktywujących Pakiet w roamingu międzynarodowym zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Polkomtel właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego dany Użytkownik Usługi korzysta.
 11. Korzystanie z Pakietu i jego dezaktywacja w roamingu międzynarodowym poza krajami Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat za odbieranie wiadomości SMS potwierdzającej uruchomienie Pakietu (automatyczne doładowanie Konta Użytkownika Usługi) zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Polkomtel właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego dany Użytkownik Usługi korzysta.
 12. Użytkownik Usługi, który nie chce być obciążany dodatkowymi kosztami za korzystanie z Usługi w roamingu międzynarodowym powinien dezaktywować Usługę w sposób opisany w kolumnie „Komenda do dezaktywacji” w tabeli z ust.3 powyżej.
 13. Użytkowników Usług korzystających z usług telekomunikacyjnych przedpłaconych, warunkiem korzystania z Usługi jest posiadanie Wartości konta w takiej kwocie, aby możliwe było pobranie opłat zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym opłaty za Pakiet oraz opłat, o których mowa w ust. 10 i 11, o ile Użytkownik Usługi będzie korzystał z Usługi w roamingu międzynarodowym.
 14. Użytkownikowi Usługi korzystającemu z Pakietu Usługa będzie świadczona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie do momentu dezaktywacji Pakietu (wysłania przez Użytkownika Usługi Wiadomości SMS Dezaktywującej Pakiet). Użytkownik Usługi aktywujący Pakiet wyraża zgodę na każdorazowe automatyczne obciążanie go z góry w okresach wskazanych w tabeli z ust.3 powyżej w kolumnie „Okresy aktualizacji Pakietu” opłatą wskazaną dla aktywowanego Pakietu w tej tabeli w kolumnie „Cena brutto za SMS”).
 15. W Pakiecie Jednorazowym lub Pakiecie Standard jeden Rodzic/Bliski lokalizujący może lokalizować maksymalnie 3 karty SIM używane przez Osoby lokalizowane. Pakiet Premium oraz Pakiet Bezpieczna Rodzina umożliwia lokalizację do 5-ciu kart SIM.
 16. W celu dezaktywacji Pakietów należy wysłać, z numeru telefonu który został wykorzystany do aktywacji Pakietu, wiadomość SMS o treści podanej w tabeli z ust.3 powyżej w kolumnie „Komenda stop” na numer podany w tabeli w kolumnie „Numer SMS” („Wiadomość SMS Dezaktywująca Pakiet”). Wysłanie Wiadomości SMS Dezaktywującej Pakiet powoduje dezaktywację Pakietu ze skutkiem natychmiastowym. Za godzinę i datę wysłania wiadomości SMS, o której mowa powyżej, uznaje się godzinę i datę otrzymania tej wiadomości SMS przez Polkomtel, zarejestrowaną w systemie teleinformatycznym Polkomtel. Na numer telefonu, z którego została wysłana Wiadomość SMS Dezaktywująca Pakiet cykliczny Użytkownik Usługi otrzyma Wiadomość SMS Potwierdzającą Dezaktywację Pakietu. Z tytułu wysłania wiadomości SMS, o których mowa w niniejszym ustępie, nie jest pobierana opłata, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 i 11 powyżej.
 17. Dezaktywacja Pakietu nie powoduje zwrotu opłat za niewykorzystany przez Użytkownika Usługi , ale opłacony okres korzystania z Pakietu.
 18. Nie uregulowane w Regulaminie warunki naliczania i wysokości opłat są zgodne z obowiązującym danego Klienta regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel oraz cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Polkomtel właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego dany Użytkownik Usługi korzysta.
 19. System punktacji określony w Regulaminie działa wyłącznie w obrębie Usługi i nie może być łączony z innymi systemami punktacji działającymi w sieci Plus. Punkty zgromadzone na Koncie Użytkownika Usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie w ramach Usługi.
 20. Korzystanie z Serwisu za pomocą przeglądarki WAP lub wskazanej w Regulaminie Aplikacji monitorującej/Aplikacji SOS wiąże się z opłatą za transmisję danych według obowiązującej Klienta taryfy zgodnie z § 2 ust. 9.
 21. Użytkownik Usługi, który po raz pierwszy aktywuje Pakiet Standard/Premium/Bezpieczna Rodzina w okresie Promocji wskazanym w ust. 29 poniżej może skorzystać z oferty promocyjnej (dalej „Promocji”) na poniższych warunkach.
 22. W ramach Promocji Użytkownik Usługi ma możliwość aktywacji wybranego przez siebie Pakietu Standard/Premium/Bezpieczna Rodzina zgodnie z tabelą z §8 ust.3 oraz otrzymania za to darmowych punktów na Koncie Użytkownika Usługi (dalej „Bonus”) w liczbie odpowiadającej punktom, które przysługują za aktywację danego Pakietu zgodnie z tabelą z §8 ust.3, z zastrzeżeniem ust. 26 poniżej.
 23. Bonus przyznawany jest wyłącznie na okres 14 dni dla Pakietu Standard/Premium/Bezpieczna Rodzina co oznacza, że za kolejne okresy aktualizacji Pakietu Użytkownik Usługi zostaje obciążony opłatą zgodnie z tabelą z §8 ust.3.
 24. W celu otrzymania Bonusu Użytkownik Usługi powinien aktywować Pakiet Standard lub Pakiet Premium lub Pakiet Bezpieczna Rodzina zgodnie z tabela z § 8 ust. 3.
 25. Bonus przysługuje tylko tym Użytkownikom Usługi, którzy po raz pierwszy aktywują Pakiet Standard/Premium/Bezpieczna Rodzina.
 26. Bonus może zostać aktywowany tylko jeden raz i tylko na wybrany Pakiet.
 27. Aktywacja Bonusu umożliwia Rodzicowi/Bliskiemu lokalizującemu/ Osobie lokalizującej wykonywanie lokalizacji oraz wysyłanie SMS z Serwisu i aplikacji monitorującej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 28. 28. Po upływie okresu obowiązywania Pakietu o którym mowa w ust. 23 powyżej, opłaty za kolejne cykliczne (automatyczne) doładowania Konta Użytkownika Usługi w ramach aktywowanego Pakietu będą zgodne z tabelą z § 8 ust. 3 na zasadach opisanych w §8.
 29. Promocja obowiązuje od 20 stycznia 2012 roku do 31 stycznia 2015 r. (okres Promocji).
 30. Promocja może być odwołana w każdym czasie w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że odwołanie Promocji nie będzie powodować dezaktywacji aktywnych pakietów.

§9
Wysyłanie wiadomości SMS z Serwisu i Aplikacji monitorującej (Komunikator SMS)

 1. Wysyłanie wiadomości SMS w Usłudze z poziomu Serwisu i aplikacji monitorującej jest możliwe dla Użytkowników Usługi, którzy zakończyli proces rejestracji opisany w § 3.
 2. Wysyłanie wiadomości SMS z Serwisu i Aplikacji monitorującej jest uzależnione od dysponowania przez Użytkownika Usługi na Koncie Użytkownika Usługi (Wartość Konta Użytkownika Usługi) niezbędną ilością punktów (minimum 1 punktu do wysłania jednej wiadomości SMS), z zastrzeżeniem ust. 3 – 4 poniżej).
 3. Użytkownik Usługi zasila Konto Użytkownika Usługi punktami niezbędnymi do korzystania z Usługi poprzez wysyłanie wiadomości SMS Premium, o których mowa w tabeli z § 8 ust.3 Wysłanie przez Użytkownika Usługi 1 wiadomości SMS z Komunikatora powoduje każdorazowo zmniejszenie stanu Wartości Konta Użytkownika Usługi o 1/2 punktu (według przelicznika 1 punkt = 2 wiadomości SMS).
 4. Wysłanie przez Klienta wiadomości SMS dłuższej niż 156 znaków (łącznie z podpisem i prefiksem) spowoduje automatyczne podzielenie tej wiadomości na odpowiednią liczbę wiadomości SMS o długości wskazanej w ust. 5 poniżej, z których każda powoduje zmniejszenie stanu Wartości Konta Użytkownika Usługi, zgodnie z § 9 ust. 3 powyżej. Polskie znaki diakrytyczne (ę, ó, ł, ś, ą, ż, ź, ć, ń) użyte w wiadomości będą automatycznie zamieniane na odpowiedniki alfabetu łacińskiego.
 5. Wiadomość SMS dłuższa niż 156 znaków (łącznie z podpisem i prefiksem) dzielona jest na odpowiednią ilość wiadomości SMS, o maksymalnej ilości znaków równej: pierwsza wiadomość SMS – 156 znaków, druga wiadomość SMS – 146 znaków, trzecia wiadomość SMS i kolejne wiadomości SMS – 153 znaki, ostatnia wiadomość SMS – pozostała ilość znaków mniejsza lub równa 153 znakom.
 6. Warunkiem wysłania wiadomości SMS przez Komunikator SMS jest wpisanie w oznaczone pola strony Serwisu:
  1. Numeru telefonu odbiorcy wiadomości SMS,
  2. Dowolnego wyrazu w polu Od,
  3. Treści wiadomości SMS.
 7. Do każdej wiadomości SMS, przesłanej przy wykorzystaniu Komunikatora SMS zostanie dołączony tekst informujący o numerze telefonu Użytkownika Usługi.
 8. Usługa wysyłania wiadomości SMS przy pomocy Komunikatora SMS jest udostępniona wyłącznie do komunikacji prywatnej. Z Usługi nie można korzystać w celach komercyjnych. Użytkownik Usługi zobowiązuje się nie wysyłać wiadomości SMS o tożsamej lub podobnej treści, kierowanych do znacznej liczby odbiorców, których przeznaczenie związane jest z działalnością  prowadzoną przez Abonenta i nie stanowi zaspokajania codziennych potrzeb w zakresie usług telekomunikacyjnych, w szczególności wiadomości związanych z promocją towarów lub usług Użytkownika Usługi albo osób trzecich, a także z informowaniem adresatów wiadomości o ich uprawnieniach lub obowiązkach. Zakaz ten ma zastosowanie bez względu na to, czy podmioty, do których kierowane są wiadomości, wyraziły zgodę na ich otrzymywanie. Powyższe dotyczy także wiadomości SMS, nawet jeśli nie mają one charakteru komercyjnego, w tym  promocyjnego lub  handlowego, a celem przekazu – z uwagi na  przeznaczenie informacji – jest dotarcie do znacznej liczby adresatów. W przypadku naruszenia przez Użytkownika Usługi powyższych zobowiązań Polkomtel  może zawiesić świadczenie usługi wysyłania wiadomości SMS lub dezaktywować tę usługę ze skutkiem natychmiastowym.
 9. Wiadomości SMS nie mogą zawierać tekstów naruszających przepisy prawa, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich.
 10. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości wysłanych przy wykorzystaniu Komunikatora SMS . Całkowitą odpowiedzialność za treść wysyłanej wiadomości ponosi nadawca wiadomości.
 11. Usługa nie jest przeznaczona do wysyłania niezamówionych informacji handlowych, a Użytkownik Usługi zobowiązany jest do niewysyłania niezamówionych informacji handlowych z wykorzystaniem Serwisu i Aplikacji monitorującej. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności względem osób, do których Użytkownik Usługi wysyła z wykorzystaniem Serwisu i Aplikacji monitorującej wiadomości SMS, z tytułu roszczeń tych osób wynikających z działania Użytkownika Usługi sprzecznego z powyższym zobowiązaniem.>

§ 10
Pakiet Premium

 1. Użytkownik Usługi może aktywować Pakiet Premium zgodnie tabela w § 8 ust. 3.
 2. W ramach Pakietu Premium Użytkownik Usługi otrzymuje dostęp do dodatkowej funkcji Usługi -Strefa:
  1. Strefa – okolica wskazanego przez Rodzica/Bliskiego lokalizującego punktu (POI), dla której wykrywane są zdarzenia wejścia lub opuszczenia strefy przez Dziecko lub Bliskiego lokalizowanego. Funkcjonalność Strefa dostępna jest tylko w Pakiecie Premium. Rodzic lub Bliski lokalizujący dodaje punkt w Serwisie lub Aplikacji monitorującej. Usługa udostępnia następujące rodzaje miejsc (POI): DOM, SZKOŁA, RODZINA, ZABAWA, PRZYJACIELE, SPORT, ODPOCZYNEK czy PRACA.

§ 11
Pakiet Bezpieczna Rodzina

 1. Użytkownik Usługi może aktywować Pakiet Bezpieczna Rodzina, zgodnie z tabelą w §8 ust. 3.
 2. W ramach Pakietu Bezpieczna Rodzina Użytkownik Usługi otrzymuje dostęp do opcji Usługi dostępnych w Pakiecie Premium, zgodnie z §10 ust.1 oraz do dodatkowych funkcji Usługi:
  1. Zgłoszenie SOS – komunikat wysyłany przez Dziecko lub Bliskiego lokalizowanego z Aplikacji SOS w sytuacji zagrożenia,
  2. Zgłoszenie OK – zgłoszenie wysyłane przez Dziecko lub Bliskiego lokalizowanego z Aplikacji SOS w sytuacji nie zagrażającej bezpieczeństwu.

§ 12
Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Polkomtel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
  1. ewentualne szkody i krzywdy poniesione przez Użytkownika Usługi mogące wynikać z niepełnego lub nieaktualnego zakresu informacji oraz nieścisłości informacji udostępnianych w ramach Usługi,
  2. sposób korzystania z Usługi przez Użytkowników Usługi,
  3. jakiekolwiek krzywdy powstałe w wyniku korzystania lub niemożności skorzystania przez Użytkownika z Usługi, w tym także wyrządzone osobom trzecim,
  4. treści wykorzystywane w Usłudze,
  5. kompletność i aktualność informacji udostępnianych przez Dostawcę.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Usługa świadczona jest na zasadach określonych w Regulaminie od dnia 01.02.2013 roku do odwołania.
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów (dla Umów/Aneksów zawartych przed 25.12.2014 r.) albo Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – Abonament (dla Umów/Aneksów zawartych od 25.12.2014 r.), Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów MixPlus, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Plus Mix, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie http://www.gdziejestdziecko.plus.pl oraz w siedzibie Polkomtel.